Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS SPR71 Sociální práce (dobíhající)
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční na dostudování, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška v bakalářském studiu sociální práce má dvě části: a) obhajobu bakalářské diplomové práce, b) písemnou zkoušku označovanou jako „Projekt řešení případu v sociální práci".

Bakalářská práce je hodnocena podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Tato kritéria jsou pro zveřejněna na internetových stránkách Katedry a na internetovém portálu University (www.is.muni.cz).

Obsahem písemné části SZZ, tzv. „Projektu řešení případu v sociální práci“ je aplikace teorií a metod sociální práce, etiky v sociální práci a základů práva a sociálního práva při řešení konkrétní kazuistiky.

Tato část zkoušky je skládána podle následujících pravidel:
- studenti si vyberou jeden z nabídnutých případů,
- na základě jejich rámcové charakteristiky a dalších instrukcí, které dodá katedra na začátku zkoušky, studenti vypracují písemný projekt (v rozsahu cca 10000 znaků),
- zadání studenti zpracují na místě během 5 hodin (300 minut),
- studenti nemají k dispozici literaturu (odkazy na literaturu stačí orientační),

Výsledek zkoušky je stanoven na základě hodnocení písemného výkonu. Při jeho hodnocení komise přihlíží zejména k následujícím kritériím:
- schopnost samostatně provést komplexní reflexi životní situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost nalézt překážky a zdroje zvládání životní situace klientem,
- schopnost aplikovat teoretické a metodické znalosti různých modelů sociální práce při hledání účinných způsobů intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost pojmenovat etická témata, problémy a dilemata práce s vybraným případem a promítnout jejich reflexi do pojetí intervence,
- znalost sociálně politických a právních podmínek a možností volby postupu intervence do situace klienta nebo skupiny klientů,
- schopnost metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků a dat argumentovat ve prospěch zvolené interpretace situace klienta a zvoleného postupu intervence.

Za předpoklad věcné argumentace studenta považuje komise:
- znalosti teorií a poznatků o sociálních problémech (např. problémový konzum drog, týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, nezaměstnanost aj.) a způsobech jejich řešení,
- znalost a schopnost praktické aplikace metodologických zásad vědeckého zkoumání.
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Vedle uvedených kritérií komise přihlíží také ke:
- schopnosti studenta pojednat zadané nebo vybrané téma stručně a sdělně a na základě průkazných argumentů a s přihlédnutím k optice (kultuře, zájmům, potřebám, přístupům aj.) adresáta sdělení,
- schopnost studenta koncipovat text na základě logiky výzkumného procesu.

Studijní povinnosti

Specifickou studijní povinností jsou v bakalářském studiu sociální práce (jednooborový studijní program) odborné praxe.

Praxe a supervize v sociální práci (2. semestr studia) – cílem předmětu je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Záměrem je seznámit studenty s odlišnostmi v uplatňování metod a technik sociální práce stejně jako s různými modely supervize v organizacích sociálních služeb a to v závislosti na typu organizace a charakteru cílové skupiny klientů sociální práce. Do výuky jsou rovněž zapojeni externí lektoři, jedná se o vedoucí a instruktory z organizací, jež poskytují praxi studentům Katedry SPSP. Tito experti studentům zprostředkovávají témata, jež jsou přítomna v současné praktické sociální práci.

Odborná praxe a supervize I – základní otázky (3. semestr studia) – praxe v rozsahu 156 hodin + 26 hodin supervize, praxe probíhá převážně v brněnských organizacích, vzhledem k tomu, že se jedná obvykle o první praktickou zkušenost studentů s oborovou praxí, je tato organizována v rámci vybraných pracovišť, které pro studenty oboru Sociální práce garantují stážové pozice a současně kvalifikované pracovníky, kteří se stávají garanty praxe. U těchto organizací, resp. stážových pozic, je prováděna pravidelná evaluace zajištění podmínek výkonu praxe.

