PřF FYPZK Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška prověřuje hloubku a rozsah uchazečových znalostí fyziky plazmatu, příbuzných disciplín a disciplín souvisejících s tématem dizertační práce a schopnost studenta přistupovat tvůrčím způsobem k řešení fyzikálních problémů. Státní doktorská zkouška je ústní, zkoušenou problematiku a otázky zadávají členové komise. Student má právo na přípravu délky do 30 minut.

Podmínkou pro přístup ke státní doktorské zkoušce je úspěšné absolvování předmětů FC154 Studium odborné literatury 1, FB153 Studium odborné literatury 2 a alespoň jednoho z předmětů úvodního kurzu (FB502 Deposition and analysis of thin films, FB501 Plasma diagnostics and simulations, FB503 Surface modifications and plasma applications).

Požadavky na doktorskou dizertační práci

Student předkládá dizertační práci ve shodě se studijním a zkušebním řádem MU. Základem dizertace jsou původní vědecké (teoretické, experimentální či aplikované) výsledky studenta získané během jeho doktorského sudia. Podmínkou je, že tyto výsledky nebo jejich část byla publikována nebo přijata k publikaci v renomovaných odborných časopisech. Pokud student uvádí výsledky kolektivní práce, uvede i které části práce jsou jeho dílem.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a činí minimálně 60% pracovní zátěže. Nejpozději do druhého semestru vytvoří student svůj individuální studijní plán (ISP) a předloží ho ke schválení oborové komisi.
Nejpozději do třetího roku studia, tj. do konce 6. semestru, student:
- absolvuje všechny předměty teoretické přípravy (povinné a zvolené po dohodě se školitelem v ISP), tvoří zhruba 20% pracovní zátěže (bod 4 doporučeného ISP) s výjimkou seminářů
- představí výsledky své práce (přednáška v angličtině) na ústavním semináři (bod 5 ISP)
- prokáže splnění povinností jazykové kompetence (bod 6 ISP)
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem, maximálně 10% pracovní zátěže (bod 8 ISP)

Do konce studia, ideálně do konce standardní doby studia, tj. do konce 8. semestru, student:
- splní povinnost prezentace na zahraniční konferenci (bod 3 ISP)
- absolvuje nejméně měsíční stáž v zahraničí. Po dobu zahraniční stáže nemusí navštěvovat semináře ústavu.
- publikuje své výsledky v mezinárodním vědeckém časopise, tvoří 10% celkové pracovní zátěže (bod 2 ISP)
- zpracuje disertační práci a předloží žádost o obhajobu disertační práce (body 1 a 2 ISP)

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Modelování plazmových zdrojů s magnetickým polem, Mgr. Martin Kubečka,
Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.

Čištění a aktivace povrchu kovů a polovodičů v plazmatu generovaném za atmosférického tlaku, Vedoucí práce: prof. RNDr. Mirko Černák

Elektrická a spektroskopická analýza mikrovýbojů, Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6710Seminář ÚFTP D. Trunecz 0/1/02*8 --
PřF:FB153Studium odborné literatury 2 D. Trunecz 0/04 2-
PřF:FC154Studium odborné literatury 1 D. Trunecz 0/04 1-
24 kreditů

Povinně volitelné

Student si zapisuje alespoň jeden ze tří předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FB501Plasma Diagnostics and Simulations A. Obrusníkz 1/2/03 1-
PřF:FB502Deposition and analysis of thin films P. Součekz 1/2/03 1-
PřF:FB503Surface modifications and plasma applications T. Homolaz 1/3/03 1-
9 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7900Studentský seminář V. Kudrlez 0/1/01 1-
PřF:FB010Elementární srážkové procesy v plazmatu 2 D. Truneck 2/1/03+1 1-
PřF:FB041Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů M. Černákz 0/1/01 1-
PřF:FB100Plasma chemical processes (Plazmochemické procesy) J. Jančaz 2/02 1-
PřF:FB240Fyzika vysokofrekvenčních výbojů P. Dvořákz 2/0/02 1-
PřF:FC020Numerické metody ve fyzice plazmatu D. Truneck 1/1/02+1 2-
PřF:FC042Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů M. Černákz 0/1/01 2-
PřF:FC052Seminář diagnostiky a modelování plazmatu M. Černákz 0/1/01 2-
PřF:FC250Plasma and Dry Nano/Microtechnologies L. Zajíčkovák 2/1/03+1 2-
PřF:FC500Analytické modely a pokročilé koncepty ve fyzice plazmatu T. Hoderk 1/1/02 2-
PřF:FC510Special topics in nanotechnology science M. Feketek 2/0/01+1 2-
23 kreditů