FF FDROJApJ Románské jazyky
Název anglicky: Romance languages
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-ROJA_ Románské jazyky

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

1. Složení státní doktorské zkoušky. Je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci, z nichž alespoň dva jsou externí. Doktorand si po konzultaci se školitelem a oborovou komisí zvolí nejméně měsíc před konáním zkoušky tři okruhy témat, která se nesmí překrývat s hlavním tématem dizertace. Okruhy rozšiřují specializační zaměření doktoranda a jsou zaměřeny především na orientaci v oboru a na schopnost argumentace. Otázky se týkají jednotlivých oblasti vědecké přípravy v synchronní a diachronní románské lingvistice;
2) Obhajoba doktorské práce. Doktorská práce je posouzena dvěma odborníky, z nichž alespoň jeden musí být externí. Obhajoba je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci, z nichž alespoň dva jsou externí.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu. Vedle povinných kurzů zahrnují vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci - v průběhu studia je vyžadována aktivní účast alespoň na dvou odborných konferencích a publikace minimálně jedné studie v odborném periodiku. Jiná odborná činnost na pracovišti může zahrnovat např. výuku, redakční práci, organizační spolupráci např. v souvislosti s konferencemi apod.
Součástí studia je také studijní pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci zvolené s ohledem na disertační téma a umožňující konzultace se zahraničními odborníky a rešerše aktuální sekundární literatury. Předpokládá se, že tato zahraniční stáž bude mít celkový rozsah odpovídající jednomu semestru a bude moci být případně rozložena do několika období a týkat se vícero institucí.
Povinné předměty doktorského studia zahrnují tři typy předmětů.
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia jsou Pramenné studium (ROMDSPVJ), Teze doktorské disertace (ROMDTDP), Doktorská zkouška (ROMDZKJ) a Disertační práce (ROMDP).
Další typ povinných předmětů je zaměřen na odbornou přípravu. Vývoj románských jazyků (ROMDJA1) a Dějiny lingvistiky (ROMDJA2) představují obecný základ oboru. V dalších předmětech se pak již student zaměřuje na svou specializaci a konkrétní plnění předmětů konzultuje se školitele. Jedná se o oba Doktorské semináře (ROMJASEM1 a ROMJASEM2), oba konferenční příspěvky (ROMDR1 a ROMDR1), Odborná publikace (ROMDOP01) a Zahraniční stáž (ROMDZS). Předmět Žádost o grant (ROMZG) reaguje na nutnost orientovat se v grantové problematice.
Mezi povinné předměty náleží rovněž kurzy společného základu Filozofie pro doktorské studium (PHDZ1 a PHDZ1) a některý z Cizích jazyků dle výběru (CJV_D_A, CJV_D_F, CJV_D_N, CJV_D_R, CJV_D_S).
Vedle toho studenti absolvují další předměty z nabídky povinně volitelných kurzů. Počet předmětů není nijak omezen a studentům je daná velká míra volnosti dle vlastního zájmu. Vždy však platí, že student si zapisuje předměty po dohodě se školitelem. Jedná se buď o oborové předměty, kde student zhodnotí výsledky svého vlastního výzkumu (ROMDOP02 Odborná publikace II, ROMDR3 Odborný referát III, ROMGC Grantová činnost, či další) nebo o předměty z nabídky spolupracujících pracovišť (AJ32058 Analýza diskurzu, AJ32059 Využití moderních technologií v humanitních vědách, CJDSL001 Korpusová lingvistika, CJDSL002 Kritická práce s daty I, CLDS_a28 Teorie překladu pro DS, LgDEA09 Experimentální syntax a sémantika, LgDEA10 Kritická práce s daty II, PGDS00EV Etika výzkumu). Student si vybírá předměty po dohodě se školitelem.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

1. Approche épilinguistique du contact entre le français et l’anglais au Québec : de l’attitude des adolescents québécois
2. La clasificación de los adjetivos en relacionales y calificativos y su aplicación a los deonomásticos de persona
3. Enrichissement du lexique de l'ancien francais: les emprunts au latin dans l' oevre de Jean de Meun
4. Vedlejší infinitivní věty v portugalštině
5. Peut-on parler d'un argot des jeunes?


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 4x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
FF:ROMDJA1Vývoj románských jazyků I. Buzekzk blokově - formou konzultací15 1-
FF:ROMDJA2Dějiny lingvistiky I. Buzekzk blokově - formou konzultací15 2-
FF:ROMDOP01Odborná publikace I P. Kyloušekz 0/0/0 blok.10 7-
FF:ROMDPDisertační práce P. Kyloušekz 0/0/025 8-
FF:ROMDR1Odborný referát I P. Kyloušekz 0/0/05 5-
FF:ROMDR2Odborný referát II P. Kyloušekz 0/0/05 6-
FF:ROMDSPVJPramenné studium, výzkum (jazyk) I. Buzekz 0/0/0 blok.10 3-
FF:ROMDTDPTeze doktorské disertace P. Kyloušekz 0/0/05 8-
FF:ROMDZKJDoktorská zkouška I. Buzekzk 0/0/010 7-
FF:ROMDZSZahraniční stáž P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 4-
FF:ROMJASEM1Doktorský seminář I I. Buzekz 0/0/05 5-
FF:ROMJASEM2Doktorský seminář II I. Buzekz 0/0/05 6-
FF:ROMZGŽádost o grant P. Kyloušekz 0/0/05 3-
130 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 4-
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 4-
25 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 3-
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 3-
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 5-
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 4-
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 6-
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 5-
FF:PGDS00EVEtika výzkumu P. Novotnýz 2/4/015 6-
FF:ROMDAK1Jiná činnost v oboru I P. Kyloušekz 0/0/05 3-
FF:ROMDAK2Jiná činnost v oboru II P. Kyloušekz 0/0/05 4-
FF:ROMDOP02Odborná publikace II P. Kyloušekz 0/0/0 blok.10 7-
FF:ROMDR3Odborný referát III P. Kyloušekz 0/0/05 7-
FF:ROMDTP4Textová příprava P. Kyloušekz 0/0/020 9-
FF:ROMDZS2Zahraniční stáž II P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 5-
FF:ROMDZS3Zahraniční stáž III P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 6-
FF:ROMDZS4Zahraniční stáž IV P. Kyloušekz 0/0/05 7-
FF:ROMGCGrantová činnost P. Kyloušekz 0/0/015 4-
190 kreditů