Odborná praxe a supervize II – individuální práce s klientem (4. semestr studia) - praxe v rozsahu 104 hodin + 26 hodin supervize (individuální i skupinové), pracoviště praxe vybírá student dle vlastní volby a tematického zaměření.

Odborná praxe a supervize III – zaměření na skupinovou práci nebo zaměření na komunitní práci (5. semestr studia) - praxe v rozsahu 156 hodin + 26 hodin supervize (individuální i skupinové). Student vybírá jednu variant zaměření praxe, stejně tak pracoviště praxe vybírá student dle vlastní volby a tematického zaměření.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Tematické zaměření prací je velmi pestré a rámcově navazuje na témata nabízená učiteli. Akceptována bývají relevantní témata, která se katedrové nabídce vymykají. Jak uvedeno výše jedním z kritérií hodnocení závěrečné práce je její tematické zaměření na široce chápaný výzkum „intervencí sociální práce“, tzn. výzkum, charakteristik pomáhajících intervencí, cílových populací nebo individuálních klientů těchto intervencí, charakteristik tvůrců a realizátorů těchto intervencí nebo faktorů či kontextů, které charakteristiky pomáhajících intervencí nebo subjektů ovlivňují. V rámci tohoto tematického zaměření studenti volí např. následující typy témat:

- Očekávání klientů a personálu domů pro seniory
- Sociální pracovník a klient v procesu formulace objednávky
- Obraz práce kurátora očima jeho mladistvých klientů
- Diskurs klientů o smyslu resocializace
- Dilemata sociálních pracovníků s klienty s psychiatrickým onemocněním
- Postoj sociálních pracovníků k jejich moci v totální organizaci
- Rysy sociální práce v podpoře seberealizace klientů chráněného bydlení
- Životní situace lidí s hmotnou nouzí
- apod.

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR279 -- 0/04 6P
FSS:SPR280 -- 0/03 4Z
FSS:SPR281 -- 0/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR101 -- 0/03 1Z
FSS:SPR103 -- 0/05 2Z
FSS:SPR104 -- 0/03 1-
FSS:SPR105 -- 0/03 2-
FSS:SPR111 -- 0/04 3P
FSS:SPR113 -- 0/05 3P
FSS:SPR115 -- 0/03 4P
FSS:SPR119 -- 0/04 4-
FSS:SPR128 -- 0/04 1-
FSS:SPR129 -- 0/04 2-
FSS:SPR140 -- 0/05 3Z
FSS:SPR142 -- 0/04 4-
FSS:SPR156 -- 0/01 2P
FSS:SPR204 -- 0/0- 1-
FSS:SPR209 -- 0/04 4-
FSS:SPR217 -- 0/04 4-
FSS:SPR219 -- 0/04 2P
FSS:VPL102 -- 0/05 2Z
FSS:VPL118 -- 0/04 2-
FSS:VPL132 -- 0/04 1-
FSS:VPL207 -- 0/04 5P
77 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden ze dvou předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR122 -- 0/04 3-
FSS:SPR134 -- 0/04 3-
8 kreditů

Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden ze dvou předmětů Bloku 2 (Praxe a supervize).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR116 -- 0/04 5P
FSS:SPR117 -- 0/04 5P
8 kreditů

Blok 3

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR208 -- 0/0- 2-
FSS:SPR218 -- 0/0- 5-
FSS:VPL124 -- 0/05 2-
5 kreditů

Blok 4

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 4 (SPR s klientem).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR144 -- 0/0- 3P
FSS:SPR146 -- 0/0- 4P
0 kreditů

Blok 5

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR214 -- 0/0- 4-
FSS:SPR220 -- 0/0- 2-
FSS:SPR228 -- 0/0- 4-
0 kreditů

Volitelné předměty

Volte jen ty předměty, které jste neabsolvovali v předchozím studiu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR160 -- 0/04 4-
FSS:SPR211 -- 0/04 2-
FSS:SPR216 -- 0/04 5-
FSS:VPL154 -- 0/04 1-
FSS:VPL157 -- 0/04 3-
20 kreditů