PřF BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-BCH_ Biochemie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Závěrečná státní doktorská zkouška má za cíl ověřit studentovy obecné znalosti oboru a osvojení vědeckých výzkumných metod. Student se může k této zkoušce přihlásit, pokud splnil všechny požadavky stanovené ve studijním plánu. Zkušební komise má minimálně pět členů, z nichž jeden je školitelem disertační práce a nejméně dva nejsou zaměstnanci Masarykovy university. Měsíc před zkouškou jsou studentovi stanovena tři různá témata, která si má předem prostudovat. Tato témata jsou komplexní a neomezují se na obsah absolvovaných přednášek. Příklady zadaných témat:
Regulace genové exprese
Kvantitativní proteomika
Biochemické aspekty vzniku, progrese a terapie nádorů
Modulace proteinových funkcí posttranslační modifikací
Aplikace kapilární zónové elektroforézy pro studium enzymů
Biokonjugace (značení a imobilizace biomolekul)
Mechanismy oprav DNA
Metody experimentálního studia transkripce
Produkce rekombinantních proteinů a jejich mutantních forem
Analýza interakce ligand-makromolekula
Supresory nádorů
Biochemie virové replikace
Molekulární mechanismy antivirových činidel
Biocompatibilní nanočástice
Zkouška má podobu hodinového rozhovoru mezi doktorandem a členy komise. Komise tajně hlasuje a oznamuje hodnocení bezprostředně po ukončení zkoušky.

Student, který úspěšně absolvuje státní zkoušku, pak může postoupit k obhajobě disertační práce, která se koná ve stejný den nebo později. Kandidát předkládá práci, která zahrnuje původní a publikovaný výzkum, odpovídá obecně uznávaným normám a je schválena školitelem. Práce hodnotí dva nezávislí externí oponenti, kteří předkládají písemné posudky. Obhajoba je vedena jako veřejné zasedání s kandidátem, dvěma oponenty, školitelem a dalšími členy komise. Student na začátku shrne své výsledky (20 min), poté oponenti přečtou posudky, ve kterých formulují své otázky a názory na vědecký význam, metodiku a výsledky, a nakonec student zodpoví otázky položené oponenty, členy komise a dalšími přítomnými. Komise pak tajně hlasuje o výsledném hodnocení, které je oznámena studentovi.

Studijní a výzkumné povinnosti

- Vědecko-výzkumná příprava (cca 70% studijní zátěže)
Nejrozsáhlejší část doktorského studia tvoří samostatná práce na doktorské disertaci a spolupráce v týmovém prostředí (mi. 25 hod týdně). Student je povinen pracovat na disertaci podle rozpisu v plánu schváleném školitelem. Student pravidelně shrnuje průběh své výzkumné práce v semestrových průběžných zprávách, které hodnotí školitel každý semestr a oborová rada jednou za rok.
V 1.semestru se od studenta vyžaduje zpracování literární rešerše v rozsahu 20-40 stran ve vztahu ke zvolenému výzkumnému tématu. Tato práce je zadávána a hodnocena školitelem.
Každý doktorand by se měl aktivně účastnit min.jedné mezinárodní vědecké konference jako řečník nebo prezentující autor posteru. Očekává se, že se bude významně podílet na přípravě publikací s vlastními výsledky. Doktorand musí být prvním autorem alespoň jedné recenzované publikace v 1. nebo 2. kvartilu dle WoS. Publikace se společným prvním autorem se počítá zlomkem jedna děleno počtem prvních autorů (tj. u dvou prvních autorů se počítá za 1/2 publikace atd.).
- Akademická příprava (cca 15% studijní zátěže)
Akademická příprava doplňuje vědecko-výzkumnou práci tím, že poskytuje studentům teoretické zázemí a rozvíjí širší perspektivy vědeckého myšlení. Každý student musí absolvovat alespoň pět kurzů. Student se souhlasem svého školitele vybírá kurzy z těch, které nabízí PřF nebo další fakulty MU. Magisterské kurzy mohou být zapsány pouze tehdy, pokud nebyly součástí magisterského studijního programu studenta. Externí kurzy, které jsou kreditově hodnoceny a ukončeny zkouškou, jsou rovněž akceptovatelné po schválení doktorskou komisí. Výjimečně může být zahrnuto i samostatné literární studium specifických témat vztahujících se k disertační práci, která nejsou pokryta stávajícími kurzy, zakončené zkouškou, a považováno za ekvivalentní jednomu standardnímu kurzu.
Všichni doktorandi jsou povinni navštěvovat a aktivně se účastnit výzkumného semináře, který se koná jednou týdně na Ústavu biochemie a poskytuje fórum pro prezentace a diskusi o probíhajícím výzkumu. Požaduje se účast na celkem 60 seminářích během doktorského studia a prezentace na minimálně 3 seminářích.
- Jazykové dovednosti a mezinárodní konkurenceschopnost (cca 10% zátěže)
Od studentů se očekává, že si zlepší své písemné a ústní komunikační dovednosti, aby se připravili na výzvy své profese v mezinárodním prostředí. Doktorand musí mít 15-20 minutovou veřejnou prezentaci v angličtině, následovanou diskusí s publikem. Studenti musí absolvovat povinný min. měsíční studijní pobyt na jedné z partnerských univerzit nebo výzkumných ústavů v zahraničí.
- Rozvoj pedagogické způsobilosti (5% zátěže)
Program nabízí možnost získat praktické vzdělávací zkušenosti, které jim umožní osvojit si a rozvíjet pedagogické dovednosti. Povinná pedagogická praxe zahrnuje 100 kontaktních hodin, u nichž se očekává, že budou získávány převážně účastí na výuce pro Bc a Mgr stupeň. Ústav biochemie má několik laboratorních kurzů vhodných pro zapojení doktorandů. Další možnosti jsou, mimo jiné, pomoc při realizaci workshopů a letních škol, vědeckých demonstrací pro návštěvníky laboratoře a popularizačních přednášek na SŠ a ZŠ.
- Rozvoj přenositelných dovedností
Studenti jsou motivováni, aby sepsali a podali grantový návrh získání finančních prostředků buď z MU, nebo z externích zdrojů. V případě přijetí projektu přebírají odpovědnost za technickou realizaci, plánování a rozpočet.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

Adámik, M. (2018) Interactions of p53 family proteins with biologically significant DNA quadruplexes
https://is.muni.cz/auth/th/jcgrx/

Bartheldyová, E. (2018) Preparation of adjuvant nanoliposomal carriers for construction of recombinant vaccines
https://is.muni.cz/auth/th/fqlwz/

Mrázková, J. (2018) Mutageneze proteinů vázajících sacharidy - účinný nástroj pro přípravu vysokoafinitních lektinů
https://is.muni.cz/auth/th/wt9fy/

Schejbal, J. (2018) Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods
https://is.muni.cz/auth/th/e2fi6/

Zouharová, D. (2018) Antiviral effect of synthetic derivatives of nucleotides and nucleosides against DNA and RNA viruses
https://is.muni.cz/auth/th/nwi20/


Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.