Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • Fakulta informatiky (změnit) • přijímací řízení MU do 28. 2. 2013

Fakulta informatiky

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

  • Fakulta informatiky v současné době poskytuje vzdělání v rámci studijních programů na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni. Řada předmětů studijních programů je organizována v součinnosti s Přírodovědeckou fakultou (zejména matematika, ale kromě toho i předměty obecného základu studia), ve studiu učitelských kombinací se pak jedná o mezifakultní studium.

  • Podrobně o fakultě

Studijní program:
Aplikovaná informatika, bakalářské studium
  • Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika je určen pro studium interdisciplinárních oborů. Stejně jako v programu Informatika, i zde získají studenti základní znalosti v informatice a seznámí se s principy tvorby a používání informačních technologií. Program je ale více orientován na uplatnění informatiky v jiných disciplínách. Absolventi mohou po ukončení studijního programu nastoupit do praxe, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku. Standardní doba studia jsou tři roky. Program se dělí na obory, které poskytují hlubší vzdělání v různých oblastech, které informatiku používají jako nástroj pro řešení specifických problémů předmětné oblasti. V současné době jsou v programu akreditovány obory Bioinformatika, Informatika ve veřejné správě, Sociální informatika a Aplikovaná informatika (specializace Grafický design). Další interdisciplinárně zaměřené obory jsou postupně připravovány ve spolupráci s jinými fakultami MU a ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Obory obsahují povinné a povinně volitelné předměty matematického základu, teoretické informatiky a programování. Povinné a povinně volitelné předměty týkající se základů informatiky jsou navrženy tak, aby tvořily nejvýše 40 % předepsaných studijních povinností. Tím je vytvořen dostatečný prostor pro studium základů předmětné aplikační oblasti. Ostatní předměty si mohou studenti doplnit podle vlastního zájmu z nabídky celé MU nebo studiem na zahraničních univerzitách. V oboru Informatika ve veřejné správě si kromě základních povinných předmětů společných bakalářským oborům na FI, studenti zapisují specializované povinné a volitelné předměty z oblasti veřejné a finanční správy, práva a informatiky. Součástí programu je řešení a obhajoba bakalářské práce s cílem rozvinout a prokázat odborné znalosti a dovednosti. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Obor:
Aplikovaná informatika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Bioinformatika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Informatika ve veřejné správě, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Sociální informatika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Informatika, bakalářské studium
  • Bakalářský studijní program Informatika poskytuje první stupeň vysokoškolského vzdělání v informatice. Standardní doba studia jsou tři roky. Absolventi získají nezbytné teoretické znalosti a seznámí se s principy tvorby a používání informačních technologií, které mohou ihned po ukončení bakalářského studia využít v praxi při návrhu a realizaci výpočetních systémů. Absolventi programu mohou získat druhý stupeň vysokoškolského vzdělání dalším studiem navazujících magisterských studijních programů na Fakultě informatiky, na jiných fakultách MU a na dalších vysokých školách včetně zahraničních. Program se dělí na obory, které poskytují hlubší vzdělání v různých oblastech informatiky. Obory obsahují povinné a povinně volitelné předměty matematického základu, teoretické informatiky a programování. Povinné a povinně volitelné předměty jsou navrženy tak, aby tvořily přibližně 50 % předepsaných studijních povinností. Ostatní předměty si mohou studenti doplnit podle vlastního zájmu z nabídky celé MU nebo studiem na zahraničních univerzitách. Součástí programu je řešení a obhajoba bakalářské práce s cílem rozvinout a prokázat odborné znalosti a dovednosti. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Obor:
Matematická informatika, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Paralelní a distribuované systémy, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Počítačová grafika a zpracování obrazu, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Počítačové sítě a komunikace, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Počítačové systémy a zpracování dat, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Programovatelné technické struktury, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Informatika a druhý obor, bakalářské studium
  • Dvouoborové studium je určeno pro studenty, kteří chtějí získat základní teoretické i praktické znalosti současně v informatice a ve druhém oboru. Tyto znalosti jim umožní pokračovat v navazujících dvouletých magisterských studijních programech podle zvoleného profesního zaměření. V navazujícím studiu může absolvent zvolit jednooborovou orientaci s hlubším teoretickým zaměřením. Studium je ale primárně určeno pro studenty, kteří se připravují na učitelské povolání a chtějí získat v navazujícím studiu aprobaci pro výuku na středních školách v obou zvolených oborech. Kombinace "Informatika a druhý obor/druhý obor" jsou vytvářeny především s přírodovědnými obory, které stavějí na matematických základech (matematika, fyzika, chemie). Vzhledem k rostoucímu zájmu ze strany studentů a společnosti jsou otevírány i netradiční kombinace (Biologie/Informatika a druhý obor, garance Přírodovědecká fakulta MU). Informatická část dvouoborové kombinace obsahuje povinné a povinně volitelné předměty matematického základu, teoretické informatiky a programování. Povinné a povinně volitelné předměty jsou navrženy tak, aby tvořily nejvýše 50% předepsaných studijních povinností včetně bakalářské práce. Tím je vytvořen dostatečný prostor pro studium druhého oboru, jehož skladbu určuje příslušná fakulta MU. I zde je ponechán menší prostor pro volbu předmětů, které si mohou studenti doplnit podle vlastního zájmu z nabídky celé MU nebo studiem na zahraničních univerzitách. Součástí programu je řešení a obhajoba bakalářské práce v jednom z oborů dané kombinace. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Obor:
PřF: Fyzika se zaměřením na vzdělávání, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
Informatika a druhý obor, forma: bakalářské prezenční dvouoborové
PřF: Matematika se zaměřením na vzdělávání, forma: bakalářské prezenční dvouoborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 11. 2012 do 28. 2. 2013 vč.

Obecné informace o univerzitě

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Telefon: 549 491 011, 549 491 130

Fax: 549 491 030

E-mail: prihlaska@muni.cz, studijni@rect.muni.cz

WWW stránky: http://www.muni.cz, http://is.muni.cz/prihlaska/

Obecné informace o škole

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita a zakládajícími fakultami byly Lékařská, Právnická, Přírodovědecká a Filozofická fakulta. K nim postupně přibyly Pedagogická fakulta (1946), Ekonomicko-správní fakulta (1991), Fakulta informatiky (1994), Fakulta sociálních studií (1998), Fakulta sportovních studií (2002). V současné době studuje na devíti fakultách MU více než 44 000 studentů v diplomových studiích. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je Masarykova univerzita druhou největší vysokou školou v České republice. • doplnit více informací o škole