PrF TRPR01 Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PrF TRPR_ Trestní právo

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška obvykle probíhá v šestém nebo sedmém semestru studia, je ústní, má komisionální charakter a její obsahová náplň sestává z témat předmětů oborové specializace, tj. trestního práva hmotného, trestního práva procesního, kriminologie a kriminalistiky. Student při zkoušce prokazuje hluboké teoretické znalosti v oboru a rovněž orientaci v aktuální judikatuře a vývoji doktrinálních názorů. Součástí státní doktorské zkoušky je i rozprava o tezích disertační práce.Státní doktorská zkouška probíhá v před stálou komisí pro státní doktorskou zkoušku, v níž jsou zastoupení interní i externí odborníci z daného oboru i oboru širšího vědního základu.

Obhajoba disertační práce probíhá odděleně od státní doktorské zkoušky. Probíhá před komisí pro obhajoby disertačních prací, jejímiž členy jsou přední odborníci interní a externí. Obhajoba disertační práce zahrnuje úvodní vystoupení, v němž doktorand představuje cíle, hypotézy a výsledky své práce, dále reakci na dotazy a připomínky oponentů a diskusi se členy komise. K práci se obvykle vyjadřují i oponenti, jsou-li přítomni, a školitel doktoranda. Komise poté hodnotí v kontextu kvalitu práce i výkon uchazeče u obhajoby a tajným hlasováním rozhoduje o výsledku.

Studijní a výzkumné povinnosti

Struktura předmětů byla zvolena tak, aby co možná nejlépe umožnila naplnění cílů studia a výstupů z učení. Předměty jsou rozděleny do tří skupin:
1. Individualizované aktivity povinné (hodnotí školitel, popř. oborová rada na návrh školitele) – celkem 180 ECTS zaměřené zejména na tvorbu disertační práce jakožto stěžejní činnosti v rámci studia
- plnění individuálního studijního plánu I -VIII - disertace (140 ECTS): obsah předmětu bude vždy konkretizován v ISP studenta pro příslušný semestr v součinnosti se školitelem a bude vycházet ze zásad, které stanoví oborová rada. Zahrnovat bude např. vypracování projektu disertační práce, stanovení metodologie, rešerše literatury, studium literatury, prezentace stavu zpracování tématu na semináři doktorandů, tvorba dílčích kapitol disertační práce, prezentace dílčích závěrů na konferencích či formou publikačních výstupů, předložení konceptu disertace k připomínkám apod. V závěru vyústí v odevzdání disertační práce. Součástí ISP budou plnění, která podmiňují další postup ve studiu.
- odborná publikace (povinně alespoň 20 ECTS) - student bude mít možnost si zvolit náročnost publikačního výstupu ze tří kategorií (A= 15 kreditů, B=10 kreditů, C=5 kreditů) dle specifik uvedených v Katalogu předmětů. Během studia je nutno mít alespoň jeden výstupu kategorie A neb B.
- prezentace na konferenci (2 ECTS)
- rozvoj pedagogických dovedností I –VI (12 ECTS) - předměty zahrnující pedagogickou činnost doktoranda, jejichž náplní je výuka a další pomocné pedagogické činnosti (tvorba studijních materiálů, testových otázek, oprava písemných prací apod.),
- internacionalizace (6 ECTS) - obsahově zahrnuje zahraniční stáž (v souhrnné délce minimálně 30 kalendářních dnů) nebo účast na mezinárodním projektu či jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci. Konkrétní náplň bude stanovena v ISP studenta.
2. Oborová specializace = předměty oboru trestní právo a jeho širšího vědního základu, které vycházejí z potřeb a specifik oboru (hodnotí příslušný vyučující) - celkem 48 kreditů.
Jsou koncipovány jako povinné předměty s určitou mírou volitelnosti obsahového směřování a způsobu ukončení zohledňující výzkumné zaměření disertační práce. Jsou zaměřeny na prohloubení teoretického základu trestního práva a souvisejících neprávních vědních disciplín, jakož i na poskytnutí metodologického základu specifického pro trestněprávní nauku, což je nezbytné jednak pro psaní disertační práce, jednak i pro absolvování státní doktorské zkoušky.
3. Společný základ (organizované celofakultně, hodnotí příslušný vyučující) – 12 ECTS
a) povinné
- cizí jazyk I + II (4 ECTS)
- druhý cizí jazyk (2 ECTS) – schopnost číst odborné texty
- Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy (2 ECTS)
- Práce se zdroji a zásady publikování (2 ECTS)
b) povinně volitelné předměty
Jako povinně volitelné jsou koncipovány další metodologické předměty, student si ve spolupráci se školitelem volí nejméně jeden předměty podle potřeb, zaměření a zamýšlené metodologie disertační práce.
Součástí nabídky jsou pak i další předměty zaměřené na rozvíjení pedagogických a prezentačních dovedností, zásady publikování či grantovou a projektovou přípravu, popř. kursy vyučované zahraničnímu vyučujícími.
Příprava disertační práce – 60 % pracovní zátěže
Publikační činnost – 10 % pracovní zátěže
Odborné předměty – celkem 20 % pracovní zátěže
Pedagogická činnost – 10 % pracovní zátěže

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Téma disertační práce navrhují sami uchazeči. Rozprava o tématu a projektu disertační práce je součástí přijímací zkoušky. V případě přijetí uchazeče ke studiu je téma disertační práce zahrnuto do individuálního studijního plánu studenta a schváleno oborou radou. Nejpozději do konce druhého semestru je pak v rámci tématu upřesněno konkrétní zaměření a název práce.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
182 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO1TRPR01Trestní právo hmotné I. V. Kalvodováz 0/0/03 1-
PrF:DO1TRPR02Trestní právo procesní I. J. Fenykz 0/0/03 1-
PrF:DO1TRPR05Kriminologie I. J. Kuchtaz 0/0/02 1-
PrF:DO2TRPR01Trestní právo hmotné II. V. Kalvodováz 0/0/03 2-
PrF:DO2TRPR02Trestní právo procesní II. J. Fenykz 0/0/03 2-
PrF:DO2TRPR05Kriminologie II. J. Kuchtaz 0/0/02 2-
PrF:DO3TRPR01Trestní právo hmotné III. V. Kalvodováz 0/0/03 3-
PrF:DO3TRPR02Trestní právo procesní III. J. Fenykz 0/0/03 3-
PrF:DO3TRPR05Kriminologie III. J. Kuchtaz 0/0/02 3-
PrF:DO4TRPR01Trestní právo hmotné IV. V. Kalvodováz 0/0/03 4-
PrF:DO4TRPR02Trestní právo procesní IV. J. Fenykz 0/0/03 4-
PrF:DO4TRPR06Kriminalistika I. M. Fryštákz 0/0/02 4-
PrF:DO5TRPR01Trestní právo hmotné V. V. Kalvodováz 0/0/03 5-
PrF:DO5TRPR02Trestní právo procesní V. J. Fenykz 0/0/03 5-
PrF:DO5TRPR06Kriminalistika II. M. Fryštákz 0/0/02 5-
PrF:DO6TRPR01Trestní právo hmotné VI. V. Kalvodováz 0/0/03 6-
PrF:DO6TRPR02Trestní právo procesní VI. J. Fenykz 0/0/03 6-
PrF:DO6TRPR06Kriminalistika III. M. Fryštákz 0/0/02 6-
48 kreditů