Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FF FBETkJ Etnologie (neaktivní)
Název anglicky: Ethnology
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline německý jazyk pro akademické účely II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA120Seminář k bakalářské diplomové práci R. Doušekz 0/2/05 5P
FF:ETBA121Bakalářská diplomová práce R. Doušekz 0/0/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Student si postupně zapisuje všechny povinné předměty, jejichž obsah je prostřednictvím definovaných tematických okruhů zahrnut do Státní závěrečné zkoušky. Ke společnému univerzitnímu základu pro kombinované studium ve výši 13 kreditů a kreditům získaným za přípravu bakalářsképráce (15 kreditů) nutno získat v rámci povinných a povinně volitelných předmětů nejméně 137 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 2Z
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II D. Drápalazk 2/0/04 6P
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA109Systematika lidové kultury M. Válkazk 2/0/04 1P
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA113Etnologický proseminář O. Poloučekz 0/2/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.3 1Z
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA115Homo faber I M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA116Homo faber II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA117Sídlo a dům M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská R. DoušekSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
75 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat ze všech bloků povinně volitelných předmětů (Bloky 1 až 4) v souhrnu 67 kreditů.

Blok 1

Blok 1 zahrnuje základní sumu informací směřujících k poznání dílčích tematických okruhů materiálních a nemateriálních forem tradiční kultury středoevropského prostoru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA104Úvod do folkloristiky - seminář M. Pavlicováz 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBA123Odborná exkurze D. Drápalaz 0/15/0 Kombinované studium 6 hodin přímé výuky v semestru.2 2-
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB117K sociální kultuře D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB63Úvod do urbánní etnologie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie L. Uhlíkovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
22 kreditů

Blok 2

Blok 2 zahrnuje předměty s důrazem na propojení teoretické výuky s praktickým aplikováním získaných znalostí na dílčích (semestrálních, seminárních) pracích a projektech, případně v aplikované sféře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA124Terénní výzkum I O. Poloučekz 0/40/04 2-
FF:ETBA127Terénní výzkum II D. Drápalaz 0/80/0 Kombinované studium 2 hodiny přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBA130Muzejní praxe D. Drápalaz 0/60/0 Kombinované studium 8 hodin přímé výuky v semestru.5 4-
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz P. Lozoviukzk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB109Regionální typy lidového oděvu M. Šimšazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
29 kreditů

Blok 3

Blok 3 je orientován na přiblížení etnické problematiky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR J. Polákovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB116Češi v zahraničí M. Pavlásekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB118K teorii etnicity J. Noskovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
12 kreditů

Blok 4

Blok 4 je zaměřen na přiblížení problematiky masové (populární) kultury a interakci s kulturou tradiční.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB137Divadlo v kulturním kontextu D. Drápalazk 2/0/0 Společná diskuze.4 --
8 kreditů

Volitelné předměty

Student si dle svých preferencí volí v této kategorii takovou skladbu předmětů, aby v průběhu studia dosáhl v souhrnu celkový počet získaných kreditů ze společného univerzitního základu, přípravy bakalářské práce, povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů hodnotu 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA107Pramenné studium a terénní výzkum D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 4 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB114Sondy z etnologických výzkumů I R. Doušekzk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB119Sondy z etnologických výzkumů II R. Doušekzk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB127Bibliografie a elektronické informační zdroje R. Malachzk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
16 kreditů