FF FNKRpH Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Je nutno splnit všech 14 níže uvedených předmětů.

Kromě toho studenti musejí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů nebo u státní magisterské zkoušky.

Povinná četba v originále (sečtělost v daných autorech se ověřuje kolokvii nebo u státní zkoušky):

 • Aristofanés: 1 komedie dle vlastního výběru;
 • Démosthenés: Phil. III;
 • Hérodotos: Hist. I;
 • Hésiodos: Theog. 1–115; 411–452; 507–616; Erga 1–269;
 • Homér: Il. I, XXII; Od. I; VI; IX; XVII; XIX;
 • Lúkiános: jeden dialog dle vlastního výběru;
 • Lyričtí básnící: Stiebitz, F.: Výbor z řecké lyriky (je náplní Interpretačního semináře – řecká epika, lyrika);
 • Nový zákon: jedno evangelium dle vlastního výběru;
 • Theokritos: Id. 1; 5; 6; 7; 11;
 • Thúkýdidés: I.

Povinná četba v překladu (za samozřejmou se předpokládá rovněž znalost četby z bakalářského cyklu):
 • Appiános: Zrod římského impéria (1 kniha); nebo Arriános: Tažení Alexandra Velikého (1 kniha);
 • Basileios Veliký: Slovo k jinochům, kterak by prospěchu nabyli z pohanských spisů řeckých;
 • Diktys Krétský: v prémiovém svazku AK Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků. Přel. Eva Kamínková. Praha 1977.
 • Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů (5. a 3. kniha);
 • Dión z Prúsy: O významu filosofie pro praktický život; nebo Epiktétos: Rozpravy (1 kniha);
 • Dionýsios z Halikarnássu: O slovní synthesi;
 • Flavius Josephus: Válka židovská (1 kniha);
 • Iulianus Apostata: Hostina císařů;
 • Kléméns Alexandrijský: Pobídka Řekům;
 • Libanios z Antiocheie: In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Růžena Dostálová. Praha 1974 (AP, sv. 5);
 • Longos: Dafnis a Chloé;
 • Lúkiános: Šlehy a úsměvy; Chvála mouchy nebo Před soudem samohlásek (obojí in: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Marcus Aurelius: Hovory k sobě;
 • Músaios: Héró a Leandros;
 • Nový zákon;
 • Pausaniás: Cesta po Řecku (1. a 3. kniha);
 • Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha 1986.
 • Plútarchos: Démosthenés a Cicero; Théseus a Romulus; Solón a Publicola; Periklés a Fabius Maximus; 1 pojednání ze svazku antické knihovny č. 56 O lásce a přátelství;
 • Ps.-Longinus: O vznešenu;
 • Řecké epigramy anthologie palatinské. Přel. Rudolf Kuthan. Praha 1938; nebo Poslední růže. Přel. Rudolf Mertlík. Praha 1964;
 • Tatiános ze Sýrie: Promluva k Řekům.

U výše uvedených děl lze zvolit kterýkoliv překlad, proto zde nejsou uvedeny bibliografické údaje (s výjimkou antologií, u nichž uvádíme základní bibliografické údaje pro snazší orientaci). Poučení o různých českých a slovenských překladech lze nalézt v knize: Luciano Canfora. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. Praha 2001. 757–798.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgr01Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:KRMgr02Historická mluvnice klasické řečtiny: metody a problémy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:KRMgr03Antická řecká literatura: římské období I. Radovázk 2/0/05 3P
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 3Z
FF:KRMgr04Četba řeckých prozaických textů I. Radovák 0/2/05 4P
FF:KRMgr05Interpretační seminář – řecká epika, lyrika I. Radovák 0/2/05 1P
FF:KRMgr06Interpretační seminář – řecké drama I. Radovák 0/2/05 2P
FF:KRMgr07Řecká dialektologie K. Bočková Loudovák 1/1/05 3P
FF:KRMgr22Samostatná četba Lúkiána I. Radováz 0/0/0 Prostřednictvím individuálních konzultací.2 1P
FF:KRMgr24Samostatná četba Nového zákona I. Radováz 0/0/02 1P
FF:KRMgr21Samostatná četba Aristofana I. Radováz 0/0/03 2P
FF:KRMgr26Samostatná četba Thúkýdida I. Radováz 0/0/03 2P
FF:KRMgr23Samostatná četba Hérodota I. Radováz 0/0/03 3P
FF:KRMgr25Samostatná četba Theokrita I. Radováz 0/0/02 3P
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

 • Student musí z povinně volitelných předmětů získat 6 kreditů.
 • Jeden absolvovaný předmět musí být realizován v cizím jazyce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:DSMA01Četba a interpretace pramenů – Řecko M. Habajk 0/2/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:LJ409Etika starověkých civilizací I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ410Etika starověkých civilizací II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ202Seminář k četbě (Caesar) J. Mikulovák 0/2/04+1 --
FF:LJ209Četba snadných textů ze středověké latiny P. Mutlováz 1/1/03 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 --
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
FF:REMgr01Úvod do byzantské literatury M. Kulhánkovázk 2/0/05 --
FF:REMgr06History of the Modern Greek Language I M. Kulhánkovázk 1/1/05 --
FF:REMgr07Vývoj novořeckého jazyka II M. Kulhánkovázk 1/1/05 --
FF:REMgr09Katharevusa K. Bočková Loudováz 0/2/04 --
FF:REMgr12Dějiny Byzance K. Tsivosk 2/0/04 --
75 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Je třeba splnit všechny 3 předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KRMgrD01Seminář k magisterské diplomové práci I I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 3P
FF:KRMgrD02Seminář k magisterské diplomové práci II I. Radováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 4P
FF:KRMgrDiplMagisterská diplomová práce I. Radováz 0/0/0- 4P
20 kreditů