LF DPSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU
Vyžadováno je zvládnutí základního oboru Psychiatrie a detailní znalost dílčí problematiky oboru dle zvoleného tématu disertační práce.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021
"Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"
Hodnocení průběhu studia jednotlivých studentů probíhá společně formou studentské konference. Účast všech PGS studentů OR Neurovědy je na této konferenci povinná. Na konci prvního roku studia prezentují studenti teze svých dizertačních prací a metodiku dizertačního projektu. V následujících letech prezentují průběh dizertačního projektu, výsledky dílčích analýz, způsob naplňování individuálního plánu a detailní plán na další rok studia. Formou diskuse s ostatními studenty, školiteli a členy oborových komisí dostává student zpětnou vazbu ke svému projektu, jeho event. problémovým místům, doporučení pro pokračování v dalším studiu. Vyjádření komise, složené ze školitelů studentů a členů oborových komisí, pak slouží jako podklad pro hodnocení plnění studijního plánu studenta.
Obhajoba dizertační práce je veřejná a probíhá za účasti studentů, školitelů a členů oborových komisí celého DSP Neurovědy. Takto je podpořena snaha o vyrovnanost kvality dizertačních prací mezi jednotlivými specializacemi programu. Do komise pro obhajobu dizertační práce budou vždy navrhováni členové ze všech specializací DSP Neurovědy, čímž bude posílena nezávislost hodnotící komise a současně i harmonizace práce hodnotících komisí programu.

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY:
Oborové předměty zahrnují kurzy a přednášky Zobrazovací metody v psychiatrickém výzkumu, Psychofarmakologie, Neurostimulační metody mozku a jejich využití v psychiatrii, Pedopsychiatrie. Pro nelékaře studující specializaci Psychiatrie jsou povinné předměty Psychiatrie
Dále je povinná pravidelná účast na odborných seminářích Psychiatrické kliniky (pořádané 1x týdně v podzimním a jarním semestru), pravidelná účast na PhD café (1x měsíčně, schůzka všech studentů specializace Psychiatrie se školiteli, diskuse nad aktuální literaturou, diskuse problémů dizertačních projektů) na Psychiatrické klinice. Jako oborové předměty je možné uznat i účast na ad hoc pořádaných vzdělávacích akcích, např. workshopy MAFIL CEITEC, mezinárodní metodické kurzy (např. SPM, EEGLAB…), kurzy psychofarmakologie (např. ČNPS, ECNP summer school) apod.
Ve 2. roce studia je povinná publikace systematického review literatury, týkající se tezí dizertační práce, v recenzovaném časopise evidovaném ve SCOPUS.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

1. Konektivita mozku a schizofrenie
Archiv: http://is.muni.cz/th/udqrb/


2. Význam molekulárně genetické diagnostiky CYP2D6 pro klinickou praxi
Archiv: http://is.muni.cz/th/liz0x/


3. Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie
Archiv: http://is.muni.cz/th/v02kg/


4. Profil osobnosti a kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie
Archiv: http://is.muni.cz/th/wvswo/


5. Kognitivní funkce a kvalita života v kontextu pracovního zařazení u pacientů s chronickou schizofrenií
Archiv: http://is.muni.cz/th/ooqjh/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.