FF FDOJpSLI Experimentální a aplikovaná jazykověda
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-OJ_ Obecná jazykověda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška z oboru obecná jazykověda je ústní. Skládá se ze tří okruhů: v prvním okruhu se zjišťuje obecná teoretická znalost metodologie lingvistiky, v druhém okruhu student prokáže schopnost na místě aplikovat vhodný metodologický rámec při řešení na místě zadaného problému, v třetím okruhu předvede student vhodné řešení předem zadaného problému (tedy po předchozí přípravě).

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní plán je rozdělen do tří částí: (i) povinné, jejíž součástí jsou předměty specializační (Kritická práce s data I, II: CJDSL002, LgDEA10, Experimentální syntax a sémantika LgDEA09), ale i klasické doktorské semináře (Doktorský seminář I-III, LgDEA01-LgDEA03). Navíc je součástí povinné části předmět Účast na zahraniční konferenci (LgDEA13) a předmět Publikační výstup: článek v zahraničí (LgDEA15), LgDEA18 Metodologie formální lingvistiky a LgDEA16 Zahraniční semestrální studijní pobyt. V povinně-volitelné části (ii) jsou pak další specializační předměty (CJDSL001 Korpusová lingvistika, AJ32059 Využití moderních technologií v humanitních vědách, CLDS_a28 Teorie překladu pro DS), , na jejichž výuce se vyučující ÚJABL podílejí s vyučujícími ústavy romanistiky, anglistiky, germanistiky a české literatury. Do povinně volitelné části spadají také i předměty Doktorský den I, II (LgDEA19 a LgDEA20), kde budou doktorandi (občas za účasti zahraničních odborníků) prezentovat výsledky své dosavadní práce; v této části jsou také předměty kontrolující další doktorandovu publikační činnost (LgDEB11 Publikační výstup: článek domácí), ale i činnost pedagogickou (LgDEB10 Výuka kursu v rámci doktorského studia - praxe). Doktorandi si navíc během studia vybírají minimálně jeden kurz z bloku cizích jazyků (CJV_D_A, CJVAST a LgDEA21 Anglický jazyk pro doktorské studium, Angličtina pro studium a stáže v zahraničí a Cizí jazyk (DS) - publikace a referát). Individuální studijní plán pak především v rámci doktorského semináře zajišťuje součinnost doktoranda se školitelem na realizaci doktorské práce. Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia, jako jsou Teze (LgDEA12) a Doktorská práce (LgDEA11). Povinné předměty mají souhrnnou kreditovou dotaci 167 kreditů, povinně volitelné 235.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

2012
1. Text jako autonomní jednotka jazykového systému
Archiv: http://is.muni.cz/th/11200/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Student: Mgr. Radim Sova, Ph.D., učo 11200, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2014
1. Isotopie / sémantické gesto jako nástroj pro uchopení smyslu dramatického textu
Archiv: http://is.muni.cz/th/66500/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Student: Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D., učo 66500, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2015
1. Kontrastívní typologie finštiny a estonštiny
Archiv: http://is.muni.cz/th/104475/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Studentka: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D., učo 104475, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2. Konfrontační studium kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího
Archiv: http://is.muni.cz/th/40090/ff_d_a2/
Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., učo 2113
Studentka: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D., učo 40090, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
3. Saussurovská hodnota a saussurovská bi-axialita, teorie mediace, nominální determinace a vlastní
jméno : struktura (znovu) středem zájmu
Archiv: http://is.muni.cz/th/320566/ff_d/
Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947
Student: Mgr. Juraj Mjachký, Ph.D., učo 320566, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)
2016
1. Česká neurčitá zájmena s postfixem -koli(v)
Archiv: http://is.muni.cz/th/110155/ff_d/
Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D., učo 15952
Studentka: Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D., učo 110155, FF D-FI4 OJ kombin. (abs.)

1) Polaritně citlivé výrazy v přirozeném jazyce: experimentální a teoretické přístupy

2) Výrazy reciprocity a ko-variace v přirozeném jazyce: experimentální a teoretické přístupy

3) Sémantická interpretace komparativů a superlativů: experimentální a teoretické přístupy

4) Výrazy referující k pluralitám (entity): experimentální a teoretické přístupy
5) Výrazy referující k pluralitám v událostní doméně: experimentální a teoretické přístupy

Doporučený průchod studijním plánem

povinné kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDEA01Doktorský seminář I M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA02Doktorský seminář II M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA18Metodologie formální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 --
FF:LgDEA03Doktorský seminář III M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA12Teze doktorské práce M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEA11Disertační práce M. Dočekalz 0/0/025 --
FF:LgDEA13Účast na konferenci: zahraniční M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:LgDEA14Účast na konferenci: domácí M. Dočekalk 0/0/07 --
FF:LgDEA15Publikační výstup: článek v zahraničí M. Dočekalk 0/0/015 --
FF:LgDEA16Zahraniční semestrální studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/020 --
FF:LgDEA17Státní doktorská zkouška M. Dočekalz 0/0/0- --
167 kreditů

povinně volitelné kurzy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgDEA04Doktorský seminář IV M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA05Doktorský seminář V M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA06Doktorský seminář VI M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA07Doktorský seminář VII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA08Doktorský seminář VIII M. Dočekalz 0/0/2 seminář.10 --
FF:LgDEA19Doktorský den I M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEA20Doktorský den II M. Dočekalz 0/0/05 --
FF:LgDEB01Speciální přednáška I M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB02Speciální přednáška II M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB03Speciální přednáška III M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB04Speciální přednáška IV M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB05Speciální přednáška V M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB06Speciální přednáška VI M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB07Speciální přednáška VII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:LgDEB08Speciální přednáška VIII M. Dočekalk 2/0/0 přednáška + kontaktní hodiny.10 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:LgDEB09Zahraniční krátký studijní pobyt M. Dočekalk 0/0/05 --
FF:LgDEB10Výuka kursu v rámci doktorského studia - praxe M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:LgDEB11Publikační výstup: článek domácí M. Dočekalk 0/0/010 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
240 kreditů

Povinné předměty -- cizí jazyky

Doktorand si během studia z nabídky vybere minimálně jeden kurz.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJVASTAngličtina pro studium a stáže v zahraničí A. Alchaziduz 0/2/02 --
FF:LgDEA21Cizí jazyk (DS) - publikace a referát M. Dočekalz 0/0/0 blok.5 --
12 kreditů