Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FF FBFAVpCZV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (dobíhající)
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)
Celoživotní plán programu lze realizovat i v kombinované formě studia viz celoživotní plán v kombinované formě.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 1. podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 2. ukončené středoškolské vzdělání (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 3. max. počet přijatých: 3 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 60 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty dle šablony.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření Ústavu filmu a audiovizuální kultury.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://fav.phil.muni.cz/, kde získáte bližší informace o Ústavu filmu a audiovizuální kultury.
 2. Podrobné údaje o studiu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24374-teorie-a-dejiny-filmu-a-audiovizualni-kultury.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 1/1/25 1-
FF:FAVBPa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 1-
FF:FAVBPa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 1-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí absolvovat předměty za minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVh024 -- 0/0- 1-
FF:FAVh053 -- 0/0- 1-
FF:FAVh054 -- 0/0- 1-
FF:FAVh055Pražská studia animovaného filmu 1945-1991 M. Večeřazk 0/2/05 1-
FF:FAVh056 -- 0/0- 1-
5 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 2-
FF:FAVBPa050Dějiny české kinematografie II Š. Jelínek Gmiterkovázk 8/0/05 2-
FF:FAVBPa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Jelínek Gmiterkovázk 0/2/05 2-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí absolvovat všechny tři povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 6/0/05 2-
FF:FAVh008Spiritualita ve filmu J. Blažejovskýzk 6/0/05 2-
FF:FAVhp4Virtuální výstava a prezentace výzkumných dat v digitálním prostředí M. Večeřazk 0/0/05 2-
15 kreditů