PřF ASTROK Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška prověřuje rozsah a hloubku uchazečových znalostí problematiky obecných matematicko-fyzikálních disciplín souvisejících s tématem disertační práce a jeho schopnost přistupovat tvůrčím způsobem k řešení problémů obecného charakteru, od jejich fyzikální formulace a řešení s použitím přiměřeného aparátu k interpretačním závěrům. V souladu s tím jsou okruhy zkoušky, spadající tematicky do oblastí studovaných v rámci individuálních plánů, formulovány pro jednotlivého uchazeče tak, aby tvořily skutečnou nadstavbu magisterského studia.

Základem je všeobecný přehled v astrofyzice (zde v rozsahu učebnice: B.W. Carroll, D.A. Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics. Addison-Wesley, 1996). Základy doplňují podrobné znalosti v oblastech, které bezprostředně souvisejí s tématem disertace v rozsahu odborné monografie.

Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž prezentace studenta o problematice a stavu zpracování jeho disertační práce, přednesená v úvodní části státní doktorské zkoušky v časovém rozsahu cca 15 minut a následná rozprava. V rámci této části zkoušky může student předložit výsledky své odborné práce v rámci publikací v odborných vědeckých publikací a sborníků z konferencí. Konkrétní téma zkoušky spadající do jeho užší specializace obdrží uchazeč nejméně 4 týdny dní před termínem zkoušky, dle ustanovení čl. 32 odst. 4 SaZŘ.

Požadavky na doktorskou disertační práci

- Práce by měla obsahovat ucelený a kritický přehled o aktuálním stavu problematiky vztahující se k tématu disertace.
- Práce musí obsahovat nové vlastní výsledky, srozumitelně a dostatečně podrobně prezentované.
- Zčásti přitom může jít o vlastní, již publikované práce. V práci musí být zcela zřejmé, co představuje vlastní přínos autora disertace a co jsou poznatky převzaté.
- Práce musí obsahovat shrnutí a výhled dalšího postupu při studiu v dané oblasti.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a činí minimálně 60% pracovní zátěže. Nejpozději do druhého semestru vytvoří student svůj individuální studijní plán (ISP) a předloží ho ke schválení oborové komisi.
Nejpozději do třetího roku studia, tj. do konce 6. semestru, student:
- absolvuje všechny předměty teoretické přípravy (povinné a zvolené po dohodě se školitelem v ISP), tvoří zhruba 20% pracovní zátěže (bod 4 doporučeného ISP) s výjimkou seminářů
- představí výsledky své práce (přednáška v angličtině) na ústavním semináři (bod 5 ISP)
- prokáže splnění povinností jazykové kompetence (bod 6 ISP)
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem, maximálně 10% pracovní zátěže (bod 8 ISP)

Do konce studia, ideálně do konce standardní doby studia, tj. do konce 8. semestru, student:
- splní povinnost prezentace na zahraniční konferenci (bod 3 ISP)
- absolvuje nejméně měsíční stáž v zahraničí. Po dobu zahraniční stáže nemusí navštěvovat semináře ústavu.
- publikuje své výsledky v mezinárodním vědeckém časopise, tvoří 10% celkové pracovní zátěže (bod 2 ISP)
- zpracuje disertační práci a předloží žádost o obhajobu disertační práce (body 1 a 2 ISP)

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Fragmentovaná magnetická rekonexe. Mgr. Jan Benáček, Vedoucí práce: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (probíhající práce)

Characteristics of RR Lyrae type stars. Mgr. Marek Skarka, PhD. <https://is.muni.cz/th/bdv3o/>. Vedoucí práce doc. RNDr. Miloslav Zejda, PhD. (ukončená práce)

Hydrodynamické simulace hvězdných větrů horkých hvězd. Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 --
16 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA025The Standard Model of Cosmology R. von Ungez 2/1/04 2-
PřF:FA035Advanced methods in data analysis E. Paunzenzk 2/1/04 2-
PřF:FA045Selected chapters from modern computational methods J. Krtičkazk 2/1/04 2-
PřF:FA050Scientific projects E. Paunzenzk 1/1/02 4-
PřF:FA055The structure and evolution of stars E. Paunzenzk 2/1/03 4-
PřF:FA221Open problems of physics of stellar atmospheres and winds J. Kubátz 0/2/02 2-
PřF:FA222Star Clusters E. Paunzenzk 2/1/01+2 1-
PřF:FB040Astrophysical Hydrodynamics J. Krtičkazk 1/0/04 1-
PřF:FB270Selected chapters from astrophysics Z. Mikulášekk 1/0/01+1 2-
28 kreditů