LF DONKO Experimentální onkologie a nádorová biologie
Název anglicky: Experimental Oncology and Tumor Biology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

POŽADAVKY NA STÁTNÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU:
Státní doktorská zkouška prokazuje systematickou znalost základů onkologie a hematologie, detailní znalosti budou požadovány ve vztahu ke konkrétním aspektům tématu disertační práce, včetně experimentálních metod a nových trendů.
Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností stanovených oborovou radou. Nejpozději s přihláškou předloží student teze disertační práce, jsou-li rozhodnutím oborové rady předepsány. Státní doktorská zkouška pak proběhne nejpozději do roka od podání přihlášky. Součástí státní doktorské zkoušky je zpravidla rozprava o tezích disertační práce, nestanoví-li oborová rada či oborová komise jinak.
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI DISERTAČNÍ PRÁCE:
Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou. Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené studijní a výzkumné povinnosti.
Příprava dizertační práce pak zahrnuje zejména účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednáškovou prezentaci, klinickou praxi.
Obhajoba disertační práce je veřejná, prezentaci doktoranda je vyhrazeno 15 minut, následně jsou předneseny oponentské posudky, jejich závěry a dotazy. Student má připraveny (ve formě maximálně desetiminutové prezentace, kterou zašle předsedovi komise a oponentů v dostatečném předstihu) své odpovědi, následuje veřejná vědecká rozprava.
Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky; k přihlášce ke státní zkoušce student doručí předsedovi oborové rady seznam publikací a přednášek.
Formální náležitosti disertační práce jsou upraveny Směrnicí o formálních náležitostech disertační práce Nařízení děkana LF MU 3/2013 s platností od 1. 10. 2013 is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf

Studijní a výzkumné povinnosti

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.
Pro úspěšné absolvování studia je nutno splnit níže uvedené povinnosti:
- splnit požadavky individuálního studijního plánu
- absolvovat minimálně 5 předmětů z okruhů společného základu (4 předměty společného základu + AJ). Společné předměty zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných předmětů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).
- absolvovat minimálně 4 oborové předměty
- splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu (1 prvoautorská publikace originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3). Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé OR mohou pro svůj obor publikační minimum zvýšit)
- absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkání projektového týmu)
- prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
- odevzdat dizertační práci
- složit státní doktorskou zkoušku
- získat 240 kreditů za studium
Podíl na výuce pak může činit maximálně 150 hod./4 roky
OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:
1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)
2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)
3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science
4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)
5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)
6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)
7. Uživatel počítačové sítě
OBOROVĚ SPECIFICKÉ POŽADAVKY sestavování individuálních studijních plánů programu Onkologie a hematologie jsou následující:
Každý doktorand je povinen absolvovat alespoň jeden z předmětů Teoretické základy onkologie nebo Teoretické základy hematologie.
Rovněž je povinné:
- Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
- Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských nezdravotnických oborů)
- Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti onkologie a hematologie dle profilu předchozího vzdělání.
- Aktivní účast na českých a zahraničních odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování.
Doporučená je (dle zaměření disertační práce) účast na akcích pořádaných MOÚ, Českou onkologickou společností, Společností radiační onkologie, biologie a fyziky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata disertačních prací

1. Prognostický význam Ki-67, p53, p-glykoproteinu, HER-2, CD133 a nestin pozitivních buněk v léčbě high-grade osteogenních sarkomů dospělého věku
Archiv: http://is.muni.cz/th/x1l1o/


2. Indukce buněčné smrti u nádorových buněk s inaktivovaným antionkogenem p53
Archiv: http://is.muni.cz/th/yq1om/


3. Měření plazmatických koncentrací vorikonazolu u hematoonkologických pacientů
Archiv: http://is.muni.cz/th/eq38g/


4. Detekce sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria s využitím hysteroskopie
Archiv: http://is.muni.cz/th/ljrcs/


5. Predikce chemosenzitivity/chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu a prokázanou HER-2 pozitivitou
Archiv: http://is.muni.cz/th/nwzx4/


Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.