PřF OOMAK Obecné otázky matematiky
Název anglicky: General Mathematics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-MA_ Matematika a statistika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce musí mít doktorand splněny všechny povinnosti stanovené individuálním studijním plánem k tomuto milníku.

Před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce student musí připravit alespoň jeden původní článek na téma chystané Ph.D. práce. Státní doktorská zkouška má tři součásti:

-- matematika,
-- dějiny matematiky,
-- vyučování matematice.

Zvláštní důraz je přitom kladen na tu součást, která odpovídá zaměření disertační práce.
Před završením doktorského studia student musí připravit alespoň dva původní články na téma chystané Ph.D. práce a vystoupit s příspěvkem nebo přednáškou v cizím jazyce v programu na některé mezinárodní vědecké akci. Disertační práce musí obsahovat původní a časopisecky publikované výsledky nebo výsledky k publikaci přijaté.

Studijní a výzkumné povinnosti

Student absolvuje během studia alespoň čtyři semestrální předměty mimo zaměření disertace.

- Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří alespoň 60% pracovní zátěže.
- Publikační činnost – sestává z minimálně dvou článků v recenzovaných časopisech, tvoří asi 10 % pracovní zátěže.
- Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení cvičení a seminářů, oponovat bakalářské práce atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže).
- Účast na konferenci - sdělení či přednáška na jedné mezinárodní konferenci
- Pravidelná účast na ústavním semináři z didaktiky a historie matematiky s jedním samostatným 90minutovým vystoupením.

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Kombinovaná forma je v této specializaci rovnocenná prezenční formě, vzhledem ke skutečnosti že řada studentů této specializace zahajuje studium až po několikaleté praxi učitele na střední škole a pokračuje v ní běhěm studia i po něm.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

5 obhájených disertací v této specializaci:

Klasická řešení parciálních diferenciálních rovnic s programem Maple,
Darina Brotánková (školitel Zdeněk Pospíšil)
https://is.muni.cz/th/201689/prif_d/

Informační technologie ve výuce matematiky - digitální učební materiály,
Kateřina Dvořáková (školitel Jiří Herman)
https://is.muni.cz/th/13947/prif_d/

Podpora výuky předmětu Operační výzkum pro bakalářské studium s ekonomickým zaměřením
Andrea Kubišová (školitel Zdeněk Karpíšek)
https://is.muni.cz/th/10241/prif_d/

Metodická a odborná úroveň matematických učebních textů sdílených prostřednictvím webu,
Eva Zelendová (školitel Eduard Fuchs)
https://is.muni.cz/th/fqs6k

Vybrané transformace roviny komplexních čísel,
Pavel Boháč (školitel Jaromír Šimša)
https://theses.cz/id/sjen28

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.