FF FBTZJpV Tlumočnictví českého znakového jazyka
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-TCZJ_ Tlumočnictví českého znakového jazyka

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ probíhá v rozsahu, který odpovídá dosud probrané látce a se zvýrazněním vazeb mezi jednotlivými disciplínami.

Tematické okruhy a kompetence:
Studijní program je vnitřně strukturován do tří bloků, ze kterých vychází testované kompetence: jazykový blok, tlumočnický blok, lingvistický blok. SZZ ověřuje zvládnutí tematických okruhů ze všech tří bloků. Tyto okruhy jsou pokryty povinnými předměty.

Jazykový blok: ověřuje se schopnost prakticky užívat český znakový jazyk na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (povinné předměty Český znakový jazyk I-VI, Jazyková cvičení I-VI); dále pak v češtině popsat jazykové plány českého znakového jazyka (povinné předměty Fonetika a fonologie znakových jazyků, Morfologie znakových jazyků, Syntax znakových jazyků, Lexikologie a lexikografie znakových jazyků).
Lingvistický blok: ověřuje se schopnost použít lingvistickou terminologii k analýze struktur přirozeného jazyka, srovnání mluveného a znakového jazyka; znalost základních teoretických proudů v lingvistice (povinné předměty Úvod do studia jazyka, Obecná fonologie, Morfologie, Úvod do syntaxe, Sémantika).
Tlumočnický blok: ověřuje se jednak praktická kompetence tlumočit mezi češtinou a českým znakovým jazykem (povinné předměty Tlumočnické dovednosti I-III, Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I-VI) , jednak teoretická znalost profesních postupů (povinné předměty Teorie komunikace, Základy translatologie) a související legislativy nutných pro výkon profese v sociálních službách, kam tlumočnická služba pro sluchově postižené spadá (povinné předměty Sociálně-právní minimum pracovníka v sociálních službách, Psychologie a psychohygiena pracovníka v sociálních službách, Odborná praxe 1).
Obecné informace k SZZ a závěrečným pracím lze nalézt na webových stránkách katedry: https://www.phil.muni.cz/jazyk/studium.html

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Vyjadřování negace v českém znakovém jazyce
Vyjadřování pluralitního významu v českém znakovém jazyce
Neurčitá zájmena v českém znakovém jazyce
Distributivita v českém znakovém jazyce
Ikoničnost v mluveném a znakovém jazyce
Spelling a jeho role v tlumočení při terciálním vzdělávání neslyšících
Role druhého znakového jazyka při tlumočení jazykové výuky (angličtiny) pro neslyšící
Tlumočnické strategie při tlumočení neekvivalentních jazykových jevů v jazykové výuce (angličtiny) pro neslyšící
Pojmenování gramatických jevů v českém znakovém jazyce při výuce angličtiny pro neslyšící
Překlad místních jmen
Překlad zadaného stylového útvaru do českého znakového jazyka

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (60 kreditů)

Nutno splnit všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ01 -- 0/0- 1P
FF:TCZJ02 -- 0/0- 1P
FF:TCZJ06Teorie komunikace a základy translatologie I. Kupčíkováz 2/0/02 1P
FF:TCZJ07Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/03 1Z
FF:TCZJ10 -- 0/0- 2P
FF:TCZJ11Fonologie znakových jazyků L. Vláškovázk 1/1/03 2P
FF:TCZJ12Český znakový jazyk II J. Havlováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ17Tlumočnické dovednosti I I. Kupčíkováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ22Jazyková cvičení III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ23Morfologie znakových jazyků L. Vláškovázk 1/1/03 3P
FF:TCZJ24Český znakový jazyk III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ26Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I I. Kupčíkovázk 0/2/03 3P
FF:TCZJ27Tlumočnické dovednosti II I. Kupčíkováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ31Jazyková cvičení IV L. Vláškovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ32Syntax znakových jazyků L. Vláškovázk 0/2/03 4P
FF:TCZJ33Český znakový jazyk IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ36Tlumočení mezi češtinou a ČZJ II I. Kupčíkovázk 1/1/03 4P
FF:TCZJ38Tlumočnické dovednosti III I. Kupčíkovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ41Jazyková cvičení V M. Tylováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ42Lexikologie a lexikografie znakových jazyků L. Vláškovák 0/2/02 5P
FF:TCZJ52Jazyková cvičení VI L. Vláškovázk 0/2/04 6P
FF:TCZJ58Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/04 3Z
52 kreditů