FF FNCJUpJ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-CJU_ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

POZOR: Tento plán platí pro studenty imatrikulované od podzimu 2021

Společný pedagogicko-psychologický základ

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
24 kreditů

Oborové kurzy

40 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 1Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerk 2/0/04 1Z
FF:UCJL11Didaktika českého jazyka a literatury I Z. Fišerzk 0/2/03+2 1Z
FF:UCJJ02Komplexní jazykové rozbory ve školské praxi R. Čechz 0/2/02 1P
FF:UCJL12Kapitoly ze světové literatury M. Soleiman pour Hashemik 2/2/04 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerk 2/0/04 2P
FF:UCJJ04Didaktika českého jazyka a literatury II M. Soleiman pour Hashemizk 0/2/03+2 2Z
FF:UCJL13Kapitoly z moderní české literatury Z. Fišerz 0/2/0 blokově.4 2P
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekk 2/0/04 3P
FF:UCJJ03Ortografie ve školské praxi R. Čechz 0/2/04 3P
40 kreditů

Pedagogická praxe

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJUPP01JPedagogická praxe češtiny I - jednooborová M. Hrdličkováz 0/0/0 blokově.6 2P
FF:CJURS01JReflektivní seminář praxe češtiny I - jednooborové studium M. Hrdličkováz 0/1/02 2P
FF:CJUPP02JPedagogická praxe češtiny II - jednooborová M. Hrdličkováz 0/0/0 blokově.6 3P
FF:CJURS02JReflektivní seminář praxe češtiny II - jednooborové studium M. Hrdličkováz 0/0/0 blokově.2 3P
FF:CJUPP03JPedagogická praxe češtiny III - jednooborová M. Hrdličkováz 0/0/0 blokově.6 4P
FF:CJURS03JReflektivní seminář praxe češtiny III - jednooborové studium M. Hrdličkováz 0/0/0 blokově.2 4P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: literatura

celkem 8 kreditů, z oddílu A - profilující předměty je nuto vybrat minimálně 1 předmět

A - profilující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB203Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář Z. Urválkovázk 0/2/03+1 3P
FF:CJLB404Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář Z. Fišerzk 0/2/03+1 1P
16 kreditů
B - doplňující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL10Vybrané kapitoly z didaktiky češtiny - přednáška Z. Fišerz 1/0/03 --
FF:UCJL15Divadlo poezie Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJLB605Literatura young adult Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJLB603Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář L. Novákovázk 0/2/04 --
FF:CJBC635Kapitoly z dějin světové literatury I Z. Fišerz 2/0/04 --
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:CJBC556Nejnovější česká literatura přelomu tisíciletí Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB102Literární kritika pro magisterské studium Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJLB306Projektový seminář z literatury 19. stol. pro magisterské studium Z. Urválkováz 0/2/02 --
FF:CJLB700Editování barokních textů I M. Soleiman pour Hashemiz 2/0/04 --
FF:CJLB701Editování barokních textů II M. Soleiman pour Hashemiz 0/2/04 --
FF:CJLB702Textologické a redakční dovednosti pro bohemisty H. Bočkovázk 2/0/05 --
FF:LMKB_a432Vybrané umělecké a myšlenkové směry v intermediálním pohledu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a435Literatura a hudba Z. Fišerz 0/2/0 0.4 --
FF:LMKB_a438Feminismus, literatura a televize od 70. let 20. století do současnosti P. Bubeníčekk 0/2/04 --
58 kreditů

Blok 2: jazyk

8 kreditů

Blok 2A: čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB175Chrématonyma v České republice J. Pleskalovák 2/0/03 --
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Krahula Doležík 2/0/04 --
FF:CJBB190Školská syntax P. Kosekz 0/2/03 --
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
17 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 --
FF:CJJ19Historická slovotvorba a syntax P. Kosekzk 0/2/05 --
FF:CJJ37Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) P. Kosekzk 2/0/05 --
18 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 2/0/04 --
FF:CJBB110Pragmatika II P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB72Jazyková kultura (úvodní kurs) M. Křístekz 1/1/04 --
FF:CJJ21Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 --
28 kreditů

Předměty k diplomové práci

16 kreditů

Jazykovědná dipl. práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJXJ01Seminář k magisterské diplomové práci I - jazykovědné P. Kosekz 0/0/08 3P
FF:UCJXJ02Seminář k magisterské diplomové práci II - jazykovědné P. Kosekz 0/0/08 4P
FF:UCJXJ03Magisterská diplomová práce - jazykovědná P. Kosekz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Literárněvědná dipl. práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJXL01Seminář k magisterské diplomové práci I - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 3P
FF:UCJXL02Seminář k magisterské diplomové práci II - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 4P
FF:UCJXL03Magisterská diplomová práce - literárněvědná, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Volitelné předměty

Určeno studentům, kteří své bakalářské studium českého jazyka a literatury absolvovali na jiné fakultě. V závislosti na počtu uznaných kreditů pedagogicko-psychologického základu, oborové didaktiky nebo praxe, které absolvovali v bakalářském studiu, vybírají navržené odborné bohemistické předměty. Jejich absolvováním naplňují Rámcové požadavky MŠMT na počet kreditů odborného studia budoucích učitelů. Studenti si předměty vybírají tak, aby v součtu získali minimálně 120 kreditů v jednooborovém studijním plánu; pokud je to možné, student rozděluje volné kredity symetricky mezi Blok 1: jazyk a Blok 2: literatura.

Blok 1: literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýk 2/0/04 --
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2: jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Syntax češtiny – překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 kreditů