LF DHPLE Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: LF D-HYG Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Ke zkoušce se studující může přihlásit až po splnění všech předmětů zapsaných v individuálním studijním plánu; zkoušku může vykonat i v den obhajoby disertace.
Při zkoušce doktorand prokáže znalosti celého oboru „Hygiena, preventivní lékařství“ a oboru „Epidemiologie“ (přenosných i nepřenosných onemocnění, metodologie), základní znalosti ze statistického zpracování dat a hluboké speciální znalosti ve vztahu k řešenému tématu disertační práce.
Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce probíhají podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 31, 32 a 33.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
Po absolvování povinných předmětů v rámci prvního ročníku studia je individuální studijní plán dále koncipován tak, aby se v rámci druhého ročníku studia studenti zaměřili na literární rešerši a sepsání teoretické části dizertační práce, postupně byli zapojováni do pedagogické činnosti, případně dodělali některé volitelné předměty a mohli se přihlásit ke státní doktorské zkoušce. Ve třetím ročníku je důraz kladen na sběr dat pro praktickou část dizertační práce a prezentaci dílčích výsledků na odborných konferencích. Zároveň jsou studenti podporováni v tom, aby se zapojili do pedagogické činnosti. Ve čtvrtém ročníku by se pak měli studenti již od počátku zaměřit na publikaci svých výsledků, protože přijetí článku v odborných časopisech, zejména těch s impact factorem, obvykle trvá nejméně jeden rok od prvního zaslání článku redakci. Také by měli dokončit dizertační práci a po přijetí publikací zažádat o obhajobu dizertační práce a tím úspěšně ukončit doktorské studium.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Dílčí výsledky disertační práce jsou prezentovány na klinických seminářích.
Formální náležitosti disertační práce jsou upraveny Směrnicí o formálních náležitostech disertační práce Nařízení děkana LF MU 3/2013 s platností od 1. 10. 2013 is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY:
V rámci odborné přípravy získávají studující jednak přehledné informace o oboru (v přednáškách), dále informace aktuální (v kurzech) a informace vztahující se k jejich tématům disertace. Proto jsou formy odborné přípravy různé:
Pro studující, kteří neabsolvovali výuku na LF MU, jsou povinné přednášky z preventivního lékařství a z epidemiologie infekčních nemocí.
Stejní studující pak ještě absolvují kurzy odborné přípravy V a IV , jejichž tématika se soustřeďuje na aktuální poznatky oboru; Pro studující, kteří jsou absolventy LF MU, jsou odborné přípravy I -V organizovány jako kurzy s aktualitami.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

1. Komparace postojů české a slovenské populace k ochraně zdraví
Archiv: http://is.muni.cz/th/bk0ie/


2. Osteoporóza - prevence a edukace
Archiv: http://is.muni.cz/th/qkqa1/


3. Nefarmakologická léčba dětské mozkové obrny
Archiv: http://is.muni.cz/th/q4azg/


4. Vliv nedostatku spánku a jeho nízké kvality na vznik obezity a dalších vybraných onemocnění
Archiv: http://is.muni.cz/th/i8yht/


5. Možnosti preventivního genetického vyšetření v rodinách nosičů chromozomových aberací
Archiv: http://is.muni.cz/th/e58vs/

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.