FF FDAJkSLI Experimentální a aplikovaná lingvistika
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF D-AJ_ Anglická jazykověda

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška v programu Anglická jazykověda se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika se zaměřuje na tři hlavní oblasti:
- vybraná témata buď z moderní, nebo historické lingvistiky (student má možnost si vybrat)
- význam Pražské školy pro rozvoj lingvistického výzkumu
- vybraná témata z experimentální a aplikované lingvistiky se zaměřením na oblast výzkumu doktoranda
Zkouška je zaměřena na oblast experimentální a aplikované lingvistiky, zejména na témata z oboru korpusové lingvistiky, psycholingvistiky a na oblast jazykové akvizice. Kladeny jsou i otázky týkající se metodologie experimentálního a aplikovaného výzkumu.
Obhajoba následuje po doktorské zkoušce ve stejný den nebo v pozdějším termínu dle doporučení školitele. Během obhajoby doktorand prezentuje východiska a závěry své disertace a odpovídá na dotazy uvedené v posudcích oponentů a dotazy zkušební komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu. Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu a zahrnují kromě absolvování doktorských kurzů také vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci. Studenti kombinované formy studia nemají povinnost výuky na KAA. Předpokládáme, že studenti získávají praxi v oboru v rámci svého zaměstnání.
Během studia student musí absolvovat všechny níže uvedené povinné předměty v celkové hodnotě 150 kreditů:
AJ32020 Filozofie jazyka
AJ32030 Odborná přednáška v angličtině I
AJ32031 Odborná publikace v angličtině I
AJ32034 Odborná přednáška v češtině
AJ32041 Historická lingvistika
AJ32042 Moderní lingvistika
AJ32055 Metodologie vědecké práce
AJ32061 - AJ32068 Semináře k disertační práci I - VIII
AJ32070 Zahraniční stáž I (1 měsíc - 6 týdnů)
AJ32350 Doktorská zkouška
AJ38000 Teze disertační práce
AJ39000 Disertační práce
Cizí jazyk (kód dle výběru konkrétního předmětu – jazyka)
Publikací se rozumí zveřejnění výsledků výzkumu v recenzovaném akademickém časopise nepredátorského typu. Účastí na konferencích se rozumí účast na domácí či zahraniční konferenci pořádané na půdě univerzity, a to s vlastním příspěvkem.
Minimální rozsah zahraniční stáže u studentů je jeden měsíc. Doporučená délka stáže je jeden semestr. V odůvodněných případech může být zahraniční stáž nahrazena jinou formou akademické činnosti, např. účastí na workshopu nebo stáží na akademickém institutu v místě bydliště.
Kromě těchto povinných předmětů, které jsou společné pro všechny doktorské lingvistické programy na KAA, musí studenti programu Anglická jazykověda se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika absolvovat čtyři z níže uvedených povinných specializačních kurzů o celkové hodnotě 60 kreditů: (jeden kurz má hodnotu 15 kreditů). Tyto kurzy studenty seznamují s principy experimentálního a aplikovaného výzkumu.
AJ32059 Využití moderních technologií v humanitních vědách
AJ32075 Teorie osvojování druhého a cizího jazyka v perspektivě jazykové výuky
AJ32076 Konverzační analýza a práce se nahrávkami mezilidské interakce
CJDSL001 Korpusová lingvistika
CJDSL002 Kritická práce s daty I
PGDS00EV Etika výzkumu
Zbývajících 30 kreditů si studenti doplní z nabídky volitelných předmětů dle dohody se školitelem. Mezi volitelnými kurzy jsou studentům nabízeny i kurzy, které jsou pro studenty teoreticky zaměřeného programu Anglická jazykověda povinně volitelné.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

- A study of the acquisition of English discourse markers by Czech adolescents
- A contrastive study of the efficiency of different foreign-language teaching methods
- A study of the perception of English texts by hearing impaired persons
- An eye-tracking study of the relation between the syntactic structure of a text and its perception by readers
- An eye-tracking study of space verbalization

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32020Filozofie jazyka R. Bělohradk 0/0/010 --
FF:AJ32030Odborná přednáška v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32031Odborná publikace v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32034Odborná přednáška v češtině J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32041Historická lingvistika J. Chamonikolasovák 0/2/010 --
FF:AJ32042Moderní lingvistika L. Urbanovák 0/0/010 --
FF:AJ32055Metodologie vědecké práce J. Chovaneck 0/0/010 --
FF:AJ32061Seminář k disertační práci I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32062Seminář k disertační práci II J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32063Seminář k disertační práci III J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32064Seminář k disertační práci IV J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32065Seminář k disertační práci V J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32066Seminář k disertační práci VI J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32067Seminář k disertační práci VII J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32068Seminář k disertační práci VIII J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32070Zahraniční stáž I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32350Doktorská zkouška J. ChamonikolasováSDzk 0/0/0- --
FF:AJ38000Teze disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ39000Disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/035 --
145 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32035Cizí jazyk – uznání jazykové kompetence J. Chamonikolasováz 0/0/0 uznání.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
25 kreditů

Povinné předměty specializační

Student si volí 4 kurzy (celkem 60 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:AJ32075Teorie osvojování druhého a cizího jazyka v perspektivě jazykové výuky T. Rankink 0/0/015 --
FF:AJ32076Konverzační analýza a práce se nahrávkami mezilidské interakce F. Tůmak 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
90 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32033Odborná publikace v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/2/010 --
FF:AJ32036Odborná přednáška v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32040Dějiny lingvistiky L. Urbanovák 0/0/015 --
FF:AJ32050Vybrané kapitoly z funkční syntaxe J. Chamonikolasovák 0/0/015 --
FF:AJ32051Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32052Vybrané kapitoly ze sémantiky N. Kudrnáčovák 0/0/015 --
FF:AJ32054Vybrané kapitoly z anglické stylistiky J. Pelclovák 0/0/015 --
FF:AJ32056Vybrané kapitoly z překladu R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:AJ32071Metody výzkumu v translatologii R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32072Aktuální translatologický výzkum R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32073Zahraniční stáž II J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32074Zahraniční stáž III J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:AJ38520Textová příprava J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
260 kreditů