FF FDSJkJ Slovanské jazyky
Název anglicky: Slavonic Languages
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-SJ_ Slovanské jazyky

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Doktorská zkouška a obhajoba probíhají v různých termínech. Doktorskou zkoušku je student povinen složit nejpozději do konce 7. semestru studia.

Doktorská zkouška je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci, z nichž alespoň dva jsou externí. Doktorand si po konzultaci se školitelem a oborovou komisí zvolí nejméně měsíc před konáním zkoušky tři okruhy témat, z nichž se jen jedno může čátečně vztahovat k tématu dizertace. Okruhy rozšiřují specializační zaměření doktoranda a jsou zaměřeny především na orientaci v oboru a na schopnost argumentace. Otázky se týkají jednotlivých oblasti
vědecké přípravy v synchronní a diachronní slovanské jazykovědě.

Obhajoba doktorské práce. Doktorská práce je posouzena dvěma odborníky, z nichž alespoň jeden musí být externí. Obhajoba je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci, z nichž alespoň dva jsou externí.

Studijní a výzkumné povinnosti

Standardní doba studia v programu je 4 roky (8 semestrů). Pro připuštění k obhajobě doktorské disertace a ukončení studia musí doktorand v kreditovém systému studia získat celkem nejméně 240 kreditů za úspěšné absolvování povinných (175 kreditů), povinně volitelných (35 kreditů) a výběrových (30 kreditů) předmětů.

Povinné studijní aktivity jsou pro všechny studenty v programu společné a vedle obecných a teoretických kurzů zahrnují vlastní badatelskou a tvůrčí činnost studenta a její prezentaci. Mezi povinné předměty jsou zařazeny i kurzy Filozofie pro doktorské studium (PHDZ1) a Anglický jazyk pro doktorské studium (CJV_D_A). Povinnou součástí studia je pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci zvolené s ohledem na disertační téma a umožňující konzultace se zahraničními odborníky a rešerše aktuální odborné literatury (povinný předmět SLJAP08 Zahraniční studijní stáž I). Zahraniční pobyt může být realizován jak jednorázově v celku, tak (zejména v případě kombinovaného studia) formou několika kratších pobytů o celkové délce nejméně tří měsíců (90 dnů).
Se závěrem studia souvisejí povinné předměty Teze disertační práce (SLJAP10) a Disertační práce (SLJAP11). Další povinné předměty jsou zaměřeny na odbornou přípravu studenta: Obecná metodologie (SLJAP01), Doktorský seminář (SLJAP02, opakovaně v lichých semestrech) a Specializační seminář (SLJAP03, opakovaně v sudých semestrech studia).
Vlastní tvůrčí činnost studenta a její prezentace zastupují povinné předměty Publikace odborné studie (SLJAP04), Recenze v odborném periodiku (SLJAP05), Vystoupení na zahraniční konferenci (SLJAP06), Vystoupení na konferenci v ČR/SR (SLJAP07) a Grantový projekt (SLJAP08). Teoretické kurzy jsou mezi povinnými předměty zastoupeny předmětem Charakteristika slovanských jazyků (SLJAT02). Povinnou součástí studia je také výuka odborného předmětu (SLJAV05) pro posluchače bakalářského nebo magisterského studia slavistických studijních programů souvisejícího s odborným zaměřením doktoranda, případně vedení závěrečné práce v bakalářském nebo magisterském studiu slavistických studijních programů.

V rámci povinně volitelných předmětů, které jsou vždy specifikovány v individuálním studijním plánu studenta, si doktorand volí s ohledem na zaměření disertační práce a po poradě se školitelem další dva teoretické předměty ze dvou bloků, přičemž z každého bloku si vybírá nejméně jeden ze tří předmětů: v bloku metodologických předmětů jsou nabízeny kurzy Obecná jazykověda (SLJAT01), Moderní lingvistické směry (SLJAT03) a Kritická diskurzivní analýza (SLJAT04), z oborově specializačních předmětů si pak doktorand podle jazykového a areálového zaměření disertace vybírá z kurzů Synchronní konfrontace východoslovanských jazyků a češtiny (SLJAT05), Synchronní konfrontace západoslovanských jazyků (SLJAT06) a Synchronní konfrontace jihoslovanských jazyků a češtiny (SLJAT07). K povinně volitelným předmětům patří také Další cizí jazyk (vedle povinné angličtiny) podle výběru studenta (Francouzský/Německý/Ruský/Španělský jazyk pro doktorské studium nebo další slovanský jazyk, s výjimkou jazyka vystudovaného oboru nebo jazyka mateřského).

