PřF VCOP Vlnová a částicová optika
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška – obsah a rozsah, požadované znalosti

Státní doktorská zkouška prověřuje rozsah a hloubku uchazečových znalostí problematiky obecných matematicko-fyzikálních disciplín souvisejících s tématem disertační práce a jeho schopnost přistupovat tvůrčím způsobem k řešení problémů obecného charakteru. V souladu s tím jsou okruhy zkoušky pro každého studenta určeny předem. Ke znalostem na úrovni magisterské státní zkoušky se vyžadují znalosti dané specializací tematiky disertační práce na aktuální úrovni a obecný přehled v rozsahu alespoň dvou významných učebnic nebo monografií, např. Kurz teoretické fyziky L. D. Landaua, a E. M. Lifšice, pro studenty se zaměřením na světelnou optiku pak Born,Wolf: Principles of Optics.

Požadavky na doktorskou disertační práci

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech. Základem disertační práce může být i soubor publikací či do tisku již přijatých rukopisů. Disertační práce může být předložena v češtině nebo angličtině. Pokud student předkládá výsledky kolektivní vědecké práce, musí být v disertaci zřetelně vyznačeny ty části, které student zpracoval jako hlavní autor. Zároveň připojí prohlášení spoluautorů. Pro úspěšné ukončení doktorského studia jsou obvykle potřebné nejméně dvě publikace v recenzovaných časopisech.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a činí minimálně 60% pracovní zátěže. Nejpozději do druhého semestru vytvoří student svůj individuální studijní plán (ISP) a předloží ho ke schválení oborové komisi.
Nejpozději do třetího roku studia, tj. do konce 6. semestru, student:
- absolvuje všechny předměty teoretické přípravy (povinné a zvolené po dohodě se školitelem v ISP), tvoří zhruba 20% pracovní zátěže (bod 4 doporučeného ISP) s výjimkou seminářů
- představí výsledky své práce (přednáška v angličtině) na ústavním semináři (bod 5 ISP)
- prokáže splnění povinností jazykové kompetence (bod 6 ISP)
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem, maximálně 10% pracovní zátěže (bod 8 ISP)

Do konce studia, ideálně do konce standardní doby studia, tj. do konce 8. semestru, student:
- splní povinnost prezentace na zahraniční konferenci (bod 3 ISP)
- absolvuje minimálně měsíční stáž v zahraničí. Po dobu zahraniční stáže nemusí navštěvovat semináře ústavu.
- publikuje své výsledky v mezinárodním vědeckém časopise, tvoří 10% celkové pracovní zátěže (bod 2 ISP)
- zpracuje disertační práci a předloží žádost o obhajobu disertační práce (body 1 a 2 ISP)

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Non-Euclidean Geometry in Optics, Mgr. Martin Šarbort, PhD., Vedoucí práce: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

Enhanced properties of carbon based coatings, Mgr. Eliška Mikmeková, PhD., Vedoucí práce: Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 --
PřF:F7511Elektronová optika a mikroskopie T. Radličkazk 2/0/02+2 1-
PřF:F9190Moderní aplikace laserů J. Humlíčekk 1/0/01+1 1-
22 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FK020Elektrodynamika pevných látek J. Humlíčekzk 2/1/03+2 2-
PřF:FK130Simulace Monte Carlo jako numerický nástroj D. Munzarzk 2/1/03+2 3-
10 kreditů