FSS DPOL03 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-POL_ Politologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou (ústní zkouška) a obhajobou disertační práce (v rozsahu 150 - 250 normostran). Týden před konáním zkoušky navrhne student předsedovi komise k vybranému okruhu seznam 20 až 25 odborných knih (českých nebo anglických) jako podklad pro ústní zkoušku z oblasti Bezpečnostních a strategických studií, z nichž alespoň polovina je dostupná v knihovně FSS MU. Seznam knih podléhá schválení předsedy komise.

Studijní a výzkumné povinnosti

Všichni studující mají stejné studijní povinnosti. Prezenční studenti jsou zapojeni do výzkumných a pedagogických činností katedry dle dohody se školitelem, předsedou oborové rady a vedoucím katedry.
Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertační práce, jíž doktorské studium končí, je získání 240 kreditů (ECTS): z toho 210 ECTS za absolvování povinných předmětů (včetně 6 ECTS za absolvování zkoušky z anglického jazyka) a 30 ECTS za absolvování předmětů povinně volitelných (např. POL023 - Soudobý politologický výzkum bezpečnosti). Ústní státní doktorskou zkoušku studující absolvují v šestém semestru studia.
V rámci specializace Bezpečnostní a strategická studia je podmínkou jejího absolvování získání 30 ECTS za absolvování povinně volitelných předmětů s bezpečnostní tematikou.
Kredity za absolvování povinných předmětů jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů, účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru a dle individuálních požadavků školitele (POL 016-018; 35 ECTS), úspěšné obhajoby odborného textu, představujícího konceptuálně teoretické, metodologické a pramenné charakteristiky projektu disertace před komisí složenou ze školitelů a členů oborové rady (POL 031; 20 ECTS), úspěšné obhajoby návrhu metodologie výzkumu, majícího vztah k projektu disertace (POL 022; 20 ECTS), publikování nebo přijetí k publikaci odborného textu v podobě buď článku v odborném recenzovaném časopisu kategorií Jneimp, Jsc či Jimp, nebo kapitoly v recenzované monografii (POL 014, 019; 35 ECTS), doložení aktivní účasti (přednesení příspěvku) na politologické konferenci s mezinárodní účastí (POL 028, 029; 14 ECTS), předložení minimálně třetiny textu disertace školiteli (POL 015; 30 ECTS), realizace zahraničního výzkumného (FSS900; 20 ECTS), nebo pracovního (FSS990; 20 ECTS) pobytu v souvislé délce ne méně jak tři měsíce, spojeného s přípravou disertace a odsouhlaseného školitelem a předsedou oborové rady, a konečně převzetí úplného textu disertace školitelem (POL 034; 30 ECTS).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Možná témata prací (výběr):
Moderní autoritarismy a současný výzkum nedemokracií; Experimentální výzkum bezpečnosti (vybraná témata); Konceptualizace terorismu na Ukrajině.

Témata obhájených prací (výběr)
Kybernetická bezpečnost: systémový model protidžihádistického vigilantismu https://is.muni.cz/th/azzvn/; Adaptace obranné politiky ČR na vývoj bezpečnostního prostředí https://is.muni.cz/th/ggjn3/; Czech Approach Toward Counterinsurgency https://is.muni.cz/th/pnakj/; Informal policing v ČR https://is.muni.cz/th/wm4n9/.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLd0006Příprava disertační práce I. J. Holzerk 0/0/020 6-
FSS:POLd0007Příprava disertační práce II. J. Holzerk 0/0/020 7-
FSS:POLd0001Individuální studijní plán I. J. Holzerz 0/0/010 1-
FSS:POLd0002Individuální studijní plán II. J. Holzerz 0/0/010 2-
FSS:POLd0003Individuální studijní plán III. J. Holzerz 0/0/015 3-
FSS:POLd0004Individuální studijní plán IV. J. Holzerz 0/0/015 4-
FSS:POLd0012Political Research: Theories and Methods A. Robertszk 0/0/020 2-
FSS:POLd0010Politologická konference J. Holzerz 0/0/010 4-
FSS:POLd0011Zahraniční politologická konference J. Holzerz 0/0/010 6-
FSS:POLd0005Disertační projekt J. Holzerk 0/0/020 3-
FSS:POLd0009Disertační práce J. Holzerk 0/0/040 8-
190 kreditů

Povinná stáž

Studenti musejí absolvovat alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/0- --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti musejí absolvovat alespoň 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0901Zahraniční výzkumný pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 --
FSS:FSSd0920Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0/015 --
FSS:FSSd0991Zahraniční pracovní pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:POLd0201Soudobý politologický výzkum bezpečnosti M. Marešzk 0/1/110 1-
FSS:POLd0202Současný výzkum populismu a radikalismu V. Havlíkz 0/0/010 2-
79 kreditů