PřF FYGR Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-FYGR_ Fyzická geografie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku fyzické geografie, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit nejdříve po splnění požadavků ISP, nejpozději však v 5. semestru. Součástí Státní doktorské zkoušky je obhajoba Tezí dizertační práce zvláštním oponentem.

Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze tří oblastí:
- Obecná fyzická geografie (složky, procesy, jevy, celostní chápání fyzicko-geografické sféry)
- Metody fyzicko-geografického výzkumu (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování)
- Okruh, z něhož je předkládána disertační práce (metodologie, poznatky, regionální aspekty, perspektivy, scénáře, impakty)

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
- Příprava disertační práce a publikační činnost (min. 70% pracovní zátěže) – probíhá po celou dobu studia a jejím základem je publikační činnost. Publikační činnost sestává z minimálně tří přijatých vědeckých článků případně aplikované výstupy typu metodika/software. V případě vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden prvoautorský impaktovaný článek (v databázi Web of Science), další prvoautorský článek (alespoň v databázi Scopus nebo Web of Science) a další spoluautorský recenzovaný článek
- Pedagogická činnost (max. 5 % pracovní zátěže) – doktorand se podílí na výuce a to vedením cvičení/seminářů, terénních kurzů, vybranou přednáškou, či přípravou studijních podkladů v prvních 4 semestrech. Nedílnou součástí rozvoje pedagogických zkušeností doktoranda je konzultování, příp. posuzovaní pregraduálních prací. Podíl na výuce činí max. 150 hodin za studium, probíhá v prvních 4 semestrech.
- Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději do 6. semestru
- Zahraniční stáž (min. 5 % pracovní zátěže) – nutno absolvovat v min. délce 2 měsíce za dobu studia nebo se aktivně podílet na mezinárodním projektu po dobu nejméně 2 roky
- Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. dvou mezinárodních konferencích, z toho alespoň jednou formou přednášky, druhé vystoupení je možné formou posteru

Odborné předměty (celkem max. 20 % pracovní zátěže):

- Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace ve fyzické geografii
Dále 2 ze 6 níže uvedených fyzicko-geografických okruhů ukončených zkouškou:
- Geosféra (geologie a geomorfologie)
- Atmosféra (meteorologie a klimatologie)
- Hydrosféra (hydrologie, limnologie a glaciologie)
- Pedosféra (pedologie, pedogeografie)
- Biosféra (botanika, zoologie, (krajinná) ekologie)
- Vývoj přírodních systémů (paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie)
Další 2 volitelné předměty podle individuálního studijního plánu (po odsouhlasení školitelem a schválení Oborovou radou).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Využití škodních záznamu pro studium hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů v minulosti
Výzkum funkce vybraných biokoridorů na jižní Moravě
Klimatický efekt erupcí na Islandu
Scénáře městského klimatu a výskyt horkých vln podle modelových výstupů
Geomorfologický vývoj vybraného území ve Vnějších Západních Karpatech na Moravě s ohledem na současné modelační procesy a ochranu krajiny
Role přírodních podmínek v komplementaritě města a venkova v období postindustriální společnosti
Prostorová a časová variabilita klimatických podmínek v centrálním Svalbardu – hodnocení naměřených dat a modelových simulací
Proměny geomorfologického stylu středoevropských řek v době antropogenního tlaku
Eolické procesy v semiaridním prostředí přímořské Antarktidy
Modelování erozních procesů v malých povodích

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Rozvoj pedagogických zkušeností

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD001Rozvoj pedagogických zkušeností 1 V. Herberz 0/03 1-
PřF:ZD002Rozvoj pedagogických zkušeností 2 V. Herberz 0/03 2-
PřF:ZD003Rozvoj pedagogických zkušeností 3 V. Herberz 0/03 3-
PřF:ZD004Rozvoj pedagogických zkušeností 4 V. Herberz 0/03 4-
12 kreditů

Povinné předměty FG

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD150Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace ve FG D. Nývltz 0/2/02 -P
2 kredity

Oborové semináře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD161Oborový seminář z FG I R. Brázdilz 0/2/02 2-
PřF:ZD162Oborový seminář z FG II R. Brázdilz 0/2/02 4-
PřF:ZD163Oborový seminář z FG III R. Brázdilz 0/2/02 6-
PřF:ZD171Prezentační seminář z FG I D. Nývltz 0/2/02 2-
PřF:ZD172Prezentační seminář z FG II D. Nývltz 0/22 4-
PřF:ZD173Prezentační seminář z FG III D. Nývltz 0/22 6-
12 kreditů

Doktorská disertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD010Teze dizertační práce D. Nývltz 0/0/010 6P
PřF:ZD011Příprava dizertační práce I D. Nývltz 0/0/1515 1P
PřF:ZD012Příprava dizertační práce II D. Nývltz 0/0/1515 2P
PřF:ZD013Příprava dizertační práce III D. Nývltz 0/0/1515 3P
PřF:ZD014Příprava dizertační práce IV D. Nývltz 0/027 4P
PřF:ZD015Příprava dizertační práce V D. Nývltz 0/017 5P
PřF:ZD016Příprava dizertační práce VI D. Nývltz 0/030 6P
PřF:ZD017Příprava disertační práce VII D. Nývltz 0/030 7P
PřF:ZD018Příprava dizertační práce VIII D. Nývltz 0/0/020 8P
179 kreditů

Konference a publikace

Konference
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD024Přednáška na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce D. Nývltz 0/0/05 --
PřF:ZD025Poster na mezinárodní konferenci D. Nývltz 0/0/03 --
8 kreditů
Publikace
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD021Prvoautorský článek Web of Science D. Nývltz 0/0/012 --
PřF:ZD022Prvoautorský článek (alespoň Scopus) D. Nývltz 0/0/010 --
PřF:ZD023Spoluautorský článek recenzovaný D. Nývltz 0/0/08 --
30 kreditů

Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD026Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce D. Nývltz 0/0/012 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD151Geosféra (geologie a geomorfologie) D. Nývltzk 4/0/012 -Z
PřF:ZD152Atmosféra (meteorologie a klimatologie) R. Brázdilzk 4/0/012 -Z
PřF:ZD153Hydrosféra (hydrologie, limnologie a glaciologie) M. Šulc Michalkovázk 4/0/012 -Z
PřF:ZD154Pedosféra (pedologie, pedogeografie) J. Burianovázk 4/0/012 -Z
PřF:ZD155Biosféra (biogeografie, (krajinná) ekologie) J. Divíšekzk 4/0/012 -Z
PřF:ZD156Vývoj přírodních systémů (paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie) D. Nývltzk 4/0/012 -Z
72 kreditů