Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FF FBRLkCZV Religionistika (dobíhající)
Název anglicky: Study of Religions
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RL_ Religionistika

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Religionistika je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončené středoškolské vzdělání (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 20 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci kombinovaného studia, studenti navštěvují předměty vypisované pro kombinované studium bakalářského programu Religionistika.
Celoživotní plán programu lze realizovat i v prezenční formě studia viz celoživotní plán v prezenční formě.
Během dvou semestrů si zapisují povinně předměty Křesťanství I-II a Buddhismus I-II, které ukončují zkouškou. Dále musí absolvovat alespoň dva z dalších nabízených předmětů, které rovněž ukončují zkouškou: Judaismus, Islám, Indická náboženství, Náboženství starověkého Středomoří a Aktuální náboženská situace v ČR.

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují společně se studenty kombinovaného studia.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání XX kreditů typu povinných předmětů a YY kreditů typu povinně volitelných předmětů. Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému bakalářskému studiu (prezenčnímu, nebo kombinovanému) za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů a
  • studijní průměr za celé CŽV do 2,00.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
  • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření pracoviště.
  • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému kombinovanému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://religionistika.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu religionistiky.
 2. Podrobné informace o studiu oboru Religionistika najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24157-religionistika. V případě dotazů na program se obracejte na Mgr. Janu Valtrovou, Ph.D., e-mail: jvaltrova@phil.muni.cz.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

V podzimním semestru student zapisuje povinně tyto předměty, které ukončuje zkouškou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA002Buddhismus I L. Bělkazk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 --
FF:RLBcKA006Křesťanství I A. Michalík Kvíčalovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 --
10 kreditů

Povinně volitelné předměty

V podzimním semestru studia student volí z aktuálně vypisovaných předmětů nejméně jeden, který ukončuje zkouškou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA004Indická náboženství M. Fujdazk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.5 --
FF:RLBcKA005Judaismus D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 --
10 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

V jarním semestru student zapisuje tyto povinné předměty, které ukončuje zkouškou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA003Buddhismus II J. Valtrovázk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 --
FF:RLBcKA007Křesťanství II J. Cigánzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 --
10 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z aktuálně vypisovaných předmětů student volí jeden kurz, který ukončuje zkouškou.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLBcKA008Islám D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem. + tutorial 12 hod.4+1 --
FF:RLBcKA009Starověká náboženství D. Papoušekzk 0/0/0 12 hod./sem.4+1 --
10 kreditů