PrF ICTA01 Law Information and Communication Technologies
Název anglicky: Law Information and Communication Technologies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PrF ICTA_ Law of Information and Communication Technologies

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby disertační práce a ústní zkoušky. Obhajoba disertační práce probíhá před stálou komisí nebo komisí ustavenou ad hoc. Při obhajobě student představí výzkum, jehož výsledkem je disertační práce, a shrne její závěry. V rámci rozpravy student reaguje na posudky oponentů a dotazy členů komise. Obvyklá doba trvání obhajoby disertační práce je 60 min.
Ústní zkouška se koná před stálou zkušební komisí nebo zkušební komisí ustavenou ad hoc. V rámci zkoušky student bez přípravy odpovídá na odborné otázky kladené členy zkušební komise. Věcný rozsah otázek je omezen na následující tematické okruhy:
1. Pojem virtualizace, pojem aktualizace
2. Pojem informace, podstata organizace, právo jako informační systém
3. Teritorialita práva a informační suverenita státu
4. Pozitivistická, pragmatická a přirozenoprávní metoda v právu ICT
5. Formalizace práva a aktuální problémy právní informatiky
6. Algoritmická aplikace práva
7. Virtualizace procesu promulgace práva
8. Podstata kódu jako projevu normativní vůle definiční autority a jeho vztah k psanému právu
9. Regulační struktura internetu (její specifické rysy a odpovědnost definičních autorit)
10. Svoboda informace a její projevy v platném právu (právo na informace, opakované užití informací veřejného sektoru)
11. Právo na svobodu projevu a jeho ochrana pozitivním právem (včetně srování ochranných nástrojů v různých právních kulturách)
11. Regulatorní fenomén doménového jména
12. Subjekty v právu informačních a komunikačních technoogií, subjektivita autonomních systémů
13. Pojem informačního sebeurčení člověka a jeho zakotvení v judikatuře ESLP a ÚS
14. Pojem soukromí a jeho ochrana nástroji soukromého práva
15. Pojem osobních údajů a nástroje jejich právní ochrany
16. Právní regulace přeshraničních datových transakcí (osobní údaje, výzkumná data, duševní vlastnictví aj.)
17. Pojem a struktura nedistributivních práv v informační společnosti
18. Pojem a podstata kybernetické bezpečnosti, aktuální regulatorní přístupy
19. Kybernetický bezpečnostní incident jako užití síly (vč. otázky přičitatelnosti)
20. Informační feudalismus a informační anarchismus
21. Ekonomická hodnota dat a právní nástroje její ochrany (včetně duševního vlastnictví)
22. Zneužití práv duševního vlastnictví a zneužití dominantního postavení v sektoru ICT
23. Volný pohyb zboží a služeb v prostředí informační společnosti (právní regulace digitální ekonomiky na společném trhu)
24. Právní regulace eCommerce (vč. ochrany spotřebitele, ochrany před nekalosoutěžním jednáním, regulace platforem)
25. Fenomén elektronické dokumentace právního jednání a aktuální stav vývoje příslušných institutů (elektronická identifikace a autentizace, elektronický podpis a jeho deriváty)
26. Informační analýza procesu autoritativní aplikace práva
27. Virtualizace soudního a správního procesu
28. Virtualizace rozhodčího řízení a nové formy řešení sporů (soukromé ODR)
29. Právní regulace autonomních robotů
Celková délka trvání ústní zkoušky je obvykle 60 min.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní program je postaven především na samostatné vědecké práci diplomanta, individuálních konzultacích a expozici dílčích odborných výstupů odborné kritice. Součástí programu je rovněž kontaktní výuka, týmové aktivity a pedagogická práce. Studijní profil tedy sestává z následujících komponent:

Samostatná vědecká práce na disertaci – nejdůležitější součástí tohoto programu je samostatný výzkum, jehož výstupem je disertační práce. Příslušná témata zpravidla nejsou způsobilá k týmovému zpracování (tj. studenti se obvykle neúčastní týmových výzkumných aktivit), takže student obvykle provádí výzkum samostatně pod dohledem školitele. Dílčí výstupy disertačního výzkumu bývají průběžně představovány odborné kritice formou menších publikací (viz dále). Součástí samostatné vědecké práce je rovněž zahraniční stáž.

Samostatná vědecká práce v profilových kursech – v profilových kursech zpracovávají studenti pod vedením příslušného garanta zadané odborné téma a výsledek následně prezentují formou oponovaného referátu na semestrálním doktorském kolokviu.

Publikace – v rámci studia mají studenti povinnost prezentovat dílčí výstupy svého disertačního výzkumu formou tuzemských a zahraničních konferencí a odborných publikací. Strukturu a frekvenci výstupů volí student ve spolupráci se školitelem tak, aby zahrnovala relevantní tuzemská a zahraniční odborná fóra a odborné časopisy. Formou průběžných recenzovaných publikací lze dosáhnout splnění podmínky předchozí publikace disertační práce (tj. disertační práce může sestávat z upravených textů dříve publikovaných jako recenzované články).

Pedagogická praxe – v prezenčním studiu se studenti ve zvýšené míře podílejí na výuce v magisterských a bakalářských kursech v oboru práva ICT. Smyslem výuky je rozvoj didaktických a prezentačních dovedností a schopností studenta zpracovat předmětná témata do formy přijatelné širší veřejností. Součástí pedagogické praxe je též vedení nebo oponování studentských vědeckých odborných prací nebo kvalifikačních prací na nižších stupních studia.

Kontaktní výuka – Tato komponenta je zastoupena v relativně malé míře. Kontaktním způsobem jsou vyučovány kursy společného propedeutického základu.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Program existuje pouze 4 roky, takže byly doposud podány jen 3 disertační práce na témata:
- Kybernetická bezpečnost v České republice (práce obhájena)
- Princip technologické neutrality v kybernetické bezpečnosti (práce obhájena)
- Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů (práce podána k obhajobě)

V nižších ročnících v současné době studují doktorandi s následujícími tématy disertačních prací:
- Elektronický důkazní prostředek
- Právo a nové formy poloumělého života
- Osobní údaje v čase a prostoru
- Právní aspekty užití software jako služby
- The future of software law in the age of Artificial Interlligence
- Legitimita aktivních protiopatření v kybernetické bezpečnosti
- Právní aspekty autonomních technologií
- Software jakožto veřejná investice

Doporučený průchod studijním plánem

Disertace - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA1DIS01Preparatory Work on Doctoral Thesis I J. Šilhánk 0/0/010 1Z
PrF:DA2DIS02Preparatory Work on Doctoral Thesis II - Academic and Professional Literature Search J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:DA2DIS03Preparatory Work on Doctoral Thesis II - Academic and Professional Literature Study J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:DA7DIS08Doctoral Thesis I - Paper in a Journal J. Šilhánk 0/0/05 7-
PrF:DA7DIS09Doctoral Thesis I - Draft J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DA8DIS10Doctoral Thesis II J. Šilhánk 0/0/030 8-
PrF:DA9DIS11Preparation for Doctoral Thesis Defence J. Šilhánz 0/0/0- 9-
PrF:DA2DIS05Preparatory Work on Doctoral Thesis II - Contribution to Discussion at Academic Conference/Seminar J. Šilhánk 0/0/04 2Z
PrF:DA2DIS04Preparatory Work on Doctoral Thesis II - Review in a Journal J. Šilhánk 0/0/02 2Z
PrF:DA3DIS07Work on Doctoral Thesis I - Thesis Proposal J. Šilhánk 0/0/05 3Z
PrF:DA3DIS06Work on Doctoral Thesis I - Paper in a Journal J. Šilhánk 0/0/05 3Z
PrF:DA4DIS07Work on Doctoral Thesis II - Thesis Proposal J. Šilhánk 0/0/05 4Z
PrF:DA4DIS06Work on Doctoral Thesis II - Paper in a Journal J. Šilhánk 0/0/05 4Z
PrF:DA5DIS07Work on Doctoral Thesis III- Thesis Proposal J. Šilhánk 0/0/05 5Z
PrF:DA5DIS06Work on Doctoral Thesis III - Paper in a Journal J. Šilhánk 0/0/05 5Z
PrF:DA6DIS06Work on Doctoral Thesis IV - Paper in a Journal J. Šilhánk 0/0/05 6Z
PrF:DA6DIS07Work on Doctoral Thesis IV - Thesis Proposal J. Šilhánk 0/0/05 6Z
120 kreditů

Společný základ - povinné předměty

Students are free to schedule the foreign stay into Spring or Fall semester – or both in case of two-semester foreign stays. Corresponding courses are then to be registered accordingly. When scheduling this course, it is advisable to take into account regular approval procedures associated with foreign stays (e.g. under the ERASMUS programme).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA1PED01Teaching Assistance and Support I J. Šilhánz 0/0/02 1Z
PrF:DA1SVZ11Introduction to Scientific Work I M. Večeřaz 0/0/0 5 přednášek.2 1Z
PrF:DA2SVZ11Introduction to Scientific Work II M. Večeřaz 0/0/02 2Z
PrF:DA2PED01Teaching Assistance and Support II J. Šilhánz 0/0/02 2Z
PrF:DA34PIT01Visiting Study/Internship/Resarch Abroad J. Šilhánk 0/0/04 --
PrF:DA3PED02University Teaching Practice I J. Šilhánz 0/0/02 3Z
PrF:DA3SVZ12Topical Questions of Jurisprudence and Legal Practice I J. Šilhánz 0/1/02 3Z
PrF:DA4SVZ12Topical Questions of Jurisprudence and Legal Practice II J. Šilhánz 0/0/02 4Z
PrF:DA4PED02University Teaching Practice II J. Šilhánz 0/0/02 4Z
PrF:DA5PED02University Teaching Practice III J. Šilhánz 0/0/02 5Z
PrF:DA5SVZ14Theoretical Legal Thinking I M. Večeřaz 0/0/02 5Z
PrF:DA6SVZ14Theoretical Legal Thinking II M. Večeřaz 0/0/02 6Z
PrF:DA6PED02University Teaching Practice IV J. Šilhánz 0/0/02 6Z
28 kreditů

Odborné předměty povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA1PIT01Protection of information in European and international law I P. Koukalz 0/0/05 1P
PrF:DA1PIT02Theory of law of information and communication technologies I R. Polčákz 0/0/05 1P
PrF:DA1PIT03eGovernment a eJustice I R. Polčákz 0/0/02 1P
PrF:DA2PIT04Protection of Information in European and International Law II P. Koukalz 0/0/05 2P
PrF:DA2PIT05Theory of law of information and communication technologies II R. Polčákz 0/0/05 2P
PrF:DA2PIT06eGovernment a eJustice II R. Polčákz 0/0/02 2P
PrF:DA3PIT07Protection of information in European and international law III P. Koukalz 0/0/05 3P
PrF:DA3PIT08Theory of law of information and communication technologies III R. Polčákz 0/0/05 3P
PrF:DA3PIT09Law of eCommerce I J. Kotásekz 0/0/02 3P
PrF:DA4PIT10Protection of information in European and international law IV P. Koukalz 0/0/05 4P
PrF:DA4PIT11Theory of law of information and communication technologies IV R. Polčákz 0/0/05 4P
PrF:DA4PIT12Law of eCommerce II J. Kotásekz 0/0/02 4P
PrF:DA5PIT13Protection of information in European and international law V P. Koukalz 0/0/05 5P
PrF:DA5PIT14Theory of law of information and communication technologies V R. Polčákz 0/0/05 5P
PrF:DA5PIT15Law of eCommerce III J. Kotásekz 0/0/02 5P
PrF:DA6PIT17Theory of law of information and communication technologies VI R. Polčákz 0/0/05 6P
PrF:DA6PIT18Law of eCommerce IV J. Kotásekz 0/0/02 6P
PrF:DA6PIT16Protection of information in European and international law VI P. Koukalz 0/0/05 6P
72 kreditů

Světový jazyk - povinně volitelný předmět

Student si zapíše alespoň jeden světový jazyk.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA1JAZ01English I R. Šimekz 0/0/03 1Z
PrF:DA1JAZ02French I K. Sedláčkováz 0/0/03 1Z
PrF:DA1JAZ03German I E. Šrámkováz 0/0/03 1Z
PrF:DA2JAZ03German II E. Šrámkovázk 0/0/05 2Z
PrF:DA2JAZ02French II K. Sedláčkovázk 0/0/05 2Z
PrF:DA2JAZ01English II R. Šimekzk 0/0/05 2Z
24 kreditů

Disertace - povinně volitelné předměty pro 3. až 6. semestr

Students choose elective courses so that the total credited value amounts at 240 credits. When preparing the schedule of compulsory and elective courses, it is advisable to acknowledge the nature of credited outcome of respective course. Courses related to publications are credited upon published or accepted publications only, so it is necessary to take into account respective editorial or review timeframes. Research stays abroad similarly require careful time-oriented planning due to approval deadlines (e.g. in ERASMUS selection procedures).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DAPVP02Work on Doctoral Thesis - Paper in Reviewed Proceedings in Czech/Slovak Republics J. Šilhánk 0/04 3Z
PrF:DAPVP03Work on Doctoral Thesis - Paper in Proceedings abroad J. Šilhánk 0/04 4Z
PrF:DAPVP04Work on Doctoral Thesis - Paper in a Foreign Journal J. Šilhánk 0/04 4Z
PrF:DAPVP05Work on Doctoral Thesis - Academic and Professional Literature Search J. Šilhánk 0/02 5Z
PrF:DAPVP06Work on Doctoral Thesis - Review in a Journal J. Šilhánk 0/0/02 6Z
16 kreditů

Státní doktorská zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DAPITSDZStátní doktorská zkouška J. ŠilhánSDzk 0/0/0- 8P
0 kreditů