FF FDESTAkJ Aesthetics and Culture Studies
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-ESTA_ Aesthetics and Culture Studies

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška je rozdělena do tří okruhů, kterým byly věnovány speciální kursu v rámci studijního kurikula, a sice:
1) Metodologie humanitních věd
2) Dějiny estetiky a kultury
3) Pojmy a metody estetické teorie

Jazykem státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertační práce je angličtina. Její akademická úroveň, schopnost jasného odborného vyjadřování je neprominutelnou součástí examinace.
Obsah těchto okruhů je specifikován popisy jednotlivých kursů a zároveń přihlíží ke specializaci a disertačnímu úkolu doktoranda.
Státní doktorská zkouška svým obsahem pokrývá obory dějin a pojmosloví estetiky a teorie kultury, dále strukturalismus, sémiologii a filosofii umění. Podle zaměření kandidáta i další tematické okruhy vztahující se k předmětu disertace. Obhajoba i státní doktorská zkouška je konána před komisí v souladu s platnými studijními předpisy. (Viz Studijní a zkušební řád FF MU).
Doktorská zkouška má prokázat schopnost studenta prezentovat ústní formou vybraná témata z uvedených disciplín, která korespondují se zaměřením jeho doktorské práce a se zaměřením doktorské skupiny, jejíhož chodu se aktivně účastní. Cílem zkoušky je prověřit doktorandovu schopnost interpretovat umělecké a kulturní fenomény, kriticky reflektovat současnou literaturu, reagovat na diskuzi a věcně argumentovat.
Cílem doktorských disertačních prací je zpracovat samostatně konkrétní jazykovědné téma, a to inovativním způsobem. Doktorand v disertaci reflektuje současný stav poznání dané problematiky, na základě toho jasně formuluje téma své práce, navrhuje adekvátní metody výzkumu, shromažďuje data, tato data vyhodnocuje a podrobuje kritické analýze, v závěru práce shrnuje získané výsledky, zasazuje je do širšího kontextu stavu oboru a jednoznačně formuluje, v čem jeho práce dosavadní znalosti rozšiřuje, prohlubuje, zpřesňuje nebo koriguje.
Obhajoba disertační práce se skládá: z prezentace doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědí na posudky, diskuze. Po diskuzi komise hlasuje a stanoví známku.

Studijní a výzkumné povinnosti

Přistoupení ke státní závěrečné zkoušce a k obhajobě předpokládá splnění všech povinností předepsaných studijním plánem a odevzdání disertanční práce splňující všechny předepsané náležitosti. K povinnostem doktorského studia dále patří pedagogická a tvůrčí činnost v rozsahu jednoho semestru, zpravidla vedení vedení vysokoškolského kursu pod odborným dohledem; zahraniční stáž v min. rozsahu 1 měsíce; účast na dvou konferencích, z toho jedné zahraniční a publikování alespoň dvou dílčích článků, z toho alespoň jednoho v cizím jazyce.
Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže.
Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději do 5. semestru.
Publikační činnost – sestává z minimálně dvou článků v impaktovaných časopisech, tvoří 10 % pracovní zátěže.
Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže).
Zahraniční stáž – nutno absolvovat v min. délce 1 měsíce v součtu za dobu studia.
Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. jedné mezinárodní konferenci.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Navržená témata:
Teorie komiky, humoru a absurdity v díle Olega Suse
Poetická funkce v díle Romana Jakobsona
Estetika komiksu a populární kultura
Analogické poznání v kontextu neurověd
Masarykova estetika

Obhájená témata:
Dimenze soukromosti v prózách Josepha Rotha
Edmund Campion o vzdělání, rétorice a jeho drama Ambrosia
Estetické kategorie v traktátu De amore
Dandysmus a Čechy: Karásek, Marten, Breisky
Estetická interpretace lásky a smrti se zřetelem k dílům Hölderlina a Rilka
Estetické principy francouzské formální zahrady
Teorie fotografie v kontextu vizuální kultury: Otázka estetického hodnocení
Angloamerická recepce Ingardenova pojetí literárního díla

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESDA01Theories of Art and Culture P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA02The Dissertation Theses P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA03A Research Paper P. Osolsoběz 0/2/010 --
FF:ESDA04Publication of the research results P. Osolsoběz 0/2/05 --
FF:ESDA05History of the Western Aesthetics and Fine Arts P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA06Concepts and Methods of the Aesthetic Theory R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDA07Text analysis I. (1st - 4th year of study) H. Řehulkovázk 0/2/040 --
FF:ESDA08A public presentation / conference L. Leezk 0/2/05 --
FF:ESDA09Educational stay in abroad L. Leezk 0/0/210 --
FF:ESDA11Semiotic and Structural Analysis R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDA12Ethical Criticism of Arts and Culture P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA16Tutorship and Teachings L. Leezk 0/2/010 --
FF:ESDADPDoctoral thesis (PhD) P. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:ESDADSDoctoral seminar (each semester) P. Osolsoběk 0/2/040 --
FF:ESDAJ1Foreign language in use and research I. P. Osolsoběk 0/2/010 --
FF:ESDAJ2Foreign language in use and research II. L. Leek 0/2/010 --
FF:ESDAM1Methology in Humanities I. R. Niederlez 0/2/010 --
FF:ESDAM2Methology in Humanities II. R. Niederlek 0/2/010 --
240 kreditů