FF FBSOPPpCZV Sociální pedagogika a poradenství
Název anglicky: Social Education and Counselling
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-SOPP_ Sociální pedagogika a poradenství

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Sociální pedagogika a poradenství je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat pouze v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Sociální pedagogika a poradenství. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončené středoškolské vzdělání (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • max. počet přijatých: 5 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání minimálně 60 kreditů typu povinných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů a
  • prostý studijní průměr (počítány jen úspěšné pokusy) za celé CŽV do 2,0.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://pedagogika.phil.muni.cz, získáte bližší informace o Ústavu pedagogických věd.
 2. Podrobné údaje o studiu pedagogiky najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24521-socialni-pedagogika-a-poradenstvi.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://pedagogika.phil.muni.cz.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Posluchači zapisují všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBB001Obecná pedagogika R. Švaříčekzk 2/0/06 --
FF:PBB002Základy psychologie B. Lazarovázk 1/1/06 --
FF:PBB003Základy sociální pedagogiky D. Knotovázk 1/1/06 --
FF:PBB125Základy práva J. Harvánekz 1/1/04 --
FF:PBB119Sociální patologie P. Hlaďoz 1/1/04 --
FF:PBB116Psychologické a pedagogické aspekty subkultur mládeže D. Knotováz 1/1/04 --
30 kreditů

Jarní semestr

Posluchači zapisují všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBB004Základy poradenství M. Majcíkzk 1/1/06 --
FF:PBB005Teorie a metody sociální práce P. Hlaďozk 1/1/06 --
FF:PBB006Sociální politika D. Knotovázk 1/1/06 --
FF:PBB109Pedagogická diagnostika P. Hlaďoz 1/1/04 --
FF:PBB111Pedagogika volného času D. Knotováz 1/1/04 --
FF:PBB127Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů P. Novotnýz 1/1/04 --
30 kreditů