FF FDAJpSPAC Překladatelství angličtiny a češtiny
Název anglicky: English - Czech Translation Studies
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF D-AJ_ Anglická jazykověda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška v programu Anglická jazykověda se specializací Překladatelství angličtiny a češtiny se zaměřuje na tři hlavní oblasti:
- vybraná témata buď z moderní, nebo historické lingvistiky (student má možnost si vybrat)
- význam Pražské školy pro rozvoj lingvistického výzkumu
- vybraná témata z teorie překladu se zaměřením na oblast výzkumu doktoranda
Zkouška je zaměřena na otázky z překladatelské teorie a praxe, zejména teorie, které jsou metodologickým východiskem disertační práce doktoranda.
Obhajoba následuje po doktorské zkoušce ve stejný den nebo v pozdějším termínu dle doporučení školitele. Během obhajoby doktorand prezentuje východiska a závěry své disertace a odpovídá na dotazy uvedené v posudcích oponentů a dotazy zkušební komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu. Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu a zahrnují kromě absolvování doktorských kurzů také vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci a pedagogickou praxi ve formě výuky několika kurzů zejména v bakalářských studijních programech. Pedagogická praxe je plánována na prvních 5 až 6 semestrů studia.
Během studia student musí absolvovat všechny níže uvedené povinné předměty v celkové hodnotě 150 kreditů:
AJ32020 Filozofie jazyka
AJ32030 Odborná přednáška v angličtině I
AJ32031 Odborná publikace v angličtině I
AJ32034 Odborná přednáška v češtině
AJ32041 Historická lingvistika
AJ32042 Moderní lingvistika
AJ32055 Metodologie vědecké práce
AJ32061 - AJ32068 Semináře k disertační práci I - VIII
AJ32070 Zahraniční stáž I (1 měsíc - 6 týdnů)
AJ32350 Doktorská zkouška
AJ38000 Teze disertační práce
AJ39000 Disertační práce
Cizí jazyk (kód dle výběru konkrétního předmětu – jazyka)
Publikací se rozumí zveřejnění výsledků výzkumu v recenzovaném akademickém časopise nepredátorského typu. Účastí na konferencích se rozumí účast na domácí či zahraniční konferenci pořádané na půdě univerzity, a to s vlastním příspěvkem. Minimální rozsah zahraniční stáže u studentů je jeden měsíc. Doporučená délka stáže je jeden semestr. V odůvodněných případech může být zahraniční stáž nahrazena jinou formou akademické činnosti, např. účastí na workshopu nebo stáží na akademickém institutu v místě bydliště.
Kromě těchto povinných předmětů, které jsou společné pro všechny doktorské lingvistické programy na KAA, musí studenti programu Anglická jazykověda se specializací Překladatelství angličtiny a češtiny absolvovat čtyři z níže uvedených povinných specializačních kurzů o celkové hodnotě 60 kreditů: (jeden kurz má hodnotu 15 kreditů). Tyto kurzy studenty seznamují se zásadami translatologického výzkumu a s disciplínami, jejichž znalost je klíčová nejen pro výzkum, ale také pro překladatelskou praxi.
AJ32056 Vybrané kapitoly z překladu
AJ32058 Analýza diskurzu
AJ32071 Metody výzkumu v translatologii
AJ32072 Aktuální translatologický výzkum
CJDSL001 Korpusová lingvistika
Zbývajících 30 kreditů si studenti doplní z nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem. Mezi volitelnými kurzy jsou studentům nabízeny i kurzy, které jsou pro studenty teoreticky zaměřeného programu Anglická jazykověda povinně volitelné.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

- The Conceptualisation of the Language of Space in English and Czech
- Collaborative Translation in the Information Age
- A corpus study of the translation of Children's Narratives from English to Czech
- An eye-tracking study of the translation process
- Syntactic structure and translation errors

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32020Filozofie jazyka R. Bělohradk 0/0/010 --
FF:AJ32030Odborná přednáška v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32031Odborná publikace v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32034Odborná přednáška v češtině J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32041Historická lingvistika J. Chamonikolasovák 0/2/010 --
FF:AJ32042Moderní lingvistika L. Urbanovák 0/0/010 --
FF:AJ32055Metodologie vědecké práce J. Chovaneck 0/0/010 --
FF:AJ32061Seminář k disertační práci I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32062Seminář k disertační práci II J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32063Seminář k disertační práci III J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32064Seminář k disertační práci IV J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32065Seminář k disertační práci V J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32066Seminář k disertační práci VI J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32067Seminář k disertační práci VII J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32068Seminář k disertační práci VIII J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32070Zahraniční stáž I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32350Doktorská zkouška J. ChamonikolasováSDzk 0/0/0- --
FF:AJ38000Teze disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ39000Disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/035 --
145 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32035Cizí jazyk – uznání jazykové kompetence J. Chamonikolasováz 0/0/0 uznání.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
25 kreditů

Povinné předměty specializační

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32056Vybrané kapitoly z překladu R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32071Metody výzkumu v translatologii R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32072Aktuální translatologický výzkum R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
75 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32033Odborná publikace v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/2/010 --
FF:AJ32036Odborná přednáška v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32040Dějiny lingvistiky L. Urbanovák 0/0/015 --
FF:AJ32050Vybrané kapitoly z funkční syntaxe J. Chamonikolasovák 0/0/015 --
FF:AJ32051Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32052Vybrané kapitoly ze sémantiky N. Kudrnáčovák 0/0/015 --
FF:AJ32054Vybrané kapitoly z anglické stylistiky J. Pelclovák 0/0/015 --
FF:AJ32056Vybrané kapitoly z překladu R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:AJ32073Zahraniční stáž II J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32074Zahraniční stáž III J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:AJ38520Textová příprava J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
245 kreditů