FF FDROLIkSKO Intermediální a mezikulturní komunikace
Název anglicky: Intermedia and Intercultural Communication
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-ROLI_ Románské literatury

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Kandidát si ke zkoušce připraví teoretický výklad tří problémových okruhů z oblasti Intermediality, vícejazyčnosti a kulturního rozhraní, metodologie literární a kulturní historie a literární teorie. Tyto problémové okruhy si vybere ve spolupráci se školitelem a nejpozději 2 měsíce před termínem státní doktorské zkoušky. Problémové okruhy se obsahově nesmějí krýt s tématem disertační práce.

Studijní a výzkumné povinnosti

Specializace spojuje romanistický základ se specializační orientací povinných předmětů k intermedialitě a mezikulturní komunikaci.
Klíčové součásti studijních povinností jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu: Vedle povinných kurzů zahrnují vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci - v průběhu studia je vyžadována aktivní účast alespoň na dvou odborných konferencích a publikace minimálně jedné studie v odborném periodiku. Jiná odborná činnost na pracovišti může zahrnovat např. výuku, redakční práci, organizační spolupráci např. v souvislosti s konferencemi apod.
Součástí studia je také studijní pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci zvolené s ohledem na disertační téma a umožňující konzultace se zahraničními odborníky a rešerše aktuální sekundární literatury. Předpokládá se, že tato zahraniční stáž bude mít celkový rozsah odpovídající jednomu semestru a bude moci být případně rozložena do několika období a týkat se vícero institucí.
Povinné předměty doktorského studia zahrnují čtyři typy předmětů.
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia, jako je Pramenné studium (ROMDSVPL), Teze doktorské disertace (ROMDTDP), Doktorská zkouška (ROMDZKL), Disertační práce (ROMDP).
Další typ povinných předmětů je zaměřen na odbornou přípravu: K románské oblasti míří Literatura jiné románské oblasti (ROMDLI1), oba Doktorské semináře (ROMLIS 1 a 2), obě Konference (ROMLIKONF 1 a 2), Odborná publikace (ROMDOP01) a Zahraniční stáž (ROMDZS). K tomu přistupuje předmět, který je součástí společného transversálního základu literárně zaměřených doktorských programů Metodologie literární vědy (NARD 50) s výukou v anglickém jazyce.
Specializační předměty z oblasti intermediality a mezikulturní komunikace jsou: Vícejazyčnost a kulturní rozhraní (ROMDJK), Intermedialita a adaptace (CLDS_a27) a Metodologie literární a kulturní historie (NJDSL4_30).
Mezi povinné předměty náleží rovněž kurzy společného základu Filozofie pro doktorské studium (PHDZ1 a 2) a některý z Cizích jazyků dle výběru (CJV_D_A, CJV_D_F, CJV_D_N, CJV_D_R, CJV_D_S).
Vedle toho studenti absolvují dva předměty z nabídky povinně volitelných kurzů. Tato nabídka je společná literárně zaměřeným doktorským programů napříč obory ze spolupracujících pracovišť: Literární hodnoty a kanonicita (AJ34120, v anglickém jazyce), Vybrané kapitoly teorie literatury a kultury (AJ34140, v anglickém jazyce), Metody, analýzy a interpretace (CLDS_a26) Teorie překladu pro DS (CLDS_a28), Fikce a fikčnost (NARD51), Kapitoly ze světové literatury (NJDSL4_31).
Zbývající počet kreditů lze doplnit nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Jean Cocteau et le Groupe des Six
Le langage et la musique - les points d'intersection esthétiques présentés dans l'oeuvre de Darius Milhaud
La relation entre l'image et le texte dans Délie de Maurice Scève
L'oralité dans l'écriture de Michel Noël
Verso español y verso checo: traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca
Problematika italských překladů Devatera pohádek Karla Čapka
Francouzsko(italsko-,španělsko-, portugalsko-české vztahy v oblasti překladu.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
FF:ROMDLI1Literatura jiné románské oblasti P. Kyloušekzk blokově - formou konzultací15 1-
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 1-
FF:NJDSL4_30Metodologie literární a kulturní historie A. Urválekzk 0/0/0 blok.15 3-
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 3-
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 2-
FF:ROMDSPVLPramenné studium, výzkum (literatura) P. Kyloušekz 0/0/0 blok.10 2-
FF:ROMLISEM1Doktorský seminář I P. Kyloušekz 0/0/05 2-
FF:ROMLISEM2Doktorský seminář II P. Kyloušekz 0/0/05 4-
FF:ROMDZSZahraniční stáž I P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 3-
FF:ROMLIKONF1Konference I P. Kyloušekz 0/0/05 4-
FF:ROMLIKONF2Konference II P. Kyloušekz 0/0/05 6-
FF:ROMDOP01Odborná publikace I P. Kyloušekz 0/0/0 blok.10 5-
FF:ROMDZKLDoktorská zkouška P. Kyloušekzk 0/0/0- 7-
FF:ROMDTDPTeze doktorské disertace P. Kyloušekz 0/0/05 8-
FF:ROMDPDisertační práce P. Kyloušekz 0/0/035 8-
170 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Student/ka si vybere jeden s cizích jazyků, který je odlišný od jazykové oblasti studijního zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.4 4-
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.4 4-
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 4-
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 4-
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.4 4-
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka absolvuje nejméně dva povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 7-
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 5-
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 4-
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 5-
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 6-
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 6-
90 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROMDZS2Zahraniční stáž II P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 4-
FF:ROMDZS3Zahraniční stáž III P. Kyloušekz 0/0/0 blok.5 5-
FF:ROMDZS4Zahraniční stáž IV P. Kyloušekz 0/0/05 6-
FF:ROMDOP02Odborná publikace II P. Kyloušekz 0/0/0 blok.10 7-
FF:ROMDAK1Jiná činnost v oboru I P. Kyloušekz 0/0/05 --
FF:ROMLIKONF3Konference III P. Kyloušekz 0/0/05 7-
FF:ROMDTP4Textová příprava IV P. Kyloušekz 0/0/020 9-
55 kreditů