PrF MEEP06 Mezinárodní právo veřejné
Název anglicky: International Law
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PrF MEEP_ Mezinárodní a evropské právo

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je vykonávána z oboru mezinárodní právo veřejné v kontextu některých souvisejících institutů práva EU (suverenita, nadstátnost, mezinárodní smlouvy).. Má prokázat, že doktorand má dostatečný přehled o celém oboru a dovede se v něm dobře orientovat, včetně podrobnějších znalostí základních institutů. Při zkoušce jsou pokládány dvě obecnější otázky. Zkouška probíhá formou rozpravy, kdy doktorand nejprve zařazuje institut obsažený v otázce do celkového oborového kontextu a poté se k němu vyjadřuje podrobněji. Průběžné otázky zkoušejících mohou směřovat k širšímu kontextu, komparaci s jinými instituty apod. Hodnotí se nejen konkrétní znalosti, ale především celkový přehled doktoranda v rámci kontextu oboru. Proto nejsou před zkouškou k dispozici žádné zkušební otázky nebo okruhy, které by zkoušku degradovaly na odříkávání naučených položek.
Obhajoba disertační práce probíhá tak, že nejprve doktorand svou práci krátce uvede, případně i za pomocí powerpointové prezentace. Nejdůležitějším prvkem hodnocení je pracovní hypotéza a její potvrzení nebo vyvrácení v závěru. Pokud jde o celkové pojetí práce i jednotlivosti, doktorand odpovídá na dotazy a reaguje na připomínky uvedené v posudcích. Podle těchto kritérií je pak obhajoba hodnocena.

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže. Jednotlivé dílčí části práce jsou po vyjasnění jejího pojetí a konkrétního obsahu vypracovávány v dílčích kontrolovaných termínech.
Teze disertační práce jsou vypracovány v době, kdy jsou její obsah a pojetí již zcela ujasněny. Jejich obhajoba musí proběhnout nejpozději v 5. semestru, aby doktorand měl jistotu, že jeho úsilí se ubírá produktivním směrem.
Publikační činnost sestává minimálně z dvou článků v impaktovaných nebo obdobně hodnocených vědeckých časopisech, tvoří 10 % pracovní zátěže. Doktorand takto zpravidla publikuje části své disertační práce.
Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se má podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže)
Doktorand má absolvovat zahraniční stáž v celkém minimálním rozsahu 3 měsíce za celé studium.
Doktorand je povinen účastnit se s příspěvkem na minimálně jedné mezinárodní konferenci
Povinné a povinně volitelné předměty se člení do tří skupin:
1. předměty celofakultního společného základu (celkem min. 12 kreditů);
2. předměty oborové specializace (celkem min. 48 kreditů);
3. ostatní předměty (celkem min. 180 kreditů).
Rozdělení předmětů do skupin je uvedeno v příloze, která je vložena do Úřadovny.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Možnosti přezkumu rozhodčích nálezů v mezinárodním právu
Přístup EU k Evropské úmluvě o lidských právech
Výhrady k mezinárodním smlouvám o lidských právech
Secese v mezinárodním právu (se zaměřením na Kosovo a Krym)
Uznání státu v mezinárodním právu
Mezinárodněprávní ochrana duševního vlastnictví (Dohoda TRIPS v souvislostech WTO)
Obyčejová normotvorba v současnosti

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1MPV01Vztah mezinárodního práva a práva EU - autonomie práva EU V. Týčz 0/0/04 1-
PrF:DO1MPV02Mezinárodní právo veřejné – prameny, subjekty, suverenita a subjektivita V. Týčz 0/0/04 1-
PrF:DO2MPV01Právo mezinárodních organizací (klasická a nadstátní organizace) V. Týčz 0/0/04 2-
PrF:DO2MPV02Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva K. Uhlířováz 0/0/04 2-
PrF:DO3MPV01Vynutitelnost a sankce v mezinárodním právu a právu EU K. Uhlířováz 0/0/04 3-
PrF:DO3MPV02Mezinárodní právo veřejné - odpovědnost, vynutitelnost, použití síly Z. Novýz 0/0/04 3-
PrF:DO4MPV01Právo mezinárodních smluv V. Týčz 0/0/04 4-
PrF:DO4MPV02Řešení sporů v mezinárodním právu Z. Novýz 0/0/04 4-
PrF:DO5MPV01Interpretace v mezinárodním právu a právu EU D. Sehnálekz 0/0/04 5-
PrF:DO6MPV01Ochrana základních práv v mezinárodním a unijním měřítku K. Uhlířováz 0/0/04 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
218 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOPVPV01Právo vnějších vztahů státu (diplomatické a konzulární) V. Týčz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV02Zvláštní územní režimy v mezinárodním právu Z. Novýz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV03Mezinárodní ekonomické právo Z. Novýz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV04Mezinárodní právo humanitární a trestní K. Uhlířováz 0/0/04 --
PrF:DOPVPV05Duševní vlastnictví v mezinárodním právu a v právu EU R. Charvátz 0/0/04 --
20 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity