FF FBRLSpHLJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-RLS Řecká a latinská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.
Studijní plán se skládá z povinných a povinně volitelných předmětů. Studenti musí splnit všechny povinné předměty v celkové hodnotě 97 kreditů. Do tohoto počtu se započítává také 10 kreditů za Seminář bakalářské práci I s II. Dále si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby získali nejméně 8 kreditů.
 
Typ předmětu Kredity
Povinné 97
Povinně volitelné 8
Společný univerzitní základ 15
Celkem 120

Četba

Ke studijním povinnostem patří také četba vybraných děl klasických autorů v originále a vybraných děl antické a středověké literatury v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní bakalářské zkoušky.

Četba v originále

 • C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, 1–11; I 24–27,1; I 28–29; VI (povinné předměty).
 • M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis (povinné předměty); Tusculanae disputationes I (bakalářská zkouška).
 • C. Sallustius Crispus. Catilinae coniuratio (povinné předměty).
 • P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II 833–875; III 400–510; IV 55–166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; Tristia IV 10; Amores 5. (povinné předměty).
 • C. Valerius Catullus. 1, 3, 8, 51 (povinné předměty).
 • T. Livius. Ab urbe condita I (bakalářská zkouška).
 • P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4 (povinné předměty, bakalářská zkouška).

Četba v překladu

Díla jsou rozdělena podle semestrů. S jejich znalostí se počítá také u bakalářské zkoušky.

1. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi

 • Homér: Ílias, Odysseia;
 • Hésiodos: Theogoniá (Zrození bohů),Práce a dny (ZPěvy železného věku);
 • Hérodotos: Dějiny VI-IX;
 • Výbor z řecké lyriky (sestavil Ferdinand Stiebitz);
 • Aischylos: Oresteia;
 • Sofoklés: Oidipús král; Antigona;
 • Aristofanés: Oblaka; Žáby; Ptáci;
 • Eurípidés: Médeia.
2. semestr, v rámci předmětu Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období
 • Thúkydidés: Dějiny peloponéské války I a II;
 • Aristotelés: Poetika;
 • Platón: Faidros; Symposion; Kratylos;
 • Démosthenés: Filipika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně);
 • Theokritos; Moschos a Bión (In: Písně pastvin a lesů. Přel. kolektiv překladatelů. Praha 1977. AK sv. č. 37.).
3. semestr, v rámci předmětu Římská literatura: od Livia Andronica k Ciceronovi
 • Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky);
 • Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru;
 • Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru;
 • Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha);
 • Catullus: celé dílo;
 • Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filippiky (1 dle vlastního výběru);
 • Caesar: Zápisky o~válce galské;
 • Sallustius: Catilinovo spiknutí;
 • Cornelius Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru.
4. semestr, v rámci předmětu Římská literatura: Augustovo a Neronovo období
 • Vergilius: celé dílo;
 • Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3);
 • Tibullus: 1. kniha;
 • Propertius: 1. kniha;
 • Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář;
 • Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.);
 • Lucanus: Farsalské pole (začátek 1. knihy, část 6. knihy: nekromantický rituál);
 • Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy);
 • Seneca: 5 dopisů z Listů Luciliovi dle vlastního výběru;
 • Petronius: Hostina u Trimalchiona (vyšlo samostatně i jako součást Satyrikonu);
 • Tacitus: jedna kniha (tj. kapitola) dle vlastního výběru z Letopisů nebo Dějin.

5. a 6. semestr
 • Augustinus: Vyznání;
 • Boëthius: Filozofie utěšitelkou;
 • Vulgáta: evangelium dle vlastního výběru;
 • Isidor ze Sevilly: Etymologie (1 kniha dle vlastního výběru);
 • Sestra múza s. 43-46, 86-91, 109-119, 133-146, 148-183, 198-202, 211-217, 248-249, 257-295;
 • Jedna kronika z ediční řady Memoria medii aevi (nakl. Argo) dle vlastního výběru;
 • Kristiánova legenda;
 • Petr Abelárd: Dopisy utrpení a lásky.

Státní závěrečná zkouška bakalářská

Státní bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí - z obhajoby bakalářské práce a ze zkoušky, která je písemná i ústní.

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce je ústní. Student nejprve krátce představí svoji práci, poté se přečtou posudky školitele a oponenta. Student se pak k oběma posudkům vyjádří. Obhajobu si připraví předem (posudky má k dispozici 5 pracovních dní před termínem obhajoby).

Zkouška

Zkouška začíná písemnou částí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné absolvovat úspěšně písemnou i ústní část. Neuspěje-li student u některé z nich, musí opakovat celou zkoušku.

U ústní zkoušky má student vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K~ústní zkoušce si student přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále.

Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány v IS MU pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu a zveřejněny na webových stránkách i na nástěnce ÚKS.

Písemná část
 • překlad latinského textu z povinné četby s latinsko-českým slovníkem (Livius, Ab urbe condita I);
 • test z latinské gramatiky bez slovníku v rozsahu 5 semestrů latinské gramatiky.
Ústní část
 • římská literatura a její souvislost s řeckou literaturou a její kulturně-historický kontext;
 • překlad jednoho prozaického a jednoho básnického textu (Cicero, Tusculanae disputationes I; Vergilius, Aeneis I, II, IV) a jejich jazyková analýza;
 • používání správné terminologie;
 • správné čtení poezie a analýza metra;
 • znalost nástrojů a metodologie používaných v klasické filologii.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie. Dále si student vybírá z předmětů fakultní nabídky ARTS a předmětů celouniverzitní nabídky CORE.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS503Seminář k bakalářské práci I D. Urbanováz 0/2/03 5P
FF:RLS504Seminář k bakalářské práci II D. Urbanováz 0/2/07 6P
FF:RLS506Bakalářská práce D. Urbanováz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS101Latinská gramatika I J. Mikulovák 2/2/06 1Z
FF:RLS102Latinská gramatika II J. Mikulovák 2/2/06 2Z
FF:RLS103Latinská gramatika III J. Mikulovázk 2/2/07 3Z
FF:RLS104Latinská gramatika IV J. Mikulovázk 2/2/07 4Z
FF:RLS105Latinská gramatika V J. Mikulovák 2/2/04 5P
FF:RLS107Latinská stylistika D. Urbanovák 1/1/04 6-
FF:RLS202Seminář k četbě (Caesar) D. Urbanovák 0/2/04 2P
FF:RLS203Seminář k četbě (Ovidius) D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:RLS204Seminář k četbě (Cicero) K. Petrovićovák 0/2/04 4P
FF:RLS205Seminář k četbě (Vergilius, Ovidius) K. Petrovićovák 0/2/04 5P
FF:RLS207Samostatná četba (Ovidius) D. Urbanovák 0/0/0 0.3 5-
FF:RLS208Samostatná četba (Sallustius) J. Mikulovák 0/0/0 0.2 4-
FF:RLS011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:RLS012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:RLS301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:RLS302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:RLS303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 5-
FF:RLS501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:RLS502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
FF:DSBcA09Dějiny starověkého Říma I M. Melounovák 2/2/03 2-
FF:DSBcA11Dějiny starověkého Říma II M. Melounovák 2/2/03 3-
87 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si vybírají z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby získali nejméně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS109Tutorium k latinské gramatice I J. Mikulováz 0/2/01 1-
FF:RLS110Tutorium k latinské gramatice II J. Mikulováz 0/2/01 2-
FF:LJ607Latina přímou metodou I T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:LJ608Latina přímou metodou II T. Weissark 1/1/0 0.3 --
FF:RLS605České a světové bestsellery v latinském překladu T. Weissark 1/1/03 --
FF:RLS401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:RLS402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:RLS307Dramatizace latinských textů T. Weissarz 0/0/0 blokově.2 --
FF:RLS108Dějiny latinského jazyka D. Urbanovák 1/1/04 --
FF:DSMA06Římské reálie M. Melounovázk 1/1/03+2 --
FF:DSMA05Řecké reálie M. Habajzk 1/1/03+2 --
FF:RLS017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 --
FF:RLS404Jazyky a písma ant. Středomoří (Itálie) D. Urbanovák 1/0/03 --
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:RLS023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 --
FF:RLS024Greek philosophy of late Antiquity and early Christianity J. Franekz 2/0/04 --
FF:RLS026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 --
FF:RLS028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 --
FF:RLS030Magic in the Graeco-Roman World J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJMedB26Středověká putování do záhrobí L. Mazalovák 2/0/0 0.3 --
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajzk 2/2/03+3 --
FF:DSBcB20Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:DSBcB26Zdraví, životní styl a medicína ve starověku J. Kouřilz 2/0/04 --
FF:ESA112Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsobězk 1/1/04+1 --
FF:MED02Úvod do jazykovědy V. Bočekk 1/1/04 --
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 --
FF:MED12Italian Renaissance Humanism J. Franekk 1/1/04 --
FF:MED29Jazykový seminář italský I P. Tabacchiniz 1/3/05 --
FF:MED30Jazykový seminář italský II P. Tabacchinizk 1/3/06 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 --
122 kreditů