Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS ENV73 Environmentální studia (dobíhající)
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
1 kredit

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Předměty si lze zapisovat v libovolném sledu. Výjimku tvoří předměty předpokládající znalosti předmětu jiného. Tuto posloupnost zápisu, jak je uvedena v seznamu přednášek a v IS MU, je nutno respektovat. ENS247 Uvedení do biologie si zapisuje student, který absolvoval ENS116 Zoologický přehled. ENS247 Uvedení do biologie si zapisuje student, který absolvoval ENS118 Botanický přehled. ENS123 Obecná ekologie a ekologie krajiny si zapisuje student, který absolvoval ENS116 Zoologický přehled a ENS118 Botanický přehled. ENS295 Seminář k Ekologické ekonomii si zapisuje student, který má současně zapsaný ENS106 Ekologická ekonomie nebo tento předmět již v minulosti absolvoval. Ostatní předměty jsou zapisovány na základě osobní strategie studenta.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS101Lokální environmentální rizika B. Binkazk 2/0/06 3Z
FSS:ENS105Odborné praxe B. Binkaz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENS106Kritická ekonomie a příroda B. Binkaz 2/0/06 1Z
FSS:ENS114Úvod do studia environmentalistiky B. Binkazk 2/0/06 1Z
FSS:ENS115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3P
FSS:ENS116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2P
FSS:ENS117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 4P
FSS:ENS118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2P
FSS:ENS122Práce s odborným textem B. Binkaz 1/1/05 1P
FSS:ENS123Obecná ekologie a ekologie krajiny B. Binkaz 2/0/04 3P
FSS:ENS124Globální environmentální problémy + seminář Z. Ulčákzk 2/1/05 2Z
FSS:ENS125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENS247Uvedení do biologie B. Binkazk 2/0/04 3Z
FSS:ENS299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 3P
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pro studující všech imatrikulačních ročníků existuje možnost volitelného zápisu jednoho ze tří studijních zaměření: „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ a „Občanská angažovanost a veřejná správa“. Z povinně volitelných předmětů si student vybírá nejméně 17 kreditů, a to ať již ze sekce povinně volitelné mimo studijní zaměření či z bloku „Kulturní environmentalistika“, „Sociálně-ekologické podnikání“ nebo „Občanská angažovanost a veřejná správa“. Pro absolvování studijního zaměření je student povinen získat alespoň 20 kreditů z předmětů nabízených v daném zaměření. Možnost zapsání předmětů z jiných zaměření není nijak omezena. Student zapsaný do určitého studijního zaměření má zároveň přednostní právo na zápis do předmětů. Student si v průběhu studia může zapsat maximálně dvě studijní zaměření současně. Některé z předmětů se realizují pouze jednou za dva roky. Student je povinen absolvovat minimálně jeden předmět v anglickém jazyce.

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS104 -- 0/0- 4-
FSS:ENS109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 3-
FSS:ENS203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 --
FSS:ENS210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENS271 -- 0/0- 3-
FSS:ENS275Environmental interpretation B. Binkaz 1/1/03 3-
FSS:ENS294Stabilita a udržitelnost biosféry B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
44 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS107 -- 0/0- --
FSS:ENS201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS231Environmentální teologie B. Binkak 1/1/06 --
FSS:ENS265 -- 0/0- --
FSS:ENS283Úvod do Animal Studies B. Binkaz 0/2/04 --
FSS:ENS284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENS285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:ENS288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 --
FSS:ENS289Food, sustainability and alternative food networks B. Binkaz 0/0/02 --
30 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENS258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS287Ekonomické alternativy v teorii a praxi B. Binkaz 2/0/05 --
FSS:ENS289Food, sustainability and alternative food networks B. Binkaz 0/0/02 --
FSS:ENS295Seminář ke kritické ekonomii B. Binkaz 0/1/06 --
FSS:ENS296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
25 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Předměty seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENS258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS260 -- 0/0- --
FSS:ENS261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENS268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 --
FSS:ENS281 -- 0/0- --
FSS:ENS282Politika, ideologie a životní prostředí B. Binkaz 2/0/04 --
FSS:ENS283Úvod do Animal Studies B. Binkaz 0/2/04 --
FSS:ENS284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENS295Seminář ke kritické ekonomii B. Binkaz 0/1/06 --
FSS:ENS296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
39 kreditů