PřF GEPRK Genomika a proteomika
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-GEPR_ Genomika a proteomika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Vzhledem k experimentálnímu charakteru doktorského programu Genomika a proteomika je základní formou studia prezenční forma. Kombinovaná forma může být využita pouze výjimečně v situaci, kdy nastanou vážné důvody a student nedokončí studium po 4 letech (ačkoliv své povinnosti řádně plnil). Výjimečně tedy student může využít této formy studia v situaci, kdy má již splněny všechny povinnosti ISP (dokončil experimentální činnost) a jediným a hlavním úkolem v rámci kombinované formy jsou přípravy publikací a psaní disertační práce.

I toto studium musí být uzavřeno absolvováním státní doktorské závěrečné zkoušky a obhájením disertační práce. Předmětem státní doktorské závěrečné zkoušky je prověření odborných znalostí v oboru genomika a proteomika a v souvisejících disciplínách, zejména v molekulární a buněčné biologii, strukturní biologii, bioinformatice a v oblasti experimentálních přístupů používaných v oboru. Témata předem specifikuje školitel a schvaluje OR (nebo předseda OR). Student by měl v rozpravě prokázat především dostatečný všeobecný rozhled v oboru a dále hlubší znalosti v oblastech souvisejících s řešeným tématem, včetně přehledu o recentních významných publikacích v rámci své specializace.

Nutnou podmínkou obhajoby disertační práce je, aby alespoň část výsledků již byla uveřejněná nebo přijatá ke zveřejnění v časopise z databáze Web of Science (WoS) s impaktním faktorem nad mediánem oboru a aby byl student prvním autorem publikace. Pokud má časopis nižší IF (pod mediánem), pak je nutné mít minimálně 2 články.

Vlastní obhajoba disertační práce probíhá formou prezentace tezí práce a následnou diskusí s oponenty, členy zkušební komise a odbornou veřejností. Student musí prokázat schopnost samostatné tvořivé vědecké práce, umět prezentovat výsledky vlastního výzkumu a umět je kriticky hodnotit.

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
Příprava disertační práce – experimentální část by měla být ukončena před přechodem do kombinované formy studia (probíhá pouze psaní disertační práce)
Studium odborné literatury vztahující se k oblasti výzkumu
Publikační činnost – sestává z minimálně jednoho prvo-autorského článků v impaktovaném časopise (nad mediánem oboru)
Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. jedné mezinárodní konferenci
Zahraniční stáž – nutno absolvovat v délce 1 měsíce (v součtu za dobu studia)

Obhajoba tezí disertační práce

Vzdělávací aktivity by měli být splněny před přechodem do kombinované formy studia. Požadované odborné předměty jsou uvedeny v prezenčním studijním plánu.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příklady (10 vybraných) úspěšně obhájených disertací:

Veronika Pavlištová: Effect of chromatin assembly on genome stability (https://is.muni.cz/auth/th/wx0ba/)

Kateřina Zábrady: Analysis of MAGE (Melanoma AntiGEn) proteins and their interaction partners (https://is.muni.cz/auth/th/ap968/)

Eliška Janoušková: Dynamics of Telomeric Proteins (https://is.muni.cz/auth/th/pm7q7/)

Kateřina Šedová: Characterisation of Protein Modifications by Mass Spectrometry (https://is.muni.cz/auth/th/eypvg/)

Zuzana Vrzalová: Complex molecular diagnostics of congenital adrenal hyperplasia (https://is.muni.cz/auth/th/x4k2c/)

Karin Jaške: Crossroads of genetics and epigenetics: nucleosome assembly and chromosome integrity (https://is.muni.cz/auth/th/laaa5/)

Markéta Žďárská: Differential proteomics and phosphoproteomics of hormonal regulations in plants (https://is.muni.cz/auth/th/dhio8/)

Michal Zimmermann: Protein-DNA interactions involved in regulation of telomere maintenance (https://is.muni.cz/auth/th/fsxl1/)

Marc Guerineau: Analysis of SMC5-6 complex subunits and their functional homologs (https://is.muni.cz/auth/th/uccar/)

Eva Majerová: Epigenetic mechanisms in the regulation of telomere maintenance (https://is.muni.cz/auth/th/eyt2h/)

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.