PřF FYGRK Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PřF D-FYGR_ Fyzická geografie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku fyzické geografie, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit nejdříve po splnění požadavků ISP, nejpozději však v 5. semestru. Součástí Státní doktorské zkoušky je obhajoba Tezí dizertační práce zvláštním oponentem.

Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze tří oblastí:
- Obecná fyzická geografie (složky, procesy, jevy, celostní chápání fyzicko-geografické sféry)
- Metody fyzicko-geografického výzkumu (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování)
- Okruh, z něhož je předkládána disertační práce (metodologie, poznatky, regionální aspekty, perspektivy, scénáře, impakty)

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
- Příprava disertační práce a publikační činnost (min. 70% pracovní zátěže) – probíhá po celou dobu studia a jejím základem je publikační činnost. Publikační činnost sestává z minimálně tří přijatých vědeckých článků případně aplikované výstupy typu metodika/software. V případě vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden prvoautorský impaktovaný článek (v databázi Web of Science), další prvoautorský článek (alespoň v databázi Scopus nebo Web of Science) a další spoluautorský recenzovaný článek
- Pedagogická činnost (max. 5 % pracovní zátěže) – doktorand se podílí na výuce a to vedením cvičení/seminářů, terénních kurzů, vybranou přednáškou, či přípravou studijních podkladů v prvních 4 semestrech. Nedílnou součástí rozvoje pedagogických zkušeností doktoranda je konzultování, příp. posuzovaní pregraduálních prací. Podíl na výuce činí max. 150 hodin za studium, probíhá v prvních 4 semestrech.
- Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději do 6. semestru
- Zahraniční stáž (min. 5 % pracovní zátěže) – nutno absolvovat v min. délce 2 měsíce za dobu studia nebo se aktivně podílet na mezinárodním projektu po dobu nejméně 2 roky
- Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. dvou mezinárodních konferencích, z toho alespoň jednou formou přednášky, druhé vystoupení je možné formou posteru

Odborné předměty (celkem max. 20 % pracovní zátěže):

- Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace ve fyzické geografii
Dále 2 ze 6 níže uvedených fyzicko-geografických okruhů ukončených zkouškou:
- Geosféra (geologie a geomorfologie)
- Atmosféra (meteorologie a klimatologie)
- Hydrosféra (hydrologie, limnologie a glaciologie)
- Pedosféra (pedologie, pedogeografie)
- Biosféra (botanika, zoologie, (krajinná) ekologie)
- Vývoj přírodních systémů (paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie)
Další 2 volitelné předměty podle individuálního studijního plánu (po odsouhlasení školitelem a schválení Oborovou radou).

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Využití škodních záznamu pro studium hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů v minulosti
Výzkum funkce vybraných biokoridorů na jižní Moravě
Klimatický efekt erupcí na Islandu
Scénáře městského klimatu a výskyt horkých vln podle modelových výstupů
Geomorfologický vývoj vybraného území ve Vnějších Západních Karpatech na Moravě s ohledem na současné modelační procesy a ochranu krajiny
Role přírodních podmínek v komplementaritě města a venkova v období postindustriální společnosti
Prostorová a časová variabilita klimatických podmínek v centrálním Svalbardu – hodnocení naměřených dat a modelových simulací
Proměny geomorfologického stylu středoevropských řek v době antropogenního tlaku
Eolické procesy v semiaridním prostředí přímořské Antarktidy
Modelování erozních procesů v malých povodích

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.