PřF KADPK Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-KADP_ Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země, včetně odpovídajících technik a dovedností. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit nejdříve po splnění požadavků ISP, nejpozději však v 7. semestru. Součástí Státní doktorské zkoušky je obhajoba Tezí dizertační práce zvláštním oponentem.

Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze dvou oblastí:
- Současné trendy v oblasti kartografie, geoinformatiky a DPZ s ohledem na zaměření tezí práce
- Výzkumné metody (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování)

Studijní a výzkumné povinnosti

Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti ve dvou oblastech:
Výzkumné aktivity (celkem 80% pracovní zátěže):
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- splnit přípravu disertační práce - probíhá po celou dobu studia a tvoří hlavní náplň pracovní zátěže (50%)
- splnit publikační aktivitu - 3 vědecké články případně aplikované výstupy (metodika, software či další dle metodiky RVV, tvoří 15% pracovní zátěže). U vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden impaktovaný článek jako první autor, další impaktovaný či SCOPUS článek jako člen autorského kolektivu a další minimálně recenzovaný článek jako člen autorského kolektivu.
-minimálně dvě aktivní prezentace na konferencích, z toho jedna formou přednášky, druhá možná formou posteru.
- pedagogické praxe po dobu minimálně čtyř semestrů, avšak v maximálním rozsahu 150 hodin (do 10% pracovní zátěže).
- povinná minimálně jedna zahraniční stáž dle doporučení školitele (tvoří 5% pracovní zátěže). Alternativně lze nahradit aktivní spoluprací na mezinárodním projektu.

Absolvovat vybrané odborné předměty v následující struktuře (20% pracovní zátěže):
Povinné předměty (během prvních 4 semestrů):
- Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace
- Příprava a realizace výzkumných oborových projektů
Povinně volitelné předměty - dle zaměření dizertační práce dva z níže uvedených předmětů KGI ukončené zkouškou:
- Teoretická kartografie
- Aplikovaná kartografie
- GIScience
- Dálkový průzkum Země
Rozšiřující předměty:
Minimálně 2 volitelné předměty dle ISP (tedy po odsouhlasení školitelem) během prvních 4 semestrů.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Příklady aktuálních témat:
Mapování pohybů ledovců na ostrově Jamese Rosse metodou radarové interferometrie.
Geokolaborace prostřednictvím mapě podobných uživatelských rozhraní.
Uživatelské aspekty 3D vizualizace.
Metody trojrozměrného kartografického modelování a vizualizace hlukových dat ve městech.
Obhájené disertační práce:
Koncept neokartografie ve studiu starých map
Archiv: http://is.muni.cz/th/ordot/
Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat
Archiv: http://is.muni.cz/th/q8ifl/
Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme
Archiv: http://is.muni.cz/th/jmi54/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.