FF FDTDDFkJ Divadelní a filmová studia
Název anglicky: Theatre and Film Studies
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-TDDF_ Divadelní a filmová studia

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška má prokázat schopnost studenta kriticky, samostatně a na vysoké odborné úrovni pojednat zadanou odbornou problematiku
reagovat v~diskusi a věcně argumentovat, použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v~odborné polemice vynikající znalosti faktografické a metodologické.

Kandidát si ke zkoušce připraví výklad tří teoreticko-metodologických a/nebo historických konceptů z~oboru. Témata stanovuje student v~součinnosti se školitelem, zpracuje je ve formě tezí, zkouška se pak realizuje formou rozpravy nad těmito tezemi. Státní zkouška by měla být složena v 6. nebo 7. semestru studia.

Obhajoba disertační práce probíhá jako standardní vědecká diskuse, její témata se odvíjí od otázek a problémů pojmenovaných v posudcích. Student má prokázat původnost svého výzkumu, schopnost vyrovnat se s námitkami a vést rozpravu. K obhajobě disertační práce je student připuštěn po splnění všech studijních povinností.

Studijní a výzkumné povinnosti

Práce na vlastním výzkumu a disertační práci tvoří nejpodstatnější položku studia (zhruba 60 procent). Minimální úroveň dalších povinností je vymezena povinnými předměty, další moduly, pak umožňují studentům se specializovat.

Odborné předměty ve společném základu obsahují Metodologický seminář a kurz Akademických dovedností. Minimální povinnosti dále zahrnují publikaci v odborné studie v českém a světovém jazyce v recenzovaném časopise, vystoupení na konferenci, pedagogickou asistenci a samostatnou výuku v rozsahu jednoho semestru.

V rámci specializace má student dále možnost rozšiřovat své zkušenosti jak kontaktem s reprezentanty z praxe, tak další prezentací výzkumu, výukou (vlastní přednáškovou činností nebo vedením studentských prací), atp.

Povinnou standardní součástí studia je zahraniční stáž v minimální délce jednoho měsíce a dále stáž v praxi také v rozsahu 30 dnů.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAF01Disertační seminář 1 - 4 D. Drozdz 0/2/040 1-
FF:DAF02Disertační seminář 5 - 8 D. Drozdz 0/2/080 5-
FF:DAF03Metodologický seminář D. Drozdz 0/2/05 1-
FF:DAF04Akademické dovednosti D. Drozdz 0/2/05 1-
FF:DAF05Publikační praxe - článek v časopise P. Skopalz 0/2/02 3-
FF:DAF06Publikační praxe - odborná studie P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF07Publikační praxe ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF08Prezentace na konferenci ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF09Pedagogická asistence D. Drozdz 0/2/03 3-
FF:DAF10Pedagogická praxe D. Drozdz 0/2/05 3-
FF:DAF11Praxe v oboru P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 2-
FF:DAF12Zahraniční stáž P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 3-
FF:DAF13Státní závěrečná zkouška D. DrozdSDzk 0/2/010 6-
FF:DAF14Disertační práce D. Drozdzk 0/2/010 8-
195 kreditů

Dramatická kultura a performativita

Kurzy vyučované odborníky z praxe a kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE003Guest Lecturer Course 03 (Christian Neuhuber) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE004Guest Lecturer Course 4 D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISQ023Kurz odborníka z praxe - Divadelní dramaturgie D. Drozdk 0/0/05 --
FF:DISQ024Kurz odborníka z praxe - Archivní dokumentace divadelního artefaktu D. Drozdk 0/0/05 --
FF:DISQ025Kurz odborníka z praxe - Produkce divadelní inscenace D. Drozdk 0/0/05 --
FF:DISQ026Kurz odborníka z praxe - Dokumentace terénního výzkumu veřejné události D. Drozdk 0/0/05 --
41 kreditů

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAF15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAF16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAF17Organizační praxe D. Drozdz 0/2/05 --
15 kreditů

Tematické přednášky a semináře

V rámci tohoto bloku si student(ka) po dohodě se školitelem zapisuje fakultou aktuálně nabízené kurzy, které prohlubují teoreticko-metodologické zázemí oboru. Student(ka) volí předměty ze svého či příbuzného oboru. Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Audiovizuální kultura a společnost

Kurzy vyučované odborníky z praxe a kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz079Film, Politics and Propaganda in the Second World War P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAV223Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/05 --
FF:FAV303Filmové právo M. Večeřazk 2/0/05 --
40 kreditů

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAF15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAF16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAF17Organizační praxe D. Drozdz 0/2/05 --
15 kreditů