LF DMOLM Molekulární medicína
Název anglicky: Molecular medicine
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě OBOROVĚ SPECIFICKÉ PŘEDMĚTY: - Biomedicine - Modern biomedical technologies - Bioinformatics - Advanced molecular medicine - Analysis of sequencing data - Modern technologies for genome analysis OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: V každém semestru studenti povinně absolvují oborový seminář a Ph.D. CEITEC seminář; Během prvních 3 let studia musí absolvovat min. 2 předměty na prohloubení jejich vědecko-manažerských kompetencí (soft skills); Během prvních dvou let studia musí absolvovat alespoň 3 předměty zaměřené na prohlubující znalosti ve vztahu k tématu disertační práce (hard skills); Doktorandi musí v průběhu studia absolvovat interní stáž v rozsahu 10 pracovních dní. Stáž je organizována po dohodě se školitelem v rámci laboratoří CEITEC či institucí mimo CEITEC; Doktorandi se musí účastnit každoročního veřejného hodnocení své práce v rámci Ph.D. konference. Ostatní povinnosti studenta a kurikulum doktorského studijního programu jsou detailně popsány v Sebehodnoticí zprávě (nedostatek místa v IS MU) a na www.med.muni.cz

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.