FF FDAEpJ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-AE_ Archeologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní zkouška ověřuje schopnost studenta podílet se na odborné diskusi v
rámci aktuálního oborového diskurzu. Státní zkouška se skládá ze tří
metodologických otázek z archeologie dle zaměření studenta. Čtvrtá otázka směřuje na teze disertační práce. Student může složit státní zkoušku nejdříve po ukončení čtvrtého ročníku studia v případě, že splnil všechny své studijní povinnosti s výjimkou odevzdání disertační práce.
Pro obhajobu disertační práce je třeba odevzdat disertační spis, teze disertační práce a připravit si prezentaci své práce v délce 15 minut. Obhajoba probíhá před oborovou komisí.

Studijní a výzkumné povinnosti

Povinností studenta je systematická práce na vlastním vědeckém projektu - tématu disertační práce. V disertační práci prokáže schopnost samostatné vědecké práce. Školitel řídí odbornou přípravu studenta a metodicky směřuje pramenné studium, výzkum, textové přípravy, teze a text disertační práce.

V rámci společného základu student doktorského studia absolvuje kurz filozofie a cizí jazyk. Kurz cizího jazyka může být nahrazen Referátem v cizím jazyce.
Doktorand musí absolvovat 4x společné Doktorské semináře (AED_A01a-d). Na seminářích celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt. Poprvé v prvním ročníku, podruhé (závěry) ve třetím nebo čtvrtém ročníku studia a jednou přednese metodologický referát týkající se tématu jeho práce (Referát na doktorském semináři AED_A02a-c).
V rámci předmětů Speciální přednáška I a II absolvuje výuku vedenou zahraničními experty.

Další povinnosti:
Každý doktorand ústně prezentuje nejméně jednou svůj disertační projekt na veřejném odborném fóru úrovně konference, symposia, workshopu, popř. semináře.
Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje dílčí výsledky disertační práce, a to formou článku v odborném časopise s recenzním řízením zařazeném do mezinárodně uznávaných databází Scopus, Web of Science, ERIH+.
Povinnými součástmi doktorského studijního programu jsou publikování jedné studie v cizím jazyce (Publikace v cizím jazyce) a absolvování části studia nebo pracovní stáže na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce (Zahraniční studijní pobyt, projekt).

Doporučena je účast na mezinárodní konferenci (Referát v cizím jazyce) a udržování aktivního kontaktu s mezinárodním vědeckým prostředím (konzultace se zahraničními odborníky, případně zapojení do zahraničních výzkumných týmů).
Dále se doporučuje podávání menších grantů typu FR MU nebo děkanský grant, případně účast (zapojení) na řešení vědeckého grantu širšího kolektivu (GA ČR, GA MU, NAKI aj.)

Pro studenty interního doktorského studia je povinná pravidelná participace na agendě ÚAM, například v rámci výuky v bakalářském stupni, v rámci prezentačních akcí ÚAM a spolku SAMUNI, jako pomocná vědecká síla v knihovně ÚAM, při organizaci výzkumů ÚAM a podobně.

Státní zkouška (30 kreditů):
Před státní zkouškou a k obhajobě doktorské disertace připraví student teze disertační práce, které obsahují text shrnující východiska, strukturu, hlavní teze a závěry práce, seznam literatury a resumé v cizím jazyce.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Teritorialita a regionalizace v pozdním eneolitu na Moravě – J. Kolář
http://is.muni.cz/th/h4ln1/

Halštatská fáza pohrebiska v Moravičanoch – E. Makarová
http://is.muni.cz/th/o64mx/

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí – A. Balcárková
http://is.muni.cz/th/sbobp/

Dominikánský konvent sv. Michala v Brně na Rybném trhu. Historie a stavební vývoj do poloviny 17. století v kontextu střední Evropy – M. Peška
http://is.muni.cz/th/yw9yu/

Prehistorie v období Československé republiky. Rozvoj moravské paleolitické archeologie mezi léty 1918 - 1938. – P. Kostrhun
http://is.muni.cz/th/sq68y/

Doporučený průchod studijním plánem

Předměty disertační práce

Předměty spojené s disertační prací (140 kreditů). Student/ka splní všechny předměty podle svého studijní plánu. Teze disertační práce předkládá student doktorského studia ke Státní doktorské zkoušce. V případě, že Disertační práce není obhajována současně se Státní doktorskou zkouškou, ale později, je možné k obhajobě předložit jejich aktualizovanou verzi.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AED_A01aDoktorský seminář I J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01bDoktorský seminář II J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01cDoktorský seminář III J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A01dDoktorský seminář IV J. Macháčekz 0/0/0 Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr.5 --
FF:AED_A02aReferát na doktorském semináři I J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A02bReferát na doktorském semináři II J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A02cReferát na doktorském semináři III J. Macháčekz 0/0/0 jednorázový příspěvek na semináři.10 --
FF:AED_A03Referát na konferenci J. Macháčekz 0/0/0 Účast na konferenci s referátem.10 --
FF:AED_A05Pramenné studium, výzkum P. Hrubýz 0/0/25 --
FF:AED_A06Textová příprava I. J. Macháčekz 0/0/0 konzultace se školitelem.5 --
FF:AED_A07aOdborná publikace J. Macháčekz 0/0/0 samostatná práce.20 --
FF:AED_A07bPublikace v cizím jazyce J. Macháčekz 0/0/0 samostatná práce.20 --
FF:AED_A10Teze dizertační práce (autoreferát) J. Macháčekz 0/0/0 blokově.5 --
FF:AED_A11Disertační práce J. Macháčekz 0/0/0 blokově.25 --
140 kreditů

Ostatní povinné předměty

Student/ka získá celkem 50 kreditů z ostatních povinných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AED_A04aSpeciální přednáška I P. Hrubýk 0/0/0 6 bloků přednášek za semestr.10 3-
FF:AED_A04bSpeciální přednáška II P. Hrubýk 0/0/0 6 bloků přednášek za semestr.10 4-
FF:AED_A08Příprava a pomoc ve výuce a výzkumu K. Šabatováz 2/0/010 --
FF:AED_A09Zahraniční studijní pobyt, projekt P. Goláňovák 0/0/0 minimální délka pobytu je 1 celý měsíc.20 --
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Další potřebné kredity je možné získat opakováním povinných předmětů a nebo výběrem povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AED_B01Textová příprava II. J. Macháčekz 0/0/020 --
FF:AED_B02Referát v cizím jazyce J. Macháčekk 0/0/0 jednorázová účast na konferenci.10 --
30 kreditů