FF FDETkJ Etnologie
Název anglicky: Etnology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-ET_ Etnologie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Student složí státní zkoušku do konce čtvrtého ročníku studia v případě, že splnil všechny své studijní povinnosti.
Pro obhajobu disertační práce je třeba odevzdat disertační spis v rozsahu 240 až 360 tisíc znaků, teze disertační práce a připravit si prezentaci sumarizující výzkumný projekt završený disertační prací práce v délce 10–15 minut. Obhajoba probíhá před oborovou komisí.
Státní doktorská zkouška se skládá z obhajoby dizertační práce a z odpovědí studenta na otázky zadávané z širších tematických okruhů (1. metodologie oboru; 2. historiografie oboru; 3. reálie historických forem tradiční kultury, jejích současných forem a problematiky etnických procesů a identit). Státní zkouška ověřuje schopnost studenta podílet se na odborné rozpravě v rámci aktuálního oborového diskurzu a jeho potenciál orientovat se v teoreticko-metodologických konceptech uplatňovaných v oboru a reáliích, jimž se etnologie věnuje.

Studijní a výzkumné povinnosti

Povinností studenta je systematická práce na vlastním vědeckém projektu (disertační práce). V disertační práci předkládá originální výsledky vlastního výzkumu. Práce musí doložit jeho odborné kompetence k realizaci, zpracování a prezentaci výsledků etnologického výzkumu a jeho patřičného metodologického zakotvení.
Školitel řídí odbornou přípravu studenta, v rámci konzultací inspiruje a metodicky směřuje jeho aktivity v oblasti pramenného studiu a terénního výzkumu, v rámci textové přípravy a tvorby tezí i vlastní disertační práce.
V rámci společného základu student doktorského studia absolvuje dva jednosemestrální předměty z filozofie a vybraný cizí jazyk.
Doktorand musí v průběhu studia všechny předměty zahrnuté do kategorie Povinné předměty (v jejich rámci je 145 kreditů svázáno s přípravou a realizací doktorské práce), do minimálního počtu 240 kreditů za celé studium pak volí z nabídky povinně volitelných předmětů (nejméně však 20 kreditů). V rámci předmětu Doktorský seminář jednou v průběhu svého studia (zpravidla v 6. nebo 7. semestru) přednese teze svého výzkumného projektu a dílčí výsledky v pokročilém stavu (rozsah 20–30 minut).
Student doktorského studia absolvuje v rámci povinných předmětů a po konzultaci se školitelem zahraniční pobyt, rozvíjí svou publikační činnost a účastní se domácích i zahraničních konferencí.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

OBHÁJENÉ DISERTAČNÍ PRÁCE:

Martina Hanáková: Busking v České republice
Archiv: http://is.muni.cz/th/br800/
Petra Hrbáčová: Tradiční tkalcovství na Horňácku. Historicko-sociální a technologické kontexty
Archiv: http://is.muni.cz/th/gnuqg/
Ingrid Pauknerová: Proměna vesnického společenství v období kolektivizace
Archiv: http://is.muni.cz/th/q8fz4/
Oto Polouček: Sociokulturní proměny moravského venkova ve druhé polovině dvacátého století s důrazem na formy sdružování a společenský život
Archiv: http://is.muni.cz/th/u8g4e/
Jan Semrád: Lesná. Panelové sídliště ve 20. a 21. století
Archiv: http://is.muni.cz/th/t033b/
Aleš Smrčka: Tradiční horský transport v Krkonoších, na Šumavě a v Beskydech Archiv: http://is.muni.cz/th/ua7ur/
Tomáš Truchlík: Procesy zmien v odevnej kultúre v obciach Štiavnik a Veľké Rovné prebiehajúcich od druhej polovice 19. storočia do 60. rokov 20. storočia
Archiv: http://is.muni.cz/th/v0xsu/
Eva Kuminková: Procesy vývoje a změn jevů nehmotné tradiční kultury v souvislosti se snahami o jejich ochranu a revitalizaci
Archiv: http://is.muni.cz/th/uafkx/
Roman Malach: Pověrečné představy a tradiční způsoby ochrany domu a hmotných statků
Archiv: http://is.muni.cz/th/kq9fd/
Barbora Navrátilová: Kapitoly z každodenního života ve vybraných zemích Balkánu
Archiv: http://is.muni.cz/th/lnwwd
Eva Šipöczová: Súčasný prozaický folklór ako reakcia na spoločenské a politické udalosti
Archiv: http://is.muni.cz/th/uh7hh/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student si v průběhu studia postupně zapisuje všechny povinné předměty A) související s posilováním odborných kompetencí studentů; B) jsou bezprostředně spojeny s přípravou a odevzdáním disertační práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETDDPDisertační práce A. Křížováz 0/025 --
FF:ETDDSDoktorský seminář A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDKZP1Zahraniční pobyt 1 A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDKZP2Zahraniční pobyt 2 A. Křížováz 0/0/05 --
FF:ETDKZP3Zahraniční pobyt 3 A. Křížováz 0/0/05 --
FF:ETDOPU1Odborná publikace 1 A. Křížováz 0/0/015 --
FF:ETDOPV1Odborná prezentace výzkumu 1 A. Křížováz 0/0/015 --
FF:ETDPSVPramenné studium a terénní výzkum A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDTDPTeze disertační práce A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDTPRTextová příprava A. Křížováz 0/05 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
120 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETDASAkademická stáž A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDEPEtnologické praktikum A. Křížováz 0/015 --
FF:ETDJCOJiná činnost v oboru A. Křížováz 0/05 --
FF:ETDOPIIOdborná publikace 2 A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDOPV2Odborná prezentace výzkumu 2 A. Křížováz 0/0/010 --
FF:ETDSZKKrátkodobá stáž v zahraničí A. Křížováz 0/0/05 --
55 kreditů

Jazyková příprava

Nutno absolvovat jeden předmět podle výběru studenta.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
25 kreditů