PrF OBPR05 Obchodní právo
Název anglicky: Commercial Law
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PrF OBPR_ Obchodní právo

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Jakkoliv je klíčovým úkolem doktoranda vytvořit kvalitní disertační práci, je třeba zohlednit, že pro úspěšné uplatnění po absolvování studia je nezbytné, aby měl absolvent doktorského studijního programu znalosti významně přesahující úroveň absolventa magisterského studia v širší oblasti vědního oboru. Státní doktorská zkouška směřuje právě k ověření této úrovně znalostí a celkové orientaci doktoranda v oboru srovnávacího ústavního práva.
Ve srovnání s absolventy jiných oborů soukromého práva jsou absolventi programu „Obchodní právo“ vybaveni hlubšími znalostmi práva obchodních korporací, zvláštností obchodních závazků, práva na ochranu hospodářské soutěže a práva proti nekalé soutěži (včetně firemního práva), včetně nekalých obchodních praktik, a práva cenných papírů a kapitálového trhu. Vzhledem k zaměření oboru obchodního práva jsou schopni orientovat se ve všeobecném veřejnoprávním regulatorním rámci podnikání v ČR.
Tomu je uzpůsobena i státní doktorská zkouška. Student v rámci ní vede odbornou rozpravu nad obecněji formulovanými okruhy (předběžně 10 otázek pro oblast korporací, 10 pro oblast závazků a vždy 6 pro zbývající tři oblasti, tj. nekalou soutěž, existenční ochranu soutěže a cenné papíry). Z oblasti závazků v podnikání a obchodních korporací si student vylosuje vždy jednu otázku, ze zbylých okruhů student losuje pouze dva okruhy (z různých oborů). Zbývající okruhy (pro existenční ochranu soutěže, nekalou soutěž a cenné papíry) jsou v jednom balíku a student volí tak dlouho, dokud nemá dva okruhy z různých oblastí. Zkušební okruhy (i jejich přesný počet) stanoví oborová rada.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří 60 % pracovní zátěže. Rozprava o tezích disertační práce probíhá ve formě a období určených oborovou radou v individuálním studijním plánu, zpravidla v průběhu pátého semestru.

U publikační činnosti se klade důraz na kvalitu. Při kreditovém hodnocení publikací se budou rozlišovat publikace A (od nejkvalitnějších) až C. Co spadá do které kategorie, vymezí oborová rada. Ta bude také na návrh školitele publikace hodnotit. Za A bude 15 kreditů, za B 10, za C 5. Za celé studium musí mít student aspoň jednu publikaci A nebo B. Publikační činnost tvoří 10 % pracovní zátěže.

Zahraniční stáž – je součástí předmětu Internacionalizace, který si je student povinen zapsat v druhém až sedmém semestru studia. Předpokladem ukončení předmětu je absolvování části studia na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí v souladu s podmínkami, které pro daný program stanoví oborová rada. Oborová rada může stanovit i jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, která vyhovuje požadavkům právních předpisů, podmínkám akreditace a která naplňuje účel internacionalizace doktorského studijního programu.
Odborné předměty (celkem max. 20 % pracovní zátěže): jejich podrobný přehled je obsažen ve studijním plánu.

Povinné a povinně volitelné předměty se člení do tří skupin:
1. předměty celofakultního společného základu (celkem min. 12 kreditů);
2. předměty oborové specializace (celkem min. 48 kreditů);
3. ostatní předměty (celkem min. 180 kreditů).
Rozdělení předmětů do skupin je uvedeno v příloze, která je vložena do Úřadovny.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

Témata kvalifikačních prací budou odpovídat dosavadním pracem obhajovaným či řešeným na katedře. Pro ilustraci proto uvádíme práce z obou skupin.

V minulosti byly obhájeny např. práce s tímto zaměřením:
- Právní aspekty elektronického obchodu (2010)
- Zákaz jednání ve vzájemné shodě v kontextu dalších skutkových podstat dohod narušujících hospodářskou soutěž (2011)
- Poskytovatelé investičních služeb (2012)
- Obchodní firma v judikatuře a právní praxi (2012)
- Vynucování právní úpravy nekalé soutěže a právní prostředky její ochrany (2013)
- Korporační aspekty nadnárodních fúzí obchodních společností (2014)
- Změny obchodních smluvních závazkových vztahů v důsledku vnějších okolností (2016)
- Standardizace obchodních smluv a sektorové regulace (2017)

Z aktuálně řešených disertačních prací:
- Monistický systém akciové společnosti - srovnání právní úpravy vybraných zemí
- Střet zájmů člena orgánu a obchodní korporace a mechanismy jeho řešení
- Přístup soutěžního práva k vícestranným platformám diditální ekonomiky
- Limity autonomie vůle v právu obchodních korporací
- Blankosměnka v českém právu a právu německy mluvících zemí
- Modernizace právních nástrojů pro boj s kartelovými dohodami

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1OBCH1Závazky v podnikání I J. Šilhánk 0/0/05 1-
PrF:DO1OBCH2Obchodní korporace I J. Lasákk 0/0/05 1-
PrF:DO2OBCH1Závazky v podnikání II J. Šilhánz 0/0/05 2-
PrF:DO2OBCH2Obchodní korporace II J. Lasákz 0/0/05 2-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
198 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOPVPA1Modul Obchodní korporace A J. Lasákz 0/0/05 --
PrF:DOPVPA2Modul Závazky v podnikání A J. Šilhánz 0/0/05 --
PrF:DOPVPA3Modul Nekalá soutěž a práva na označení A D. Ondrejováz 0/0/05 --
PrF:DOPVPA4Modul Existenční ochrana soutěže A J. Bejčekz 0/0/05 --
PrF:DOPVPA5Modul Cenné papíry a kapitálový trh A J. Kotásekz 0/0/05 --
PrF:DOPVPB1Modul Obchodní korporace B J. Lasákz 0/0/05 --
PrF:DOPVPB2Modul Závazky v podnikání B J. Šilhánz 0/0/05 --
PrF:DOPVPB3Modul Nekalá soutěž a práva na označení B D. Ondrejováz 0/0/05 --
PrF:DOPVPB4Modul Existenční ochrana soutěže B J. Bejčekz 0/0/05 --
PrF:DOPVPB5Modul Cenné papíry a kapitálový trh B J. Kotásekz 0/0/05 --
50 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity