FF FBRLSpHKR Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Classical Greek language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-RLS Řecká a latinská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.
Studijní plán se skládá z povinných a povinně volitelných předmětů. Studenti musí splnit všechny povinné předměty v celkové hodnotě 97 kreditů. Do tohoto počtu se započítává také 10 kreditů za Seminář bakalářské práci I s II. Dále si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby získali nejméně 8 kreditů.
 
Typ předmětu Kredity
Povinné 97
Povinně volitelné 8
Společný univerzitní základ 15
Celkem 120

Četba

Ke studijním povinnostem patří také četba vybraných děl klasických autorů v originále a vybraných děl antické a středověké literatury v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Četba v originále

 • Xenofón. O Kýrově vychování (povinné předměty).
 • Platón. Obrana Sókrata, Symposion (povinné předměty, bakalářská zkouška), Faidón (povinné předměty).
 • Sofoklés. Antigona (povinné předměty), Král Oidipús (bakalářská zkouška).

Četba v překladu

Díla jsou rozdělena podle semestrů. S jejich znalostí se počítá také u bakalářské zkoušky.

1. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi

 • Aischylos: Oresteia;
 • Alkmán: Partheneion z Louvru;
 • Aristofanés: Jezdci; Oblaka; Žáby; Ženský sněm nebo Lysistraté; Ptáci;
 • Aristotelés: Poetika;
 • Batrachomyomachiá (Válka žab a myší);
 • Eurípidés: hry ze svazku antické knihovny č. 39 (Alkéstis; Médeia; Trójanky; Élektrá; + satyrské drama Kyklóp); Eurípidés: hry ze svazku antické knihovny č. 54 (Hippolytos; Ífigeneia v Tauridě) a č. 57 (Héraklés; Ión; Bakchantky);
 • Hérodotos: Dějiny I, VII–IX;
 • Hésiodos: Theogoniá (Zrození bohů); Práce a dny;
 • Homér: Ílias; Odysseia;
 • Nejstarší řecká lyrika (Přel. kolektiv překladatelů. Praha. 1981. AK sv. č. 44.);
 • Pindaros: Olympijské zpěvy;
 • Pseudo-Hésiodos: Život Homérův (In: O cizích osudech. Přel. Bořivoj Borecký. Praha 1972. AP, sv. 3);
 • Sofoklés: všechny dochované tragédie;
2. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období
 • Apollónios Rhodský: Argonautika;
 • Aristotelés: Rétorika I;
 • Démosthenés: Řeči proti Filippovi; Řeč o věnci;
 • Gorgiás: Chvála Heleny (In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Ísokratés: K Filippovi (In: Tribuni výmluvnosti. Přel. Václav Bahník. Praha 1974. AP, sv. 5);
 • Menandros: 1 komedie;
 • Obrázky z řeckého života. Přel. R. Hošek, R. Mertlík, F. Stiebitz. Praha 1983. AK sv. č. 48.);
 • Polybios: Dějiny I;
 • Thúkydidés: Dějiny peloponéské války I;
 • Theokritos, Moschos a Bión (In: Písně pastvin a lesů. Přel. kolektiv překladatelů. Praha 1977. AK sv. č. 37.);
 • Xenofón: O Kýrově vychování; Vzpomínky na Sókrata; O hospodářství;
Kdykoliv během studia
 • Aisópos: bajky;
 • Aristotelés: Politika I;
 • Homérské hymny;
 • Platón: Faidros; Symposion; Prótagorás; Gorgiás; Ústava;
 • Pseudo-Aristotelés: Athénská ústava;
 • Polybios: Dějiny I;
 • Zlomky předsokratovských myslitelů (vybral a přel. K. Svoboda. Praha 1962.).

Státní závěrečná zkouška bakalářská

Státní bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí - z obhajoby bakalářské práce a ze zkoušky, která je písemná i ústní.

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce je ústní. Student nejprve krátce představí svoji práci, poté se přečtou posudky školitele a oponenta. Student se pak k oběma posudkům vyjádří. Obhajobu si připraví předem (posudky má k dispozici 5 pracovních dní před termínem obhajoby).

Zkouška

Zkouška začíná písemnou částí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné absolvovat úspěšně písemnou i ústní část. Neuspěje-li student u některé z nich, musí opakovat celou zkoušku.

U ústní zkoušky má student vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K~ústní zkoušce si student přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále.

Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány v IS MU pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu a zveřejněny na webových stránkách i na nástěnce ÚKS.

Písemná část

 • překlad řeckého textu s řecko-českým slovníkem
 • test z řecké gramatiky bez slovníku v rozsahu 4 semestrů řecké gramatiky a 2 semestrů řecké syntaxe (skloňování substantiv a adjektiv, utváření a gramatické určování slovesných tvarů, slovesné řady, nominální a verbální syntax, vče. překladu do řečtiny).

Ústní část

 • řecká literatura a její souvislost s římskou literaturou a její kulturně-historický kontext;
 • překlad dvou textů (Sofoklés Král Oidipús I; Platón, Obrana Sókrata nebo Symposion) a jejich jazyková analýza;
 • používání správné terminologie;
 • znalost nástrojů a metodologie používaných v klasické filologii.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie. Dále si student vybírá z předmětů fakultní nabídky ARTS a předmětů celouniverzitní nabídky CORE.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS503Seminář k bakalářské práci I D. Urbanováz 0/2/03 5P
FF:RLS504Seminář k bakalářské práci II D. Urbanováz 0/2/07 6P
FF:RLS506Bakalářská práce D. Urbanováz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS001Řecká mluvnice I J. Steklák 2/4/07 1Z
FF:RLS002Řecká mluvnice II J. Steklák 2/4/07 2Z
FF:RLS003Řecká mluvnice III J. Franekk 1/1/04 3Z
FF:RLS004Řecká mluvnice IV J. Steklázk 1/1/06 4Z
FF:RLS005Řecká syntax I J. Franekk 1/1/03 3Z
FF:RLS006Řecká syntax II J. Franekzk 1/1/03 4Z
FF:RLS007Seminář k četbě (Xenofón) J. Franekk 0/2/04 3P
FF:RLS008Seminář k četbě (Platón) J. Franekk 0/2/04 4P
FF:RLS009Seminář k četbě (Sofoklés) J. Franekk 0/2/04 5P
FF:RLS010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 4-
FF:RLS011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:RLS012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:RLS032Samostatná četba (Platón: Faidón) J. Franekk 0/0/0 0.5 4-
FF:RLS033Samostatná četba (Sofoklés: Antigoné) J. Franekk 0/0/0 0.4 5-
FF:RLS301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:RLS302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajk 2/2/03 2-
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajk 2/2/03 3-
FF:RLS501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:RLS502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 5-
87 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby získali nejméně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:RLS402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:RLS017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:RLS404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 --
FF:DSMA05Řecké reálie M. Habajzk 1/1/03+2 --
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/03+2 --
FF:RLS030Magic in the Graeco-Roman World J. Franekk 2/0/04 --
FF:RLS023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:RLS024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:RLS026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:RLS028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovák 2/2/03 --
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovák 2/2/03 --
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ607Latina přímou metodou I T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ608Latina přímou metodou II T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:RLS605České a světové bestsellery v latinském překladu T. Weissark 1/1/03 --
FF:REBc03Novořecká mluvnice I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:REBc04Novořecká mluvnice II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 --
FF:RLS307Dramatizace latinských textů T. Weissarz 0/0/0 blokově.2 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
93 kreditů