Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • Přírodovědecká fakulta (změnit) • program Biochemie (změnit) • přijímací řízení MU do 30. 4. 2012

Přírodovědecká fakulta

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2012/2013 (zahájení: podzim 2012)

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Biochemie, magisterské navazující studium
 • Magisterský dvouletý program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o oblastech biochemie jako je enzymologie, aplikovaná mikrobiologie, bioanalytická chemie, enzymové inženýrství, klinické biochemie, apod., kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání.

 • Podrobnější informace o studijním programu

  Absolvent magisterského studia Biochemie má znalosti a dovednosti získané absolvováním přednášek z matematiky, fyziky, chemických a biologických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie, strukturní chemie, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie, výpočetní techniky, počítačového zpracování dat a informatiky i přednášek z příbuzných medicínských a biologických oborů jako je klinická biochemie, genetika, farmakologie, mikrobiologie, apod. Významnou složku studia tvoří nově se rozvíjející disciplíny jako jsou strukturní biologie, proteinové inženýrství a bioinformatika. Studenti se naučí pracovat s literaturou a výsledky presentovat písemnou i mluvenou formou a to i v jazyce anglickém. Široký rozsah praktických cvičení, samostatných projektů i dlouhá doba věnovaná na vypracování diplomové práce zajišťují dostatečnou míru dovedností ve zvolené oblasti včetně jazykových znalostí a schopnosti orientovat se v cizojazyčné literatuře. Široká nabídka volitelných předmětů studia umožňuje individuální orientaci absolventa do rozsáhlé oblasti základního a aplikovaného výzkumu biologických a chemických věd jako odborný, výzkumný a vývojový pracovník.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Uchazeč absolvuje odborný test z chemie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.O prominutí písemné zkoušky může student požádat na základě dosažených výsledků v bakalářském studiu.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  Viz bakalářská zkouška.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Výsledek písemné zkoušky. Dosahované studijní výsledky v rámci bakalářského studia, bakalářské zkoušky a bakalářské práce

 • Uplatnění absolventů tohoto studijního programu

  Absolvent má schopnost samostatně řešit dílčí úkoly výzkumných projektů z oblasti biochemie, biotechnologie, molekulární biologie, klinické biochemie, ochrany životního prostředí a příbuzných oborů. Uplatnění nalezne v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol, klinických a kontrolních laboratořích ve zdravotnictví, veterinárním výzkumu, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biochemické technologie. Část absolventů má možnost pokračovat ve studiu formou doktorandského studia. Po doplnění znalostí s oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

Obor nebo kombinace oborů:

PřF: Analytická biochemie
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 30. 4. 2012) | Podrobně o oboru

PřF: Biochemie
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 30. 4. 2012) | Podrobně o oboru

PřF: Biomolekulární chemie
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 30. 4. 2012) | Podrobně o oboru

PřF: Genomika a proteomika
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 30. 4. 2012) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2012/2013 (zahájení: podzim 2012)

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením