PdF DSPD401 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PdF D-SPD4 Speciální pedagogika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Povinné předměty
- Inkluzivní speciální pedagogika
- Psychologie handicapu a poruchy psychického vývoje

Povinně volitelné předměty z nabídky z okruhu 1, 2 (1 předmět)
- Logopedie, surdopedie, psychopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie, specifické poruchy učení, souběžné postižení více vadami, speciální andragogika, adiktologie.
Okruhy státní doktorské zkoušky jsou dány strukturovaným obsahem příslušného předmětu.

Součástí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, které představují výtah podstatných částí připravované disertační práce. Alternativou může být obhájená rigorózní práce.

Obhajoba disertační práce
Jako disertační práce jsou akceptovány originální vědecké teoretické, historicko-srovnávací, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují. OR DSP Speciální pedagogika má tyto požadavky na disertační práci: preference empirického šetření, disertační práce zpravidla obsahuje: vymezení řešené problematiky a základních pojmů, shrnutí dosavadního stavu poznání či řešení, popis výzkumné metodologie (zahrnuje informace o výzkumném postupu, designu, výzkumném souboru a užitých metodách sběru a analýzy dat), představení výsledků výzkumu, o diskuse a interpretace výsledků, formulace závěrů. Rozsah disertační práce je cca 150 normostran.


SDZ je tematickými okruhy zaměřena na získání podrobných znalostí z inkluzivní speciální pedagogiky a z psychologie handicapu a poruch psychického vývoje. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů - znát hluboce a systematicky předmět a rozsah svého pedagogického oboru a pedagogiky jako celku, a to v historických i současných širších souvislostech a na úrovni soudobého stavu poznání, znát hluboce a systematicky významné teorie, koncepty a metody, které jsou v popředí poznání oboru, a to v národním i mezinárodním kontextu, znají systém věd a jeho vývoj i výzkumné problémy na pomezí pedagogiky a dalších oborů, umět samostatně i v komunikaci a spolupráci s druhými volit, plánovat, realizovat a hodnotit tvůrčí výzkumné postupy ve svém pedagogickém oboru i v pedagogice jako takové, prostřednictvím těchto postupů poznávat procesy a jevy pedagogické reality, obohacovat vědecké poznání při respektu k etice výzkumné práce, znát způsob organizace života vědecké komunity v jeho mnohovrstevnatosti, a to národně i mezinárodně, být schopen se plnohodnotně zapojovat do života národní i mezinárodní vědecké komunity, včetně publikační aktivity, plánování výzkumných projektů, získávání zdrojů pro jejich realizaci.

Studijní a výzkumné povinnosti

Součástí studia v doktorském programu SP je aktivní publikační činnost; minimálním publikačním standardem jsou 4 studie, u nichž je doktorand hlavním autorem nebo spoluautorem, z toho minimálně 1 studie v časopise zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS, ERIH PLUS a 1 studie na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice) (např. Ph publico, Journal of Exceptional People, Speciální pedagogika, Špeciálny pedagóg) nebo kapitoly v odborných knihách. Aktivní vystoupení (referáty, sdělení) na čtyřech seminářích nebo konferencích, z toho 2 u nás a 2 v zahraničí (možnost získat stipendium), publikace ve sborníku. Podíl na výuce v předmětu inkluzivní (speciální) pedagogika a vybrané specializace (4 semestry). V 4letém doktorském studijním programu Speciální pedagogika je obsažen cizí jazyk povinný na úrovni C1, volitelný na úrovni B1. Povinná zahraniční stáž je nejméně v rozsahu 7 týdnů.
V ISP jsou stanoveny milníky, které student musí splnit (např. obhajoba projektu disertace – do prvního roku studia, obhajoba tezí disertační práce – po třetím roce studia (pokud se nerealizuje rigorózní řízení), obhajoba disertační práce – obvykle po čtvrtém roce studia.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Analýza sociálnych služieb pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím na Slovensku
2. Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na přípravu na život
3. Analýza čtenářských dovedností u žáků se specifickými poruchami učení
4. Intervenční a podpůrná dimenze v podmínkách ústavní a ochranné výchovy
5. Hodnocení a sebehodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení
6. Analýza metód a foriem práce v edukácii jednotlivcov s ťažkým viacnásobným postihnutím v Slovenskej republike
7. Faktory ovlivňující profesní orientaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
8. Determinanty vnímania a možnosti špeciálnopedagogickej intervencie u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím
9. Inkluzívna podpora potrieb u detí v riziku v školskom prostredí
10. Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

Příprava disertační práce a odborná orientace v oboru

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8x, tedy celkem splní 120 kreditů. Předmět Odborná aktivita v oboru si studenti zapisují 8x, tedy celkem splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPDC008Odborná orientace v oboru M. Vítkovák 0/0/05 --
PdF:SPDC009Příprava disertační práce M. Vítkovák 0/0/015 --
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPDC001Inkluzivní speciální pedagogika M. Vítkovázk 0/0/08 1-
PdF:SPDC002Metodologie 1 M. Vítkovázk 0/0/010 1-
PdF:SPDC003Filozofie výchovy a vzdělávání M. Vítkovázk 0/0/05 2-
PdF:SPDC004Psychologie handicapu M. Vítkovázk 0/0/05 3-
PdF:SPDC005Poruchy psychického vývoje M. Vítkovázk 0/0/05 7-
PdF:SPDC006Stáž v zahraničí M. Vítkováz 0/0/05 7-
PdF:SPDC007Metodologie 2 K. Pančochazk 0/0/015 8-
53 kreditů

Povinně volitelné

Profilace

Student během studia splní 2 předměty ze sekce povinně volitelných předmětů "Profilace".

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPDC010Profilace - širší vědní základ - Adiktologie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC011Profilace - širší vědní základ - Speciální andragogika M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC012Profilace - širší vědní základ - Etopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC013Profilace - širší vědní základ - Logopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC014Profilace - širší vědní základ - Oftalmopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC015Profilace - širší vědní základ - Psychopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC016Profilace - širší vědní základ - Specifické poruchy učení M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC017Profilace - širší vědní základ - Somatopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC018Profilace - širší vědní základ - Surdopedie M. Vítkovázk 0/0/010 3-
PdF:SPDC019Profilace - širší vědní základ - Těžké a souběžné postižení více vadami M. Vítkovázk 0/0/010 3-
100 kreditů

Cizí jazyk na úrovni C1

Student během studia splní 1 předmět ze skupiny předmětů Cizí jazyk na úrovni C1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RCSZ_AJC1Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/2/07 3-
PdF:RCSZ_FJC1Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 K. Sedláčkovázk 0/0/0 konzultace.7 3-
PdF:RCSZ_NJC1Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 3-
PdF:RCSZ_RJC1Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 M. Ševečkovázk 0/0/0 konzultace.7 3-
28 kreditů