FF FBINMEkCZV Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

Úvodní informace / Pokyny

Bakalářský program Teorie interaktivních médií je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného kombinovaného studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat v rámci kombinované formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro kombinované studium bakalářského programu Teorie interaktivních médií. (Kombinované studium, je vyučováno ve speciálních konzultačních blocích, které se konají vždy v pátek 4x za semestr. Přesné termíny jsou zveřejňovány na začátku každého semestru.)
Celoživotní plán programu lze realizovat i v prezenční formě studia viz celoživotní plán v prezenční formě. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • celkový počet přijímaných uchazečů do obou forem CŽV je 40 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 60 kreditů typu povinných a povinně volitelných předmětů.
Celkem: 60 kreditů x 600,- Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování dvousemestrálního programu a zisk příslušného počtu kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření Ústavu hudební vědy.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému kombinovanému studiu se na základě elektronické žádosti uznávají absolvované předměty, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 • Nahlédněte na webové stránky https://music.phil.muni.cz/. Zde získáte bližší informace o Ústavu hudební vědy.
 • Podrobné údaje o studiu Teorie interaktivních médií najdete pod odkazem https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24621-teorie-interaktivnich-medii.
 • Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých předmětů můžete vyhledat podrobné anotace každého předmětu a informace o vyučujícím. U nabízených předmětů si všimněte také rozvrhového termínu předmětu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 • Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 • V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: https://music.phil.muni.cz/.
Případné dotazy můžete rovněž adresovat na garanta studia doc. PhDr. Martina Flašara, Ph.D. (e-mail flasar@phil.muni.cz).

Informace o období semestru
https://is.muni.cz/prihlaska/
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BK_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_013Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
30 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BK_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
FF:TIM_BK_014Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/0 80 hodin výuky/semestr.5 --
30 kreditů