PdF TAGE02 Theory of Art and Gallery Education
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-TAGE Theory of Art and Gallery Education

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Státní doktorská zkouška se řídí pravidly Studijního a zkušebního řádu MU (http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations). Skládá se z ústní zkoušky a z obhajoby disertační práce, obě části zkoušky probíhají v jednom dni. Uchazeči a uchazečky musí prokázat odbornou orientaci a schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru a obhájit disertační práci. Obsah ústní zkoušky je vymezen tematickými okruhy převážně z oblasti teorie výtvarné výchovy s výraznými přesahy k filozofii i dějinám umění. Uchazeči a uchazečky musí prokázat schopnost reflexe získaných znalostí. Při obhajobě disertační práce po úvodním představení hlavního přínosu reagují uchazeči na dva oponentské posudky, z nichž minimálně jeden musí být od externích odborníků, a vedou s komisí odbornou rozpravu. Doporučený minimální rozsah disertační práce je 150 normostran, tj. 270 000 znaků včetně mezer, formálně se řídí citační normou APA nebo ČSN ISO 690.

Studijní a výzkumné povinnosti

Studijní a výzkumné povinnosti v průběhu studia
Během standardní doby studia je vyžadováno splnění níže uvedených odborných aktivit směřujících k rozvoji jeho akademických dovedností. Informace o jednotlivých výkonech studující průběžně vkládají do Informačního systému MU, kontrolu provádí školitel po každém semestru. Podrobné upřesnění včetně harmonogramu uvádí předpis č. 5/2019 Standardní požadavky na studium a výsledky studentů v doktorských studijních programech na Pedagogické fakultě MU a „Standardy KVV…“ https://www.ped.muni.cz/kvv/archiv/content_cz/dsp_standardy_kvv_2019.pdf

1. Účast na povinných seminářích a přednáškách pro doktorské studium, stejně jako na seminářích povinně volitelných.
2. Jedna publikovaná studie, u níž je doktorand hlavním autorem, případně jedním z nejvýše trojice autorů, v časopise (sborníku) zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS.
3. Jedna studie publikovaná v časopise zařazeném v databázi ERIH nebo v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a jedna v ostatních odborných časopisech.
4. Nejméně jedna publikovaná kapitola či dílčí studie v odborné knize nebo výtvarném katalogu.
5. Další texty v odborném tisku mimo databáze a texty popularizující.
6. Aktivní účast na konferenci (2x domácí a 1x zahraniční během celého studia)
7. Studijní pobyt v odborné zahraniční instituci v rozsahu 7 týdnů.
8. Aktivní účast při řešení projektů specifického výzkumu a podíl na výzkumných úkolech tematicky vymezených katedrou.
9. Výuková činnost: praktická i teoretická výuka na katedře výtvarné výchovy v oborech odpovídajících vzdělání a kompetencím doktoranda (rozsah 150 hodin za celé studium).
10. Další odborná činnost dle potřeby katedry výtvarné výchovy – například organizace konferencí, vedení studentských projektů, kurátorství a organizace výstav a workshopů.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Návrh tematických okruhů a témat disertačních prací
A/ Integrativní role výtvarné výchovy v kontextu intermediality tvorby
(doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.)

B/ Mezi uměním a expresívní terapií
(doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.)
1) Expresivita v kontextech výtvarného umění a terapie
2) Resocializační kvality expresivního vyjadřování v mezioborových umělecko-pedagogických projektech

C/ Zprostředkování umění a teoretické kontexty galerijní pedagogiky
(prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.)
1) Aktuální teoretické modely intepretace výtvarného díla
2) Veřejný diskurs výtvarného umění

D/ Akční umění a procesualita v teorii a praxi výtvarné pedagogiky
(doc. Mgr. Vladimír Havlík)
1. Interpretace proměn akčního umění v současnosti

E) Prostorová tvorba
(školitel doc. Jiří Sobotka, ak. soch.)
1) Totální prostory – instalace a instalování
2) Jazyk a kód současné pop kultury (vysoké versus nízké)

F) Teorie výtvarné pedagogiky se zaměřením na rozvoj kreativity
(školitelka doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.)


Výběr obhájených témat za posledních pět let
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/mrbgj/

Mgr. Martina Želazková, Ph.D.: Specifika výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu na všeobecném gymnáziu: Průniky teorie a praxe. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/hhavy/

Mgr. Táňa Šedová, Ph.D.: Specifika veřejných muzeí výtvarného umění a jejich role v procesu komunikace s veřejností. Nástin situace v České republice a její srovnání s rakouským a německým prostředím. 2015 https://is.muni.cz/auth/th/ljyy5/

Mgr. Jitka Burdová, Ph.D.: Čtení o umění pro děti. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/aynaf/

Mgr. et Mgr. Jan Charvát, Ph.D.: Elektronická média v muzejní a galerijní praxi. 2019 https://is.muni.cz/auth/th/q51tn/

Doporučený průchod studijním plánem

Required courses

Students are expected to enrol in the course Work on the Doctoral Thesis 8 x, 120 credits in total. Students are expected to enrol in the course Professional Orientation in the Field of Study 8 x, 40 credits in total.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TGA001Preparation of Dissertation R. Horáčekk 0/0/0120*8 --
PdF:TGA002Profesional Orientation in the Field of Study R. Horáčekk 0/0/040*8 --
PdF:TGA003Methodology of Scientific Work I H. Stehlíková Babyrádovák 0/0/010 1-
PdF:TGA004Methodology of Scientific Work II R. Horáčekk 0/0/010 2-
PdF:TGA005Art of the 20th Century R. Horáčekzk 0/0/09 3-
PdF:TGA006Art Education – Theory and Research H. Stehlíková Babyrádovázk 0/0/010 6-
PdF:TGA007Research Internship Abroad R. Horáčekz 0/0/0 stáž.8 --
1327 kreditů

Selective courses

Students choose at least 4 courses from the offer of compulsory optional courses, with a total value of 24 credits.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TGA008Mediation of Art R. Horáčekzk 0/0/06 --
PdF:TGA009Expressive Techniques in Intermedia Creation H. Stehlíková Babyrádovázk 0/0/06 --
PdF:TGA010Performative Aspects in Contemporary Art and Artistic Education V. Havlíkzk 0/0/06 --
PdF:TGA011Social Context of Art Education B. Rozbořilzk 0/0/06 --
PdF:TGA012Academic Writing for Doctoral Program with an Artistic Focus Z. Fišerzk 0/0/06 --
PdF:TGA013Semiotic Aspects of Art M. Sedláčekzk 0/0/06 --
36 kreditů