Zbývajících 40 kreditů student získá (podle dohody se školitelem) z nabídky výběrových předmětů, v níž se nachází mj. další publikační činnost, vystoupení na konferenci, další zahraniční studijní stáž či grantová činnost.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Lingvistická analýza politického jazyka v předvolebních kampaních v Bulharsku, Česku, Chorvatsku a Srbsku. (https://is.muni.cz/th/y7jq9/)

Sopostaviteľnyj analiz vybrannych sintaksičeskich terminov v russkom i češskom jazykach. (https://is.muni.cz/th/pprre/)

Rusko-česká textová a jazyková ekvivalence propriálního lexika. (https://is.muni.cz/th/en8dp/)

Sémantika slovesného vidu v bulharštině a češtině z pohledu formální sémantiky. (https://is.muni.cz/th/be7bc/)

Podobieństwa i różnice między językiem polskim i czeskim w aspekte nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawód. (https://is.muni.cz/th/rt5r8/)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Předměty SLJAP02 Doktorský seminář (5 kreditů) a SLJAP03 Specializační seminář (5 kreditů) student opakovaně zapisuje i ve 2. a 3./4. roce studia, za každý z nich tedy celkem získá 15 kreditů. Předmět SLJAP04 Publikace odborné studie (10 kreditů) student zapisuje nejméně dvakrát v průběhu studia (celkem 20 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:SLJAP01Obecná metodologie J. Gazdak 0/0/0 2 výukové bloky na začátku a na konci semestru.5 --
FF:SLJAP02Doktorský seminář J. Gazdaz 0/0/0 3x za studium.5*3 --
FF:SLJAP03Specializační seminář J. Gazdaz 0/0/0 3x za studium.5*3 --
FF:SLJAP04Publikace odborné studie E. Krejčováz 0/0/0 2x za studium.10*2 --
FF:SLJAP05Recenze v odborném periodiku P. Krejčíz 0/0/010 --
FF:SLJAP06Vystoupení na zahraniční konferenci P. Krejčíz 0/0/015 --
FF:SLJAP07Vystoupení na konferenci v Česku/na Slovensku P. Krejčíz 0/0/010 --
FF:SLJAP08Zahraniční studijní stáž I J. Gazdaz 0/0/0 1 semestr.10 --
FF:SLJAP09Grantový projekt E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:SLJAP10Teze disertační práce J. Gazdaz 0/0/05 --
FF:SLJAP11Disertační práce J. Gazdaz 0/0/025 --
FF:SLJAT02Charakteristika slovanských jazyků E. Krejčovázk 0/0/010 --
FF:SLJAV05Výuka odborného předmětu J. Gazdaz 0/0/010 --
170 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia získá povinně

  • 30 kreditů za teoretické předměty,
  • 10 kreditů za předměty jazykové kompetence
  • a 30 kreditů za výběrové předměty.

Teoretické předměty

Student musí během studia získat alespoň 30 kreditů za absolvování povinně volitelných teoretických předmětů z nabídky programu.

A. Obecně metodologické kurzy

Student musí během studia absolvovat alespoň jeden kurz (15 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLJAT01Obecná jazykověda J. Gazdazk 0/0/015 --
FF:SLJAT03Moderní lingvistické směry J. Gazdazk 0/015 --
FF:SLJAT04Kritická diskurzivní analýza J. Gazdazk 0/015 --
45 kreditů
B. Oborové teoretické kurzy

Student musí během studia absolvovat alespoň jeden kurz (15 kreditů) podle jazykově areálového zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLJAT05Synchronní konfrontace východoslovanských jazyků a češtiny J. Gazdazk 0/015 --
FF:SLJAT06Synchronní konfrontace západoslovanských jazyků E. Krejčovázk 0/0/015 --
FF:SLJAT07Synchronní konfrontace jihoslovanských jazyků a češtiny P. Krejčízk 0/0/015 --
45 kreditů

Jazyková kompetence

Student musí získat 5 kreditů za zkoušku z anglického jazyka a dalších 5 kreditů za zkoušku dalšího cizího jazyka, a to buď světového nebo slovanského, ovšem ne takového, z nějž složil magisterskou státní závěrečnou zkoušku či je jeho mateřským jazykem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
5 kreditů
Další cizí jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:SLJACJDalší slovanský jazyk J. Gazdazk 0/0/0 samostudium, konzultace.5 --
25 kreditů

Výběrové předměty

Student musí během studia získat alespoň 30 kreditů za absolvování předmětů z nabídky volitelných předmětů programu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLJAV01Publikace odborné studie (zahraniční) E. Krejčováz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.15 --
FF:SLJAV02Publikace odborné studie (domácí) E. Krejčováz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.10 --
FF:SLJAV03Příspěvek na konferenci P. Krejčíz 0/0/05 --
FF:SLJAV04Recenzní činnost P. Krejčíz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.5 --
FF:SLJAV06Zahraniční studijní stáž II J. Gazdaz 0/0/0 1 semestr.10 --
FF:SLJAV07Odborná monografie P. Krejčíz 0/0/025 --
FF:SLJAV08Grantová činnost E. Krejčováz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.10 --
FF:SLJAV09Další činnost v oboru J. Gazdaz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.5 --
85 kreditů