PdF DTVGP02 Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-TVGP Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Státní doktorská zkouška se řídí pravidly Studijního a zkušebního řádu MU (http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations). Skládá se z ústní zkoušky a z obhajoby disertační práce, obě části zkoušky probíhají v jednom dni. Uchazeči a uchazečky musí prokázat odbornou orientaci a schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru a obhájit disertační práci. Obsah ústní zkoušky je vymezen tematickými okruhy převážně z oblasti teorie výtvarné výchovy s výraznými přesahy k filozofii i dějinám umění. Uchazeči a uchazečky musí prokázat schopnost reflexe získaných znalostí. Při obhajobě disertační práce po úvodním představení hlavního přínosu reagují uchazeči na dva oponentské posudky, z nichž minimálně jeden musí být od externích odborníků, a vedou s komisí odbornou rozpravu. Doporučený minimální rozsah disertační práce je 150 normostran, tj. 270 000 znaků včetně mezer, formálně se řídí citační normou APA nebo ČSN ISO 690.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní a výzkumné povinnosti v průběhu studia
Během standardní doby studia je vyžadováno splnění níže uvedených odborných aktivit směřujících k rozvoji jeho akademických dovedností. Informace o jednotlivých výkonech studující průběžně vkládají do Informačního systému MU, kontrolu provádí školitel po každém semestru. Podrobné upřesnění včetně harmonogramu uvádí předpis „Standardy KVV…“ https://www.ped.muni.cz/kvv/archiv/content_cz/dsp_standardy_kvv_2019.pdf

1. Účast na povinných seminářích a přednáškách pro doktorské studium, stejně jako na seminářích povinně volitelných.
2. Jedna publikovaná studie, u níž je doktorand hlavním autorem, případně jedním z nejvýše trojice autorů, v časopise (sborníku) zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS.
3. Jedna studie publikovaná v časopise zařazeném v databázi ERIH nebo v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
4. Nejméně jedna publikovaná kapitola či dílčí studie v odborné knize nebo výtvarném katalogu.
5. Další texty v odborném tisku mimo databáze a texty popularizující.
6. Aktivní účast na konferenci (2x domácí a 1x zahraniční během celého studia)
7. Studijní pobyt v odborné zahraniční instituci v rozsahu 31 dnů.
8. Aktivní účast při řešení projektů specifického výzkumu a podíl na výzkumných úkolech tematicky vymezených katedrou.
9. Výuková činnost: praktická i teoretická výuka na katedře výtvarné výchovy v oborech odpovídajících vzdělání a kompetencím doktoranda.
10. Další odborná činnost dle potřeby katedry výtvarné výchovy – například organizace konferencí, vedení studentských projektů, kurátorství a organizace výstav a workshopů.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Návrh tematických okruhů a témat disertačních prací
A/ Integrativní role výtvarné výchovy v kontextu intermediality tvorby
(doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.)

B/ Mezi uměním a expresívní terapií
(doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.)
1) Expresivita v kontextech výtvarného umění a terapie
2) Resocializační kvality expresivního vyjadřování v mezioborových umělecko-pedagogických projektech

C/ Zprostředkování umění a teoretické kontexty galerijní pedagogiky
(prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.)
1) Aktuální teoretické modely intepretace výtvarného díla
2) Veřejný diskurs výtvarného umění

D/ Akční umění a procesualita v teorii a praxi výtvarné pedagogiky
(doc. Mgr. Vladimír Havlík)
1. Interpretace proměn akčního umění v současnosti

E) Prostorová tvorba
(školitel doc. Jiří Sobotka, ak. soch.)
1) Totální prostory – instalace a instalování
2) Jazyk a kód současné pop kultury (vysoké versus nízké)

F) Teorie výtvarné pedagogiky se zaměřením na rozvoj kreativity
(školitelka doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.)


Výběr obhájených témat za posledních pět let
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/mrbgj/

Mgr. Martina Želazková, Ph.D.: Specifika výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu na všeobecném gymnáziu: Průniky teorie a praxe. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/hhavy/

Mgr. Táňa Šedová, Ph.D.: Specifika veřejných muzeí výtvarného umění a jejich role v procesu komunikace s veřejností. Nástin situace v České republice a její srovnání s rakouským a německým prostředím. 2015 https://is.muni.cz/auth/th/ljyy5/

Mgr. Jitka Burdová, Ph.D.: Čtení o umění pro děti. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/aynaf/

Mgr. et Mgr. Jan Charvát, Ph.D.: Elektronická média v muzejní a galerijní praxi. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/q51tn/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Předmět Příprava disertační práce si zapisují studenti 8 x, celkem tedy splní 120 kreditů. Předmět Odborná orientace v oboru si studenti zapisují 8 x, celkem tedy splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TGC001Příprava disertační práce R. Horáčekk 0/0/0120*8 --
PdF:TGC002Odborná orientace v oboru R. Horáčekk 0/0/040*8 --
PdF:TGC003Metodologie vědecké práce I H. Stehlíková Babyrádovák 0/0/010 1-
PdF:TGC004Metodologie vědecké práce II R. Horáčekk 0/0/010 2-
PdF:TGC005Umění 20. století R. Horáčekzk 0/0/09 3-
PdF:TGC006Výtvarná pedagogika – teorie a výzkum H. Stehlíková Babyrádovázk 0/0/010 6-
PdF:TGC007Výzkumný pobyt v zahraničí R. Horáčekz 0/0/0 stáž.10 --
1329 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti si volí z nabídky povinně volitelných předmětů minimálně 4 předměty, v celkové hodnotě 24 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TGC008Zprostředkování umění R. Horáčekzk 0/0/06 --
PdF:TGC009Expresivní techniky v intermediálním projevu H. Stehlíková Babyrádovázk 0/0/06 --
PdF:TGC010Performativní aspekty v současném umění a v umělecké výchově V. Havlíkzk 0/0/06 --
PdF:TGC011Společenský kontext výchovy uměním B. Rozbořilzk 0/0/06 --
PdF:TGC012Akademické psaní pro doktorské studium s výtvarným zaměřením Z. Fišerzk 0/0/06 --
PdF:TGC013Sémiotické aspekty umění M. Sedláčekzk 0/0/06 --
36 kreditů

Povinně volitelné předměty – jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RCSZ_AJC1Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/2/07 5-
PdF:RCSZ_FJC1Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 K. Sedláčkovázk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:RCSZ_NJC1Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:RCSZ_RJC1Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 M. Ševečkovázk 0/0/0 konzultace.7 5-
28 kreditů