PrF DPRP08 Římské právo
Název anglicky: Roman Law
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PrF DPRP_ Dějiny práva a římské právo

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je soubornou zkouškou ze všech předmětů vyučovaných v příslušné specializaci mimo světového jazyka. Student při zkoušce prokazuje hlubší teoretické znalosti v příslušném oboru a jeho širším vědním základě, způsobilost osvojovat si nové vědecké poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem je používat.
Součástí státní doktorské zkoušky i rozprava o zpracovaných a odevzdaných tezích disertační práce. Teze musí student předložit nejpozději s přihláškou ke státní doktorské zkoušce.
Další požadavky stanoví oborová komise příslušného studijního oboru.
Státní doktorskou zkoušku si student může registrovat nejprve v 6. a nejpozději v 8. semestru. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce podává písemně po splnění všech předmětů 1 až 6. semestru (včetně)

V disertační práci předkládá student výsledky, které získal v průběhu studia v programu. Práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
Podmínkou pro podání přihlášky je předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky nebo současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce – v tom případě se obhajoba a státní doktorská zkouška konají v jednom dni.
Termíny pro podání přihlášek k obhajobě disertační práce následující:

 • pro jarní semestr do 31. ledna předcházejícího podzimního semestru,

 • pro podzimní semestr do 30. června předcházejícího jarního semestru.


  Jako podmínka připuštění k obhajobě je dosažení počtu 5 publikačních výsledků (podrobné podmínky stanoví oborová rada).

 • Studijní a výzkumné povinnosti

  Výzkumné aktivity:

 • Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 65 % pracovní zátěže

 • Publikační činnost – sestává z minimálně 5 článků v časopisech či sbornících (případně z kapitol v monografiích) a tvoří 10 % pracovní zátěže

 • Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení seminářů či přípravě podkladů pro výuku – tvoří 5 % pracovní zátěže

 • Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na minimálně dvou konferencích

 • Zahraniční stáž – je součástí předmětu Internacionalizace, který si je student povinen zapsat v druhém až sedmém semestru studia. Zahraniční stáž může být nahrazena aktivním zapojením studenta na mezinárodním výzkumném projektu nebo aktivní účastí na zahraniční konferenci.


  Odborné předměty (celkem max. 20 % pracovní zátěže): jejich podrobný seznam viz studijní plán.
  Povinné a povinně volitelné předměty se člení do tří skupin:
  1. předměty celofakultního společného základu (celkem min. 12 kreditů);
  2. předměty oborové specializace (celkem min. 48 kreditů);
  3. ostatní předměty (celkem min. 180 kreditů).
  Rozdělení předmětů do skupin je uvedeno v příloze, která je vložena do Úřadovny.

 • Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

  V posledních deseti letech byly obhájeny např. tyto disertační práce:

 • Obrovská, Lucie: Otrok v římském právu, archiv: http://is.muni.cz/th/y8iwy/

 • Stará, Ivana: Rodina a její význam v římském právu, archiv: http://is.muni.cz/th/ghgzk/

 • Frýdek, Miroslav: Crimen maiestatis, archiv: http://is.muni.cz/th/nmkho/

 • Černoch, Radek: Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu, archiv: http://is.muni.cz/th/ab5lv/

 • Doporučený průchod studijním plánem

  Povinné předměty

  Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
  PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
  PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
  PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
  PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
  PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
  PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
  PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
  PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
  PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
  PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
  PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
  PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
  PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
  PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
  PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
  PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
  PrF:DO1DEPR01Historickoprávní metody J. Tauchenz 0/0/05 1-
  PrF:DO1RIPR02Prameny římského práva I. P. Salákz 0/0/03 1-
  PrF:DO2DEPR01Historickoprávní seminář I. J. Tauchenz 0/0/03 2-
  PrF:DO2RIPR02Prameny římského práva II. P. Salákz 0/0/03 2-
  PrF:DO2RIPR03Římské právo rodinné P. Salákz 0/0/02 2-
  PrF:DO3DEPR01Historickoprávní seminář II. J. Tauchenz 0/0/03 3-
  PrF:DO3RIPR02Římské právo věcné P. Salákz 0/0/02 3-
  PrF:DO3RIPR03Recepce římského práva I. P. Salákz 0/0/03 3-
  PrF:DO4DEPR01Historickoprávní seminář III. J. Tauchenz 0/0/03 4-
  PrF:DO4RIPR02Římské právo dědické P. Salákz 0/0/02 4-
  PrF:DO4RIPR03Recepce římského práva II. P. Salákz 0/0/03 4-
  PrF:DO5DEPR01Historickoprávní seminář IV. J. Tauchenz 0/0/03 5-
  PrF:DO5RIPR02Římské právo obligační P. Salákz 0/0/05 5-
  PrF:DO6DEPR01Historickoprávní seminář V. J. Tauchenz 0/0/03 6-
  PrF:DO6RIPR02Římské právo veřejné P. Salákz 0/0/05 6-
  PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
  PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
  PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
  PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
  PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
  PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
  PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
  PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
  PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
  226 kreditů

  Povinně volitelné předměty

  Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
  PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
  14 kreditů

  Volitelné předměty

  Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
  PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
  PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
  4 kredity