PřF BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PřF D-BCH_ Biochemie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Závěrečná státní doktorská zkouška má za cíl ověřit studentovy obecné znalosti oboru a osvojení vědeckých výzkumných metod. Student se může k této zkoušce přihlásit, pokud splnil všechny požadavky stanovené ve studijním plánu. Zkušební komise má minimálně pět členů, z nichž jeden je školitelem disertační práce a nejméně dva nejsou zaměstnanci Masarykovy university. Měsíc před zkouškou jsou studentovi stanovena tři různá témata, která si má předem prostudovat. Tato témata jsou komplexní a neomezují se na obsah absolvovaných přednášek. Příklady zadaných témat:
Regulace genové exprese
Kvantitativní proteomika
Biochemické aspekty vzniku, progrese a terapie nádorů
Modulace proteinových funkcí posttranslační modifikací
Aplikace kapilární zónové elektroforézy pro studium enzymů
Biokonjugace (značení a imobilizace biomolekul)
Mechanismy oprav DNA
Metody experimentálního studia transkripce
Produkce rekombinantních proteinů a jejich mutantních forem
Analýza interakce ligand-makromolekula
Supresory nádorů
Biochemie virové replikace
Molekulární mechanismy antivirových činidel
Biocompatibilní nanočástice
Zkouška má podobu hodinového rozhovoru mezi doktorandem a členy komise. Komise tajně hlasuje a oznamuje hodnocení bezprostředně po ukončení zkoušky.

Student, který úspěšně absolvuje státní zkoušku, pak může postoupit k obhajobě disertační práce, která se koná ve stejný den nebo později. Kandidát předkládá práci, která zahrnuje původní a publikovaný výzkum, odpovídá obecně uznávaným normám a je schválena školitelem. Práce hodnotí dva nezávislí externí oponenti, kteří předkládají písemné posudky. Obhajoba je vedena jako veřejné zasedání s kandidátem, dvěma oponenty, školitelem a dalšími členy komise. Student na začátku shrne své výsledky (20 min), poté oponenti přečtou posudky, ve kterých formulují své otázky a názory na vědecký význam, metodiku a výsledky, a nakonec student zodpoví otázky položené oponenty, členy komise a dalšími přítomnými. Komise pak tajně hlasuje o výsledném hodnocení, které je oznámena studentovi.

Studijní a výzkumné povinnosti

Kombinovaná forma studia bude zahájena pouze výjimečně u uchazečů, kteří chtějí studovat při zaměstnání. Laboratorní práce může být prováděna zčásti nebo úplně mimo pracoviště školitele. Studenti používají materiály pro distanční studium, literaturu a další informační zdroje a konzultují s učiteli během jejich pracovních hodin a prostřednictvím internetu. Účastníci kombinovaného studia se nemusí pravidelně zúčastňovat výzkumného semináře s výjimkou těch, na nichž mají své prezentace. Ostatní studijní požadavky jsou shodné prezenčním studiem. Zájemci o kombinované doktorské studium by měli v předstihu kontaktovat potenciálního školitele, aby s ním projednali, zda je jejich projekt v režimu kombinovaného studia proveditelný.
Studenti prezenčního studia, kteří mají kvůli mimořádným okolnostem potíže s ukončením studia po 4 letech, mohou požádat o převod do kombinovaného studijního programu. Student, který takový převod požaduje, musí mít splněny požadavky individuálního studijního plánu. Po převedení musí dokončit a obhájit svou disertaci do 8 let od své první registrace v doktorském programu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

Adámik, M. (2018) Interactions of p53 family proteins with biologically significant DNA quadruplexes
https://is.muni.cz/auth/th/jcgrx/

Bartheldyová, E. (2018) Preparation of adjuvant nanoliposomal carriers for construction of recombinant vaccines
https://is.muni.cz/auth/th/fqlwz/

Mrázková, J. (2018) Mutageneze proteinů vázajících sacharidy - účinný nástroj pro přípravu vysokoafinitních lektinů
https://is.muni.cz/auth/th/wt9fy/

Schejbal, J. (2018) Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods
https://is.muni.cz/auth/th/e2fi6/

Zouharová, D. (2018) Antiviral effect of synthetic derivatives of nucleotides and nucleosides against DNA and RNA viruses
https://is.muni.cz/auth/th/nwi20/


Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.