PřF ANTR Antropologie
Název anglicky: Anthropology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-ANTR_ Antropologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Nejpozději do poloviny standardní doby studia, tj. do konce 4. semestru, student:
- absolvuje všechny předměty teoretické přípravy
- prokáže splnění povinností jazykové kompetence
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem
- splní další povinnosti
- předloží teze dizertační práce
Nejpozději do konce standardní doby studia, tj. do konce 8. semestru, student:
- představí výsledky své práce (přednáška v angličtině) na oborovém semináři
nebo na zahraniční konferenci
- prokáže splnění mezinárodní spolupráce - studijní/vědeckovýzkumná stáž
- předloží žádost o vykonání SDZ; vykoná SDZ v průběhu dalšího semestru
- zpracuje dizertační práci a předloží žádost o obhajobu dizertační práce

Studijní a výzkumné povinnosti

1. Příprava podkladů dizertační práce (cca 5% studijní zátěže) – student průběžně zpracovává rešerši aktuálního stavu problematiky tématu dizertační práce, koncipuje a upřesňuje výzkumné zaměření a vědecký plán, včetně definice cílů dizertační práce, získává praktické zkušenosti s metodologií oboru, laboratorní či expertními postupy nebo teoretickými koncepty a modely, především nabývá zkušeností se samostatným plánováním, realizací vlastního výzkumu.
2. Publikační činnost a psaní textu dizertace (cca 60% studijní zátěže) – při přípravách vědeckých článků a publikací získává student zkušenosti se syntézou znalostí, kritickým hodnocením metodického přístupu a novosti prezentovaných výsledků, interpretací výsledků, argumentací. Současně absolvuje kurzy akademického psaní, které usnadňují nabyté zkušenosti zasadit do teoretického rámce.
3. Předložení tezí dizertační práce (cca 5% studijní zátěže) – student předkládá písemnou syntézu aktuálního stavu problematiky, výzkumné zaměření a vědecký plán, definice cílů dizertační práce, kterou prezentuje před členy Oborové rady.
4. Prezentace výsledků – student se aktivně účastní (postery, přednášky) mezinárodních a národních (případně studentských) konferencích a přednášek pro odbornou veřejnost
5. Teoretická odborná příprava (cca 15% studijní zátěže) – student absolvuje odborné předměty a kurzy zaměřené na rozšíření znalostí vědního oboru (1. a 2. rok studia) a na prohloubení specializovaných oblastí oboru v návaznosti na téma dizertační práce s ohledem na požadavky SDZ a následné složení SDZ.
6. Oborové semináře – student se účastní a aktivně vystupuje na pravidelných seminářích a konferencích doktorského programu.
7. Jazykové kompetence – student se vzdělává a prokazuje jazykové kompetence v akademické a odborné angličtině návštěvou příslušných kurzů (Angličtina pro biology, Akademická angličtina apod.), splněním povinnosti odpovídajícího předmětu a přednesením referátu (pódiové vystoupení) v anglickém jazyce na odborném semináři nebo mezinárodní konferenci.
8. Stáž v zahraničí, mezinárodní spolupráce (cca 5% studijní zátěže) – student realizuje zahraniční stáž nebo zahraniční vědeckovýzkumný pobyt v minimálním rozsahu 1 kalendářní měsíc. Tematicky musí náplň stáže nebo pobytu souviset s dizertační prací.
9. Rozvoj pedagogických zkušeností (cca 10% studijní zátěže) – student pomáhá při zajišťování výuky v bakalářském a magisterském studiu a podílí se na vedení studentů SŠ připravující SOČ na pracovišti a studentům bakalářského a magisterského studijního programu s jejich samostatnými vědeckými projekty a závěrečnými pracemi.
10. Rozvoj přenositelných schopností – student si osvojuje pravidla projektové přípravy a řízení projektů, vedení lidí, komunikační dovednosti, získává přehled v obecné metodologii vědy a kritickém myšlení, práci s literaturou a databázemi, přehled o historii a filozofii vědy, získává dovednost, jak prezentovat a popularizovat vědu účastí na akcích pro širokou veřejnost (např. Dny otevřených dveří, Noc vědců, Dětská univerzita, Biologická olympiáda apod.).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Témata dizertačních prací:
1. Morfologické projevy stárnutí na kosti pánevní a jejich využití při odhadu dožitého věku
2. Věkové změny a variabilita lidského obličeje
3. Diverzita kvantitativních dermatoglyfických znaků: mezipopulační rozdíly
4. Rozlišení antropogenních a neantropogenních činitelů na pleistocenním osteologickém materiálu
5. Sexuální zdrženlivost a celibátní praxe v minulosti a dnes: antropologická studie

Témata obhájených dizertačních prací:
1. Validace trojrozměrného modelování v kosterní antropologii
2. Forensic analysis of bone fracture caused by blunt force trauma
3. Subsistenční strategie mladopaleolitických lovců-sběračů
4. Člověk doby hradištní na Olomoucku
5. Analýza funkce kamenné industrie z konce středního paleolitu a začátku mladého paleolitu s cílem rekonstruovat chování skupin prehistorických lidí

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.