FF FDPSYCHpJ Psychologie
Název anglicky: Psychology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-PSYCH_ Psychologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení, které zpravidla probíhá v následujícím semestru, na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium podáním kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh:

- disertační práce (3x svázaný výtisk);
- autoreferát (10x ve formátu A5);
- strukturovaný životopis;
- seznam publikací.

Disertační práce je možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku, disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce je třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím maximální doby studia.

V disertační práci student předkládá výsledky své práce, které vytvořil v průběhu studia v daném doktorském programu. Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, buď již zveřejněné, nebo přijaté k uveřejnění. Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

Disertační práce je psána v jazyce, v němž je uskutečňován doktorský program, nebo v jazyce, který je pro tento účel stanoven v charakteristice doktorského programu. V doktorském programu uskutečňovaném v českém jazyce může fakulta předpisem stanovit možnost předložit disertační práci ve slovenském jazyce. Disertační práce může být vždy předložena v anglickém jazyce, není-li to výslovně zapovězeno charakteristikou programu. Se souhlasem oborové rady lze disertační práci předložit i v jiném jazyce.

Disertační práce se předkládá vždy elektronicky prostřednictvím IS MU. Pokud tak oborová rada stanoví, práce se odevzdává i v tištěných vyhotoveních. Disertační práce musí dále splňovat tyto požadavky:

a) Je-li stanoveno předkládání tištěných vyhotovení práce, musí mít desky a titulní strana jednotnou úpravu, práce musí mít jednotný formát obvyklý na dané fakultě a všechny výtisky musí být vyvázány v nerozebratelné vazbě. Počet výtisků - 3.

b) Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel, musí být v práci zřetelně vyznačeny ty její části, které zpracoval. Přílohou práce musí být prohlášení spoluautorů potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

Státní doktorská zkouška se skládá z ústní obhajoby závěrečné kvalifikační/disertační práce a následné zkoušky z předmětu Psychologie, která postihuje stěžejní oblasti historických i současných teoretických východisek daného vědního oboru v kontextu jeho možných mezioborových přesahů a aplikačních oblastí a metodologii i etiku psychologie.

Další informace ke Státní doktorské zkoušce a disertační práci lze nalézt ve studijním a zkušebním řádu MU:

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu

Studijní a výzkumné povinnosti

Struktura studijního plánu se v doktorském studijním programu Psychologie odvíjí od Studijního a zkušebního řádu MU, registrovaného MŠMT dne 27. 6. 2017, účinný od 1. 9. 2017 , přičemž za nejpodstatnější v kontextu doktorského studia lze považovat část 2. Organizace a evidence studia (čl. 6 – čl. 21), část 4. Studium v doktorském studijním programu (čl. 27 – čl. 35) a část 6. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (čl. 40 – čl. 48).

Studijní povinnosti jsou dány strukturou studijního plánu, která je zakotvena v Kurikulu příslušného studijního programu, které tvoří mimo jiné:
- příprava disertační práce a jejích tezí;
- absolvování povinných předmětů, jež zahrnují odborné i jazykové kompetence (aktivní účast na vzdělávacích akcích, prezentace dílčích výzkumných výsledků, uplatnění minimálně dvou publikačních výstupů ve WOS/SCOPUS - z toho jeden s IF);
- zapojení do výzkumné činnosti pracoviště;
- absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, či jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci – studijní plán předkládaného programu zahrnuje Zahraniční semestrální studijní pobyt, nebo Odborný referát II (na zahraniční konferenci) – student si volí jednu z variant;
- pedagogická činnost – podíl na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech, konzultování závěrečných bakalářských prací pod supervizí školitele;
- zapojení do organizačních činností pracoviště.

V rámci doktorského studia participují studenti na výuce v rámci bakalářského a magisterského studijního programu jako cvičící (např. vedou seminární skupiny, prakticky zaměřená cvičení apod.), a to pod supervizí svého školitele, nebo garanta daného předmětu. Studenti mohou být vedoucími závěrečných bakalářských prací v oblasti svého vědeckého zájmu, i zde je jejich práce podrobena odbornému dohledu školitele, kterým je supervidována veškerá pedagogická i výzkumná činnost příslušného doktorského studenta.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Témata kvalifikačních prací se odvíjí od vymezení výzkumných priorit a strategických mezioborových výzkumných témat, která korespondují s dlouhodobými výzkumnými záměry pracoviště, jež jsou realizovány ve výzkumných a výukových centrech: PHIC Centrum psychologie zdraví a nemoci; CEPCoS Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd; ACPP Akademické centrum pozitivní psychologie; ACPS – Akademické centrum poradenství a supervize.

Ve výjimečném případě může být řešeno i výzkumné téma mimo výše uvedené oblasti výzkumného zájmu, musí však být schváleno školitelem a oborovou radou.

Výběr témat kvalifikačních prací připravených k obhajobě:
Priming, impulzivita, pracovní pamět: efekt vystavení evolučně významným stimulům na kognitivní procesy
Ověření efektivity vybraných tréninkových metod na osobní pohodu v kontextu teorie osobnosti J. Kuhla
Prediktory subjektivních zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím v pubescenci

Výběr témat obhájených prací:
Interkulturní rozdíly ve zrakovém vnímání
Porovnání dvou typů vizualizací z hlediska percepční a kognitivní zátěže a kognitivních schopností jedince
Essays in behavioral game theory
Psychické markery sebepoškozování v souvislosti s formou rodiny a rodičovským výchovným stylem
Diagnostická hodnota dotazníku KON-2006
Možnost ovlivnění kognitivního výkonu depresivních pacientů pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace
Klinický a osobnostně-kognitivní obraz úzkostných poruch
Kognitivní výkon u pacientů s depresivní poruchou: profil, dynamika a související faktory
Interindividuální rozdíly v percepci prostoru a map
Úspešný vývin v kontexte psychológie celoživotného vývinu

Doporučený průchod studijním plánem

Filozofie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 2-
20 kreditů

Cizí jazyk - varianta A

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSDCJPRCizí jazyk (publikace nebo referát v CJ - varianta A ) -z 0/0/05 2-
5 kreditů

Cizí jazyk - varianta B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 2-
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 2-
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 2-
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 2-
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 2-
25 kreditů

Disertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSDDPDisertační práce -z 0/0/025 8-
FF:PSDTDPTeze disertační práce -z 0/0/05 8-
30 kreditů

Předměty vědecké přípravy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PSDDS1Doktorský seminář I M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 1-
FF:PSDDS2Doktorský seminář II M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 2-
FF:PSDDS3Doktorský seminář III M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 3-
FF:PSDDS4Doktorský seminář IV M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 4-
FF:PSDDS5Doktorský seminář V M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 5-
FF:PSDDS6Doktorský seminář VI M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 6-
FF:PSDDS7Doktorský seminář VII M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 7-
FF:PSDDS8Doktorský seminář VIII M. Blatnýz blokově - každý měsíc5 8-
FF:PSDOP1Odborná publikace I -z 0/0/012 5-
FF:PSDOP2Odborná publikace II -z 0/0/012 7-
FF:PSDOR1Odborný referát I -z 0/0/010 4-
FF:PSDOR2Odborný referát II -z 0/0/010 6-
FF:PSDPP1Pedagogická praxe 1 -z 0/0/03 3-
FF:PSDPP2Pedagogická praxe 2 -z 0/0/03 4-
FF:PSDPSPsychologie M. Blatnýzk blokově - individuální konzultace - každý měsíc20 7-
FF:PSDPSV1Pramenné studium, výzkum I -z 0/0/05 1-
FF:PSDPSV2Pramenné studium, výzkum II -z 0/0/05 3-
FF:PSDPSV3Pramenné studium, výzkum III -z 0/0/05 5-
FF:PSDPSV4Pramenné studium, výzkum IV -z 0/0/05 7-
FF:PSDSDZStátní doktorská zkouška M. BlatnýSDzk 0/0/0- 8-
FF:PSDTMPSTeorie a metodologie psychologie M. Blatnýzk 0/0/015 3-
FF:PSDTP1aTextová příprava Ia -z blokově - individuální konzultace - každý měsíc5 2-
FF:PSDTP1bTextová příprava Ib -z blokově - individuální konzultace - každý měsíc5 4-
FF:PSDTP1cTextová příprava Ic -z blokově - individuální konzultace - každý měsíc5 6-
FF:PSDTP1dTextová příprava Id -z blokově - individuální konzultace - každý měsíc5 8-
FF:PSDZSPZahraniční studijní pobyt -z 0/0/020 5-
185 kreditů