FF FDCELIkSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: The Historic Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF D-CELI_ Česká literatura

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška se sestává z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce. Je veřejná a koná se před komisí, jejímiž členy jsou odborníci v dané specializaci. Okruhy témat, z nichž vychází ústní zkouška, se opírají o pět odborných tezí, které doktorand předložil svému školiteli ke schválení v předstihu (nejpozději týden před konáním zkoušky je vedoucí komise rozesílá všem jejím členům). Při zkoušce se prověřuje schopnost literárněvědného myšlení, schopnost odborné argumentace doktoranda v intencích dvou tezí, které komise doktorandovi vybere (po domluvě v komisi bez přítomnosti doktoranda). Zkouška probíhá formou diskuse.

V úvodu obhajoby školitel představí uchazeče; ten seznámí přítomné s hlavními tezemi své práce, prezentovány jsou posudky . Doktorand poté v následné diskusi reaguje na stanoviska posuzovatelů i dotazy členů komise.

Specializační okruhy ke státní doktorské zkoušce:
- textověkritické přístupy ke středověkému rukopisnému materiálu;
- základní rysy zemských jazyků / základní rysy zemských literatur.

Studijní a výzkumné povinnosti

Ústřední součásti studijních povinností v doktorském programu Česká literatura se specializací zemské jazyky jsou propojeny s přípravou a zpracováním disertační práce, která má charakter ucelené odborné monografie vycházející z původního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu. Zahrnují povinné kurzy a studentovu vlastní tvůrčí činnost a její prezentování – v průběhu studia je vyžadována aktivní účast na nejméně dvou vědeckých konferencích a publikování jedné studie v odborném tisku. Jiná odborná činnost na pracovišti může mít podobu výuky, redakční práce, organizační spolupráce např. v souvislosti s konferencemi aj.
Součástí studia je dále studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo jiné výzkumné instituci, kterou student zvolí s ohledem na téma své disertační práce a možnost konzultace se zahraničními odborníky i studium aktuální odborné literatury. Tato zahraniční stáž by měla mít celkové trvání tři měsíce (v případě potřeby bude možno rozvrhnout ji do několika období a realizovat na několika institucích). Studenti kombinovaného studia mohou volit kratší stáž.
Povinné předměty doktorského studia lze rozdělit do čtyř typů:
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia – Pramenné studium, výzkum I, II, III (CLDS_a09, a10, a11), Teze doktorské práce (CLDS_a02), Doktorská práce (CLDS_a01) a Doktorská zkouška (CLDS_a03).
Další typ povinných předmětů je orientován na odbornou přípravu – Doktorandský seminář I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII (CLDS_a17 – a24), Vystoupení na vědecké konferenci I a II (CLDS_a04, CLDS_a05), Studie v odborném tisku (CLDS_a07), Zahraniční stáž (CLDS_a13).
Do oblasti medievistiky míří specializační předměty Textová kritika I, II (LMD_001, LMD_002).
K povinným předmětům náleží též kurzy společného základu – Filozofie pro doktorské studium I (PHDZ1) a některý z cizích jazyků dle studentova výběru (CJV_D_A, CJV_D_F, CJV_D_N, CJV_D_R), případně předmět Cizí jazyk – publikace a referát v cizím jazyce (CLDS_a40).
Vedle toho jsou studenti povinni získat 60 kreditů z nabídky povinně volitelných kurzů – Stará čeština (CJDSM001), Česká středověká literatura (CLDS_a33), Středověká latina (LMD_003), Středověká latinská literatura (LMD_004), Středověká němčina (NJDS_001), Německá středověká literatura (NJDS_002). Zbývající počet kreditů lze doplnit z nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Vybrané návrhy témat disertačních prací:
Tomáš Štítný a vernakularizace náboženského myšlení.
Vybrané české a latinské listy Jana Husa.
Vybrané téma vagantské poezie - česky, německy, latinsky, makaronsky.
Tkadleček a Ackermann aus Böhmen - středověký spor.
Prokopské legendy české a latinské.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a01Doktorská práce M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.30 8-
FF:CLDS_a02Teze doktorské disertace M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 8-
FF:CLDS_a03Doktorská zkouška M. Soleiman pour HashemiSDzk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a04Vystoupení na vědecké konferenci I Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 4-
FF:CLDS_a07Studie v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 7-
FF:CLDS_a09Pramenné studium, výzkum I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.10 1-
FF:CLDS_a10Pramenné studium, výzkum II H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 2-
FF:CLDS_a11Pramenné studium, výzkum III H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 3-
FF:CLDS_a13Zahraniční stáž I Z. Fišerz 0/0/0 blok.15 5-
FF:CLDS_a17Doktorandský seminář I M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 1-
FF:CLDS_a18Doktorandský seminář II M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.5 2-
FF:CLDS_a19Doktorandský seminář III H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 3-
FF:CLDS_a20Doktorandský seminář IV H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 4-
FF:CLDS_a21Doktorandský seminář V H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 5-
FF:CLDS_a22Doktorandský seminář VI H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 6-
FF:CLDS_a23Doktorandský seminář VII H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 7-
FF:CLDS_a24Doktorandský seminář VIII H. Bočkováz 0/0/0 blok.5 8-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 4-
145 kreditů

Povinné specializační předměty

Je potřeba získat 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 1-
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 2-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je potřeba získat 60 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:LMD_003Středověká latina P. Mutlovák 0/0/0 blok.15 4-
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:NJDS_001Středověká němčina S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 4-
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 5-
90 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si student může vybírat jak z tohoto bloku, tak z celofakultní nabídky volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CLDS_a06Vystoupení na vědecké konferenci III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a08Recenze v odborném tisku Z. Fišerk 0/0/0 blok.10 --
FF:CLDS_a14Zahraniční stáž II Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a15Zahraniční stáž III Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a16Zahraniční stáž IV Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:CLDS_a30Textová příprava M. Soleiman pour Hashemiz 0/0/0 blok.20 --
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a35Pedagogická činnost I M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a36Pedagogická činnost II M. Soleiman pour Hashemik 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a41Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce Z. Fišerk 0/0/215 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
150 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Student musí z tohoto bloku absolvovat 1 předmět z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CLDS_a40Cizí jazyk - referát v cizím jazyce Z. Fišerz 0/0/0 blok.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
25 kreditů